Flower

Bilskas pamatskola

2021./2022. mācību gadā pirmsskolu apmeklē 36, bet pamatskolu – 44 izglītojamie.

Vēsture

18.gs vidū – 1765.gadā un 1787.gadā tika uzdots muižās nodibināt skolas, lai ar to palīdzību sekmētu zemnieku ideoloģisko ietekmēšanu. Šajā pat periodā tika uzcelta Bilskas skolas vecā ēka – toreizējā Vilkmuižas pils.

Divdesmitie gadi
1928.gadā bijušās Vilkumuižas ēkā sāk darboties skola. Skolā ir no 80-100 skolēnu. Ir sešklasīgā pamatskola. Bilskas pamatskola tika izveidota apvienojot trīs pagastskolas – Mālavas, Bāču un Pauzuļu.1972.gadā Bilskas pamatskolai tika pievienota vēl viena pagasta skola – Cirgaļu pamatskola.

Trīsdesmitie gadi
Skolēnu skaits no 90-100. Skolēni mācījās ticības mācību. Mācību gada sākums netika stingri noteikts. Skolēni mācības uzsāka 8-10 gadu vecumā.Veidojās skolēnu organizācijas- skauti, gaidas, mazpulks.

Četrdesmitie gadi
Divus gadus nepilnā vidusskola. No 1946./47.m.g. septiņgadīgā pamatskola. Skolēnu skaits skolā ap 110-130. Kara laikā skolas telpās tika ierīkots hospitālis.

Piecdesmitie gadi
Bilskas septiņgadīgā skola. Skolēnu skaits ap 100-120. 1953.gadā skolā tiek izveidoti mācību priekšmetu kabineti- fizika, ķīmija, dabaszinības.

Sešdesmitie gadi
No 1962.gada septembra Bilskas astoņgadīgā skola. Noasfaltēts skolas pagalms. Izremontētas iekštelpas. Nomainīts jumta segums.

Septiņdesmitie gadi
Bilskas astoņgadīgā skola. Skolēnu skaits no 120-136. 1977.gadā izsniegtas 30 apliecības par astoņgadīgo izglītību. Bezmaksas nokļūšana uz skolu ar kolhoza “Druva” autobusu.

Astoņdesmitie gadi
1986.gada 1.septembris- sāk darbu jaunuzceltā Bilskas astoņgadīgā skola. No 1989.gada 1.septembra skola tiek pārdēvēta par Bilskas deviņgadīgo skolu un pāriet uz 5 dienu darba nedēļu. Skolēni uzsāk mācības no 6 gadu vecuma.

Deviņdesmitie gadi
Bilskas deviņgadīgā skola. 1992.gada 1.septembrī tiek pārdēvēta par Bilskas pamatskolu. 1996.gada 1.septembrī skolas telpās sāk darboties pirmsskolas grupa.

2000.gads- Bilskas pamatskola. Skolēnu skaits ievērojami samazinājies. Skolā ir moderna sporta zāle un trenažieri. Labiekārtoti mācību kabineti. Skola nosiltināta. Skolā darbojas trīs pirmsskolas grupas.

Skolotāji

Liena Avotņa – angļu valoda
Laura Brikmane – vizuālā māksla, dizains un tehnoloģijas,  latviešu valoda, matemātika, teātra māksla, interešu izglītība
Anita Lotiņa – mājturība un tehnoloģijas, dizains un tehnoloģijas, interešu izglītība
Mārīte Jansone – direktore
Eva Kauliņa – pirmsskola, interešu izglītība
Dace Logina – pirmsskola
Sandra Gaile  – literatūra, latviešu valoda
Andris Karlsons – mājturība un tehnoloģijas, dizains un tehnoloģijas, interešu izglītība
Ilma Laganovska – krievu valoda, pasaules vēsture, Latvijas vēsture, Latvijas un pasaules vēsture, sociālās zinības un vēsture
Maira Kupriša – bioloģija, ķīmija,  ģeogrāfija, sociālās zinības
Sarmīte Miezīte – matemātika, informātika, datorika, fizika
Indra Nerbule – pirmsskola
Mārtiņš Veģeris – sports, sports un veselība
Mārīte Sīmane – matemātika, latviešu valoda,  sociālās zinības, dizains un tehnoloģijas
Marita Timermane – mūzika, latviešu valoda, matemātika, ētika, dabaszinības, interešu izglītība

 

Kalendārs