2024. gada 24. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt
Flower

Jauniešiem

 

 

Paplašinoties Smiltenes novadam, jaunatnes darbinieku uzdevums bija un ir veicināt jauniešu līdzdalību lēmumu pieņemšanā, un palīdzēt būt sadzirdētiem.
2022. gadā anketēšanas rezultātā jaunieši balsoja par vienotu saukli “Jaunieši var” un savu vizuālo identitāti.
Esi piederīgs Smiltenes novadam!

 

 

 

Jaunatnes darbinieki Smiltenes novadā

Inga Grizāne
27852853
[email protected]

Anete Esmeralda Aizupiete
26141416
[email protected]

Ilze Zīriņa
29802459
[email protected]

Aiga Matjušenoka 
22472832
[email protected]

Laine Vilciņa


Pirmo reizi Smiltenes novadā sveic pašvaldības atzinības konkursa “Smiltenes novada jaunietis” laureātus.


Dokumenti

Smiltenes novada jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokuments 2023. – 2028. gadam


Aktivitātes

Pārrobežu sadarbības projekts “Aktīvie jaunieši”

Sarunu pēcpusdiena “Cepums ar pieaugušo” Raunā

Brīvprātīgā darba tirgus jauniešiem Apē

Atklāj jauniešu centru Apē

 

Header text

Projekti

Projekti

No 2021. gada 06. decembra līdz 2022. gada 01. novembrim Smiltenes novada pašvaldības teritorijā tiek īstenots Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras organizēta atklāta projektu konkursa “Atbalsts jaunatnes politikas īstenošanai vietējā līmenī” projekts:

“Kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba ar jaunatni sistēmas izveide Smiltenes novada pašvaldībā”.

Projekta nosaukums ir “Kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba ar jaunatni sistēmas izveide Smiltenes novada pašvaldībā”. Projekta mērķis ir stiprināt darbu ar jaunatni Smiltenes novada pašvaldībā, izveidojot vienotu, kvalitatīvu un ilgtspējīgu sistēmu, pēc kuras strādāt darba ar jaunatni veicējiem, kas iekļauj skolēnu pašpārvalžu darba attīstību, jaunatnes nevalstisko organizāciju sadarbību, mobilā darba ar jaunatni izveidi, jauniešu un jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanu sabiedrībā.

Projekta galvenās aktivitātes:

  1. Izstrādāt Jaunatnes politikas plānošanas dokumentu Smiltenes novada pašvaldībā, izvērtējot un pilnveidojot, bijušo Apes un Raunas novadu, jaunatnes politikas dokumentus;
  2. Sadarbības veicināšana ar Smiltenes novada jaunatnes nevalstiskajām organizācijām;
  3. Attīstīt skolēnu pašpārvaldes Smiltenes novada pašvaldības izglītības iestādēs;
  4. Iekļaut sabiedrībā jauniešus, īpaši jauniešus ar ierobežotām iespējām;
  5. Veikt mobilo darbu ar jaunatni Smiltenes novada pašvaldības pagastu teritorijās.

Projekta mērķa grupa ir Smiltenes novada pašvaldības jaunieši, jo īpaši jaunieši ar ierobežotām iespējām, vecumā no 13 līdz 25 gadiem un darba ar jaunatni veicēji Smiltenes novada pašvaldībā.

Projektā iesaistītie sadarbības partneri ir Smiltenes novada pašvaldība, Smiltenes novada pašvaldības Izglītības pārvalde, Smiltenes novada pašvaldības pamata un vispārējās izglītības iestādes, Smiltenes novadā esošās jaunatnes nevalstiskās organizācijas, Cēsu, Valmieras, Alūksnes un Gulbenes novadu pašvaldības vispārējās izglītības iestādes.

Projekta rezultāti, plānotā ietekme un ilgtspēja ir Smiltenes novada pašvaldībai ir izveidota kvalitatīva un ilgtspējīga sistēma darbā ar jaunatni, pēc kuras vadīties un strādāt Smiltenes novada pašvaldības jaunatnes darbiniekiem, veicinot jaunatnes politikas attīstību dažādos virzienos vietējā līmenī ar radošiem un produktīviem Smiltenes novada pašvaldības jauniešiem.

 

Projekts īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes

politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros”

Brīvprātīgais darbs

 

Brīvprātīgā darba popularizēšana ir viens no jaunatnes darba veidiem, kā veicināt jauniešu līdzdalību sabiedrības labā. Un, no otras puses, brīvprātīgais darbs ir veids, kā jauniešiem gūt bezmaksas labumus – dzīves pieredzi, vērtīgu brīvā laika pavadīšanu, profesionālo pilnveidi, dalību pieredzes apmaiņas pasākumos, u.c.

Ar Smiltenes novada pašvaldības domes 2023. gada 24. augusta lēmumu Nr.417 apstiprināts jauns nolikums “Par jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanas un uzskaites kārtību Smiltenes novadā” (turpmāk – Brīvprātīgā darba nolikums), kurš saistošs Smiltenes novada pašvaldības (turpmāk – Pašvaldības) iestādēm, kuras piedāvā brīvprātīgā darba iespējas, un jauniešiem vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kuri izteikuši vēlmi veikt brīvprātīgo darbu Smiltenes novada teritorijā. Brīvprātīgā darba nolikums pieejams šeit.

