2022. gada 1. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes novada pedagogi tiek sveikti Skolotāju dienā

3.oktobrī Smiltenes novada izglītības iestāžu pedagogi pulcējās kopā, lai kopīgi atzīmētu Skolotāju dienu un godinātu konkursa „Par sasniegumiem izglītībā” laureātus. 

“Skaidrību par rītdienu, sapratni par notikumiem, un pats galvenais- lai jūs sadzird un ieklausās!” svētku uzrunā novada pedagogiem uzsvēra domes Smiltenes novada domes priekšsēdētājs Gints Kukainis, kā arī izteica PALDIES pedagogiem ieguldījumu novada bērnu izglītošanā un par veiksmīgi aizvadīto iepriekšējo mācību gadu un, kurā ir bijuši ļoti labi sasniegumi gan mācību olimpiādēs, gan eksāmenos, gan ikdienas darbos.

Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Grigore pedagogiem novēlēja: “Lai labs vārds ir simtreiz teikts, pateikts, atkārtots- lai izdodas to sajust šodienā, rītdienā! Lai izdodas sadzirdēt Paldies gan no bērniem, vecākiem, kolēģiem. Lai sirdī ir prieks un sirdī dzīvo mīlestība!”

Smiltenes novada domes un Izglītības pārvaldes rīkotā konkursa „Par sasniegumiem izglītībā” mērķis ir stiprināt pedagoga profesijas prestižu, atpazīstamību sabiedrībā, motivēt pedagogus radošam darbam. Tā laureātus apbalvo piecās nominācijās. Šogad pateicības rakstus un naudas balvas saņēma 31 pedagogs.

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs G.Kukainis, Izglītības pārvaldes vadītāja G.Grigore kopā ar nominācijas “Sasniegumi mācību darbā” laureātiem.

