2023. gada 24. marts
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt
Flower

Izglītības pārvalde

Smiltenes novada Izglītības pārvaldes galvenais uzdevums ir risināt pašvaldības kompetencē esošos izglītības jautājumus.

Mērķis:        

 Nodrošināt atbalstu pedagogiem izglītības standartu īstenošanā un  pedagoģiskā procesa kvalitātes paaugstināšanā.

Izglītības pārvaldes pārziņā atrodas šādas pašvaldības dibinātās izglītības iestādes:

 • pirmsskolas izglītības iestādes;
 • pamatizglītības izglītības iestādes;
 • vidējās izglītības iestādes;
 • profesionālās ievirzes izglītības iestādes;
 • speciālās izglītības iestādes;
 • interešu izglītības iestādes.

Izglītības pārvaldes galvenās atbildības jomas:

 • normatīvo aktu ievērošana, novada pašvaldības lēmumu izglītības jomā izpilde;
 • valsts piešķirto līdzekļu (mērķdotācija), pašvaldības izglītības finansējuma sadale un kontrole;
 • valsts pārbaudes darbi, mācību priekšmetu olimpiādes, skolēnu zinātniskie lasījumi, konkursi, skates, sacensības;
 • izglītības informācijas datu bāzes izveide un aktualizēšana, valsts statistikas datu apkopošana;
 • pedagoģiski medicīniskās komisijas darbs;
 • metodiskais darbs, pedagogu profesionālās meistarības pilnveide;
 • dažādu izglītības procesu analīze, iestāžu attīstības plānošana ilgtermiņā;
 • informācijas apmaiņa ar Izglītības un zinātnes ministriju un novada izglītības iestādēm.