2024. gada 25. febr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt
Flower

Viegli Lasīt

Kad izveidota Smiltenes novada pašvaldība?

Smiltenes novada pašvaldība izveidota 2009.gada 1.jūnijā.

Kas ir Smiltenes novada pašvaldība?

Smiltenes novada pašvaldība ir vienota administratīvi teritoriāla vienība, kas sastāv no: Smiltenes pilsētas un 8 apkārtējiem pagastiem – Smiltenes, Blomes, Brantu, Launkalnes, Variņu, Palsmanes, Grundzāles un Bilskas pagasts.

Smiltenes novada pašvaldību veido Smiltenes novada iedzīvotāju ievēlēts pašvaldības lēmējorgāns – Smiltenes novada dome – un tās izveidotās izpildinstitūcijas.

 
Ko dara Smiltenes novada pašvaldība?

Pašvaldībai galvenie uzdevumi ir:

 • organizēt iedzīvotājiem komunālos pakalpojumus (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana);
 • gādāt par savas teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (ielu, ceļu un laukumu būvniecība, rekonstruēšana un uzturēšana; ielu, laukumu un citu publiskai lietošanai paredzēto teritoriju apgaismošana; parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana; atkritumu savākšanas un izvešanas kontrole; pretplūdu pasākumi; kapsētu un beigto dzīvnieku apbedīšanas vietu izveidošana un uzturēšana);
 • gādāt par iedzīvotāju izglītību;
 • rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību;
 • nodrošināt veselības aprūpes pieejamību, kā arī veicināt iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu un sportu;
 • nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību – sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni u.c.;
 • sniegt palīdzību iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā;
 • gādāt par bērnu tiesību un interešu aizsardzību;
 • rūpēties par bezdarba samazināšanu;
 • piedalīties sabiedriskās kārtības nodrošināšanā;
 • un vēl citi uzdevumi.

Kas ir Smiltenes novada dome?

Iedzīvotāji no sava vidus ievēl savu pārstāvniecību – Smiltenes novada domi. Tajā ir 15 deputāti. Domes vēlēšanas notiek reizi četros gados.

Smiltenes novada domi vada domes priekšsēdētājs un viņa vietnieks. Viņus, atklāti balsojot, ievēlē no ievēlētajiem deputātiem uz domes pilnvaru laiku.

Dome lēmumus pieņem sēdēs. Domes sēdes ir atklātas un notiek vienu reizi mēnesī – mēneša pēdēja trešdienā.  Lai nodrošinātu domes darbību un izskatītu lēmumu projektus, ir izveidotas komitejas un  komisijas. Domes pieņemto lēmumu izpildi nodrošina Smiltenes novada domes administrācija.  

Lai nodrošinātu iedzīvotājiem pašvaldības pakalpojumu un informācijas pieejamību, Smiltenes novada domē izveidots Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs. 

Smiltenes novada pašvaldības institūciju sniegto pakalpojumu apraksti un veidlapas pakalpojumu saņemšanai pieejamas sadaļā PAKALPOJUMI.

Kas ir Smiltenes novada dome priekšsēdētājs?

Gints Kukainis

Kur atrodas Smiltenes novada pašvaldība?

Smiltenes novada pašvaldība atrodas Dārza ielā 3, Smiltenē, Smiltenes novadā, LV-4729.

 
Kā sazināties ar Smiltenes novada pašvaldību?

Ar pašvaldību var sazināties pa tālruņiem +371 64707588 vai +371 20022348, faksu +371 64707583 vai elektroniski, sūtot vēstuli uz e – pastu: [email protected]. Pašvaldības speciālistu kontakti atrodami ŠEIT.

Smiltenes novada pašvaldības darba laiks:

 • pirmdienās: 8.00-12.00  un 13.00-18.00;
 • otrdienās: 8.00-12.00 un 13.00-17.00;
 • trešdienās: 8.00-12.00 un 13.00-17.00;
 • ceturtdienās: 8.00-12.00 un 13.00-17.00;
 • piektdienās: 8.00-12.00 un 13.00-16.00. 

Smiltenes novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs strādā bez pusdienu pārtraukuma. 


Iedzīvotāju pieņemšana:

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis iedzīvotājus pieņem katru pirmdienu no pulksten 13.00  līdz 17.00 un ceturtdienu no pulksten  9.00 līdz 12.00.

Smiltenes novada domes priekšsēdētāja vietnieks Kārlis Lapiņš iedzīvotājus pieņem katru pirmdienu no pulksten 13.00 līdz 17.00 un ceturtdien no pulksten  9.00 līdz 12.

Smiltenes novada domes izpilddirektora pienākumu izpildītājs Andris Lapiņš iedzīvotājus pieņem katru pirmdienu no pulksten 16.00  līdz 18.00.

Iedzīvotājiem tikšanās pie pašvaldības vadības iepriekš jāpiesaka, zvanot  Smiltenes novada domes sekretārei uz tālruni 64774844.

Smiltenes novada simbolika:

Smiltenes novada ģerbonis 

Apstiprināts: 2010.gada 30.jūlijā Valsts heraldikas komisijā. Ģerboņa pamats veidots zelta krāsā, uz tā zils rudzupuķes zieds ar deviņām ziedlapiņām, kas simbolizē visu novadu – Smiltenes pilsētu un astoņus apkārtējos pagastus. Smiltenes novada ģerboņa heraldiskais apraksts „Zelta laukā rudzupuķes zieds dabiskās krāsās”.

Smiltenes novada karogs 

Apstiprināts 2012. gada 28.jūnijā Smiltenes novada domes sēdē. Karogs ir taisnstūra formas audums ar platuma un augstuma attiecību 1: 2.  Karoga svītru attiecība ir 3:1:3. Baltā svītra karogā simbolizē ceļu. Ceļš iet pa vidu dzeltenajam rudzu laukam, kurā, kā rudzupuķes zieds, uzplaucis Smiltenes novads. Karoga vidū abās pusēs attēlots krāsains Smiltenes novada ģerbonis, kurš platumā ir 1/3 no karoga platuma. Ģerbonis ar rudzupuķi ir Smiltenes novada simbols, kurā katra ziedlapa apzīmē 8 pagastus un Smilteni. Dzeltenās krāsas laukums simbolizē fizisku spēku, pieredzi, intelektu un zināšanas. Baltā krāsa karogā simbolizē mieru, drošību,  ticību  un kārtību, kas ir piemērota vide, lai tajā attīstītos, augtu un pilnveidotos.