Nominācijā “Sasniegumi mācību darbā” pateicības rakstus saņēma trīspadsmit skolotāji: Maija Cinkus (Smiltenes vidusskolas skolotāja- prasīga, precīza un reizē sirsnīga, atsaucīga gan pret skolēniem un vecākiem, gan kolēģiem. Viņas stiprā puse ir matemātika, savos skolēnos rada interesi un prieku par šo sarežģīto mācību priekšmetu, rosinot bērnus matemātiskiem konkursiem. Panākumi neizpaliek – viņas skolēni aizvien ir gan novada, gan reģiona olimpiāžu un konkursu laureāti), Anna Lavrinoviča (Smiltenes vidusskolas izcilā un pieredzējusi bioloģijas skolotāja, kas skolēniem māca apgūt zināšanas, darboties praktiski, rosina domāt, uzdot jautājumus un pašiem meklēt atbildes. Mācību un ārpusstundu nodarbībās attīsta skolēnu pētniecības prasmes, vadītās stundas ir radošas un zinātkāri veicinošas. Skolotāja savās prasībās ir konsekventa, ar cieņu izturas pret skolēniem, skolēni viņu raksturo kā īstu sava darba entuziasti), Ilma Laganovska (Krievu valodas, vēstures, ģeogrāfijas skolotāja Bilskas pamatskolā, kura saviem audzēkņiem stabilas un kvalitatīvas zināšanas, prasmes un iemaņas. Viņas skolēni piedalās novada olimpiādēs, konkursos gan novadā, gan reģionā un guvuši labus panākumus. Apvienotajās klasēs spēj atrast piemērotas metodes mācību darbam), Ilona Burova (Blomes pamatskolas skolotāja ar augstu pienākuma apziņu, atbildīga par veicamo, pat vismazāko darbiņu, ļoti prasīga pret sevi un kolēģiem darbā. Lielu un rūpīgu darbu skolotāja veic ar speciālās izglītības skolēniem, katram cenšoties atrast īstos uzdevumus un pieeju, izmanto mūsdienīgus mācību līdzekļus un tehnoloģijas, lai ieinteresētu un ievestu plašajā matemātikas pasaulē,) Elga Krilova (Launkalnes sākumskolas skolotāja, kura motivē skolēnus rezultatīvam mācību darbam, rosinot bērnus aktīvi izmantot e-apmācības. Iemaņu attīstīšanai matemātisko darbību izpildē iedzīvinājusi projektu ‘’Rēķini galvā!’’. Elga sagatavo audzēkņus gan novada olimpiādēm, gan rezultatīvi strādā ar bērniem, kam ir mācīšanās grūtības), Dzintra Bormane (Grundzāles pamatskolas matemātikas skolotāja, kura rosina savos skolēnos vēlmi darīt vairāk, kā pienākums liek, jo viņa pati šo principu ievēro. Skolēni skolotāju raksturo kā ļoti labu matemātikas skolotāju, kuras vadītās stundas ir radošas, interesantas un daudzveidīgas. Skolēni vienmēr atzīst savas pamatīgās pamatzināšanas matemātikā, ko ieguvuši, pateicoties skolotājas pašaizliedzīgajam darbam), Zita Cera (Viņa ir precīza, idejām bagāta un radoša mājturības un tehnoloģiju profesionālā mācību priekšmeta ‘’Ēdināšanas pakalpojumi’’ skolotāja Smiltenes novada speciālajā pamatskolā. Skaistie galda klājumi iepriecina gan skolas darbiniekus, gan viesus. Zita, kopā ar saviem audzēkņiem, aktīvi piedalās visu skolas pasākumu organizēšanā), Ilze Miķelsone (Variņu pamatskolas skolotāja, kuras mācību stundas pārsteidz ar darba kvalitāti, radošumu, pārdomātību, kas nodrošina kvalitatīvas, stabilas zināšanas, atraisa audzēkņos prasmes un iemaņas. Stundas pēc iespējas cenšas sasaistīt ar reālo dzīvi. Savā darbā prasmīgi izmanto arī digitālos mācību materiālus, nepieciešamības gadījumā veido tos pati. Ilze ir ļoti mērķtiecīga, uzņēmīga, regulāri papildina savas zināšanas.), Ineta Mazjāne (Variņu pamatskolas skolotāja, kura ļoti godprātīgi izturas pret saviem darba pienākumiem. Viņa ir precīza, neatlaidīga, taktiska, iemantojusi kolēģu un skolēnu cieņu ar pozitīvo domāšanu, iecietību, attieksmi pret darbu. Stundās jūtama kvalitatīva pedagoģiskā vadība), Inga Vesmane (Ķīmijas, informātikas, mājturības un pirmsskolas skolotāja Variņu pamatskolā. Viņa ir precīza, prasmīga, spēj kvalitatīvi apvienot daudzus darbus vienlaikus. Ja skola smaržo pēc plātsmaizēm, skaidrs – Inga ar meitenēm saimnieko mājturības klasē. Cilvēks, kurš paspēj visu laikā un ar pilnu atbildības sajūtu), Vēsma Bērziņa (Pieredzes bagāta Smiltenes pilsētas PII ‘’Pīlādzītis’’pedagoģe, kas labi pārzina pirmsskolas izglītības metodiku un bērnu vecumposmu īpatnības, kas savukārt ļauj veiksmīgi plānot mācību darbu, sniedzot bērniem kvalitatīvas un stabilas zināšanas un prasmes. Viņas pedagoģiskā darba talants ir prasme pamanīt pat sīkas bērna grūtības mācību procesā, atbalstīt bērna pašapziņu un ļaut pie zināšanām un izpratnes nonākt patstāvīgi. Viņas radošumu, darbīgumu un optimismu novērtē bērni, kolēģi un bērnu vecāki.), Džinita Jurkovska (Smiltenes mākslas skolas skolotāja. Džinita, kā profesionāla, pieredzes bagāta keramiķe, skolotāja pratusi ieinteresēt un aizraut daudzus savus audzēkņus tieši savā arodā, kā turpmākajā profesijā. Skolotāja regulāri iesaista un sagatavo audziņus valsts un starptautiskajiem konkursiem, viņas skolēni var lepoties ar iegūtajām godalgotajām vietām un diplomiem. Džinita ir viena no skolotājām, kas savās stundās prot ieinteresēt audzēkņus pētīt kultūrvēsturisko mantojumu un apgūstot šo pieredzi, veidot savus oriģinālos darbus), Ira Gaile (PIKC Smiltenes tehnikuma skolotāja, kuru var raksturot kā inovatīvu, ar lielu atbildības sajūtu, darbspējīgu un vienmēr apveltītu ar jaunām idejām savu priekšmetu nodrošināšanai ar mācību materiāliem un interesantām mācību metodēm. Aktīvi piedalās projektos, kas saistīti ar izglītības satura pilnveidošanu, mācību materiālu izstrādāšanu. Kolektīvā ir sirsnīga, atsaucīga un vienmēr aktīvi iesaistās dažādos tehnikuma pasākumos).

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs G.Kukainis, Izglītības pārvaldes vadītāja G.Grigore kopā ar nominācijas “Audzināšanas darbs” laureātiem.

