2023. gada 2. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt
Flower

Izglītības projekti

Smiltenes novada izglītības iestāžu realizētie projekti

Karjeras izglītība

Projekta finansējuma saņēmējs
Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)
Projekta sadarbības partneris
Smiltenes novada pašvaldība
Projekta īstenošanas pamats
2016. gada 7.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi”
Projekta specifiskais atbalsta mērķis
Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs
Sadarbības līguma ietvaros īstenojamās projekta darbības
3.darbība “Specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos”.
6.darbība “Karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošana specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās”.
Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupa
Pašvaldības dibinātās vispārējās (tai skaitā speciālās) izglītības iestādes un to izglītojamie
Projekta izmēģinājumskolas (iesaistītās izglītības iestādes)
Smiltenes vidusskola 7.-12. klašu skolēni
Blomes pamatskola 7. – 9. klašu skolēni
Palsmanes pamatskola 7. – 9. klašu skolēni
Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola 7.-9. klašu skolēni
Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola 7.-9. klašu skolēni
Raunas pamatskola – 7.-9. klašu skolēni
Projekta īstenošanas termiņš pašvaldībā
2017. gada 1. aprīlis – 2022. gada 30.decembris
Finansējums
Pašvaldības projekta darbību nodrošināšanai paredzētais finansējums tiek aprēķināts un piešķirts uz katru mācību gadu projekta īstenošanas laikā, nosakot maksimālo pieejamo finansējumu vienam mācību gadam atbilstoši  izglītojamo skaitam pašvaldības izglītības iestādēs.
Kontaktinformācija
Projekta koordinators Gunta Grigore
Tālrunis: 25441976
E-pasts: [email protected]

“Ēnu dienā 2020” gūtā pieredze 
https://svs.edu.lv/enu-diena-2020-guta-pieredze/
Aicina kļūt par “pretstraumētājiem”
https://svs.edu.lv/aicina-klut-par-pretstraumetajiem/
Publicitāte
Par projekta aktivitātēm skatīt šeit 
PAMANĪT,  IEKLAUSĪTIES un ATBALSTĪT!

PuMPuRS

Projekta finansējuma saņēmējs
Izglītības kvalitātes valsts dienests
Projekta sadarbības partneris
Smiltenes novada pašvaldība
Projekta mērķis
Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem.”
Projekta īstenošanas laiks
16.03.2017.–31.12.2023.
Projekta mērķgrupa
1.–12. klases vispārizglītojošo programmu skolēni
Projektā sniegtais atbalsts
Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);
Kompensācijas par: sabiedriskā transporta biļetēm (starppilsētu, starpnovadu);
naktsmītnēm;
ēdināšanu;
individuālās lietošanas priekšmetiem;
speciālo transportu.
Projektā iesaistītās novada skolas
Visas novada skolas
Projekta īstenošanas pamats
Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi
Finansējums
Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 39 812 376 EUR, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 33 840 519 euro un valsts budžeta finansējums 5 971 857 EUR.
Kontaktinformācija
Vita Leite, [email protected], 26498454
Kontaktinformācija Izglītības kvalitātes valsts dienestā
Tālr.: 28684847
E-pasts: [email protected]
Publicitāte
Par projekta konkursu informācija pieejama šeit.

Par projekta aktivitātēm:
PAMANĪT,  IEKLAUSĪTIES un ATBALSTĪT!
Iespēja palīdzēt, dot un atbalstīt
Ar prieku par iespēju palīdzēt

Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Dalība Eiropas Sociālā fonda projektā Nr.8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai”


Smiltenes novada pašvaldība, 2017. gada 28.augustā noslēdzot sadarbības līgumu, ir iesaistījusies Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001 “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanā.
Projekta finansējuma saņēmējs
Valsts izglītības satura centrs
Projekta sadarbības partneris
Smiltenes novada pašvaldība
Projekta īstenošanas pamats
Ministru kabineta 30.08.2016. noteikumi Nr. 589 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.2. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt atbalstu vispārējās izglītības iestādēm izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” 8.3.2.2. pasākuma “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” īstenošanas noteikumi”
Saite: https://likumi.lv/ta/id/284595-darbibas-programmas-izaugsme-un-nodarbinatiba-8-3-2-specifiska-atbalsta-merka-palielinat-atbalstu-visparejas-izglitibas
Projekta mērķis
Nodrošināt Latvijas izglītības pakalpojumu daudzveidību, kas balstīti uz individuālās mācību pieejas attīstību un ieviešanu vispārējās izglītības iestādēs, tādējādi uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus.
Projektā sniegtais atbalsts:
Nodarbības
Pedagoga palīgi
Mācību vizītes
Interešu izglītības programmas
Ārpusstundu aktivitātes
Projekta mērķa grupa
1.–12. klases vispārizglītojošo programmu skolēni.
Projektā iesaistītās novada izglītības iestādes
Smiltenes vidusskola, Palsmanes pamatskola
Projekta īstenošanas termiņš
01.01.2017. – 31.12.2020.
Finansējums
Projekta kopējais finansējums: 32 005 188 EUR
ES fondu līdzfinansējums: 27 204 409 EUR
Nacionālais publiskais finansējums: 4 800 779 EUR
Kontaktinformācija
Ilze Vergina
Mob.tel.: 29188341
E-pasts: [email protected]
Kontaktinformācija Valsts izglītības satura centrā
Liene Voroņenko
Tālr: 67350815
E-pasts: [email protected]
Par projekta aktivitātēm skatīt šeit:
https://visc.gov.lv/visc/projekti/esf_8322.shtml