Brīvprātīgā darba nolikumā noteikta jauniešu brīvprātīgā darba organizēšanas un uzskaites kārtība Pašvaldībā, kuru koordinē un uzrauga Izglītības pārvalde.

Jaunietim vecumā no 13 līdz 16 gadiem nepieciešama rakstiska bērna likumiskā pārstāvja atļauja par brīvprātīgā darba veikšanu, lai varētu slēgt līgumu. Atļauja pieejama šeit.

Brīvprātīgā darba pieredze tiek uzskaitīta brīvprātīgo grāmatiņā, kura tiek izsniegta jaunietim pie līguma parakstīšanas. Līgums par brīvprātīgā darba veikšanu Smiltenes novadā tiek parakstīts starp Smiltenes novada pašvaldību un jaunieti, saskaņā ar Brīvprātīgā darba nolikumu un Brīvprātīgā darba likumu. Ar līguma formu var iepazīties šeit. 

Lai piedāvātu pēc iespējas plašākam jauniešu lokam veikt brīvprātīgo darbu, kas būtu balstīts uz viņu interesēm un nākotnes profesionālo redzējumu, šobrīd tiek aktualizēts saraksts ar Pašvaldības iestādēm, kuras var piedāvāt pastāvīgu brīvprātīgo darbu, kas varētu būt vismaz desmit stundas mēnesī. Pēc aktualitātes tiks atjaunots saraksts ar iespēju jauniešiem veikt brīvprātīgo darbu Smiltenes novada teritorijā, kurš publicēts Izglītības pārvaldes mājas lapā sadaļā Jauniešiem/Brīvprātīgais darbs.

Lai veicinātu jauniešu motivāciju līdzdalībai sabiedrības labā, jaunatnes darba ietvaros:

  • brīvprātīgajiem reizi gadā tiek organizēts brīvprātīgo salidojums – atraktīva pieredzes apmaiņas pasākuma veidā;
  • apliecinājumu izsniegšana norisinās Jauniešu gada balvas ietvaros, publiski sveicot visus apliecinājumu saņēmējus;
  • vērtējot gada laikā iegūtās prasmes, kompetences un izrādīto attieksmi, Pašvaldība vienu reizi gadā vienam brīvprātīgajam piešķir apbalvojumu “Gada brīvprātīgais”.

Atgādinām, ka brīvprātīgais darbs ir organizēts un uz labas gribas pamata veikts fiziskās personas fizisks vai intelektuāls bezatlīdzības darbs sabiedrības labā un ka brīvprātīgā darba veicējs neaizstāj nodarbināto.

Šeit ir dažas atbildes no jauniešiem uz jautājumiem: Vai ir vērts iesaistīties brīvprātīgajā darbā un kāds no tā labums?

Veronika Orehova no Trapenes: “Iesaistīties brīvprātīgajā darbā ir vērts. Es ieguvu papildus zināšanas. Iesaistoties brīvprātīgajā darbā var iepazīties ar vienaudžiem un lietderīgi pavadīt savu brīvo laiku.”

Evelīna Valaine no Smiltenes: “Uzskatu, ka brīvprātīgais darbs līdz ar sevi nes lielu pieredzi nākotnei, kas gan morāli, gan fiziski un emocionāli tevi jau sagatavo lielajam dzīves ceļam un tā darbam, tajā pašā laikā rodot sev gandarījumu un patīkamu sirdsapziņu par padarīto darbu bez atlīdzības. Brīvprātīgais darbs strādā arī kā labs veids gūstot sev jaunus draugus un jaunas emocijas.”

Arta Korobova no Gaujienas: “Man šķiet, ka veikt brīvprātīgo darbu ir forši tieši tā gūtā gandarījuma dēļ. Patīk darīt ko sabiedrībai noderīgu. Tās gūtās emocijas rada kā atkarību, un ir vēlme ar vien vairāk iesaistīties. Līdz šim tas ir devis pozitīvas emocijas, izaugsmi, jaunus draugus.”

Aicinām sekot līdzi aktuālākajai informācijai par brīvprātīgā darba iespējām un jauniešu aktualitātēm Smiltenes novadā, piesekojot Facebook “Smiltenes novada jaunieši” vai Instagram “smiltenes_jauniesi”.

Piedāvājam iepazīties ar informatīvu materiālu – Brīvprātīgā darba ceļvedi, par brīvprātīgo darbu Latvijā un Eiropā.

Jautājumu gadījumā sazināties ar Smiltenes novada Izglītības pārvaldes jaunatnes darbinieci Ingu Grizāni.

Brīvprātīgā darba piedāvājums oktobrim

Inga Grizāne
Smiltenes novada Izglītības pārvaldes
jaunatnes darbiniece
[email protected]
M.27852853