Nominācijā “Audzināšanas darbs” pateicības rakstus saņēma deviņi pedagogi: Zaiga Vizuliņa (Smiltenes vidusskolas skolotāja, kas divus gadus piedalījās Valsts izglītības satura centra īstenotā projekta ‘’Kompetenču pieeja mācību saturā’’ aprobācijas procesā. Zaiga cenšas radīt prieku bērnos par mācīšanos un izziņas procesu. Lielas rūpes tiek veltītas bērnu labklājībai, sajūtai, ka viņi tiek cienīti un novērtēti. Skolotāja cenšas grupas vidi radīt kopā ar bērniem, priecājas par viņu idejām un lepojas ar paveikto), Gunta Dzērve (Smiltenes vidusskolas skolotāja, kas rosina bērnus darboties radoši, izprast līdzdalību un attīstīt uzņēmību. Guntai piemīt sievietei tik raksturīgā spēja pieņemt, piedot, pažēlot un samīļot ikvienu bērnu savā vai kādā citā pirmsskolas grupiņā. Prot ar dažādām metodēm bērnus sagatavot mācībām skolā. Te noder gan jau sen, pārbaudītas mācību formas un metodes, gan tiek izmēģināts kaut kas jauns.), Regīna Melzoba (Regīna ir izcila un pieredzējusi audzinātāja un latviešu valodas, literatūras skolotāja Smiltenes vidusskolā. Cilvēks, kas ik mācību stundu velta cilvēka dvēseles audzināšanai un vērtību sistēmas stiprināšanai. Atbalsta humānās pedagoģijas pamatprincipus, par ļoti svarīgu tās uzdevumu uzskatot vienas paaudzes kultūrvērtību nodošanu nākamajai paaudzei. Iejūtīga un atsaucīga audzinātāja, kas ikvienam audzēknim veltīs nepieciešamo uzmanību. Ar īpašu takta izjūtu, cilvēkmīlestību un rūpību atradīs ceļu, kā atrisināt visgrūtākos dzīves uzdevumus), Antra Alksne (Smiltenes vidusskolas sākumskolas skolotāja, kas atbildīgi un ar neizsīkstošu enerģiju strādā ar visjaunākajiem Smiltenes vidusskolas skolēniem, attīstot prasmes, iemaņas un zināšanas, kas turpmākajā skolas un dzīves ceļā ir stabils pamats. Audzināšanas darbā par lielāko vērtību uzskata cieņu, kas tiek vērsta gan pret pašu, gan apkārtējo pasauli. Vienmēr aicinājusi būt vērīgam, izkopjot savu iekšējo pasauli un vērtējot citu rīcību, tā attīstot kritisko domāšanu. Skolotāja i prasīga un taisnīga, šo attieksmi atklāj arī pret savu darbu), Gita Eglīte (Gita ir pirmsskolas skolotājas palīdze, Smiltenes vidusskolā kas nav malā stāvētāja. Gitu varētu uzskatīt par trešo audzinātāju grupā, jo ļoti labi pārzina mazo bērnu rūpes un raizes, pirmā uzzina viņu priekus. Ne viens vien noslēpums tiek izteikts tieši auklītei. Papildus tiešajiem pienākumiem pieslēdzas arī rotaļnodarbībām. Prot no acu skatiena nolasīt audzinātāju vēlmes un spēj viņām palīdzēt darboties ar bērniem), Valentīna Vidiņa (Valentīnas pārziņā ir pašu mazāko bērnu adaptācija Smiltenes pilsētas PII ‘’Pīlādzītis’’, kas ir ļoti atbildīgs, sarežģīts un emocionāli grūts uzdevums, ar ko Valentīna brīnišķīgi tiek galā. Veiksmes pamatā ir viņas lielais miers, siltais smaids un rāmā balss, kā arī lielā pieredze, ka bērni ir atšķirīgi un katram jāatrod sava pieeja. Izveidot pozitīvas attiecības ar karu bērnu ir viņas audzināšanas darba pamats), Daina Muižniece (Palsmanes pamatskolas skolotāja, kura mīl bērnus, un bērni mīl viņu. Klases pasākumi vienmēr ir kvalitatīvi sagatavoti. Kā ikdienā, tā svētku brīžos vērojama skolotājas rūpe par saviem skolēniem, veicinot attīstību saskarsmes kultūrā, vērtībizglītībā, karjeras plānošanā. Skolotāja savu darbu veic ļoti apzinīgi, ar lielu atbildības sajūtu), Ramona Ozoliņa (Launkalnes sākumskolas skolotāja, kurai ir labi panākumi darbā ar audzināmo klasi un indivuālajā audzināšanas darbā ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās traucējumi. Skolotāja efektīvi īsteno iekļaujošās izglītības pieeju, pilnvērtīgi visus bērnus iesaistot mācību procesā, atbalstot atvērtu komunikāciju, kā arī veidojot drošu un atbalstošu vidi, kas neļauj bērnu diskrimināciju.) Ilze Vikmane (Smiltenes novada speciālā pamatskolas skolotāja, kura darbā ir precīza un zinoša. Katru gadu viņa izstrādā atbalsta komandas plānu, kurā ietverti izglītojoši pasākumi, nodarbības un lekcijas. Vakaros Ilze internātā pēc vajadzības veic pārrunas ar izglītojamiem, internāta skolotājiem un vecākiem, koordinē bērnu vešanu uz mājām un skolu. Ilze meklē iespējas, kā iegūt labākus rezultātus darbā ar bērniem, dalās pieredzē ar kolēģiem).

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs G.Kukainis, Izglītības pārvaldes vadītāja G.Grigore kopā ar nominācijas “Radošums un inovācijas” laureātiem.

Nominācijā “Radošums un inovācijas” pateicības rakstus saņēma pieci pedagogi:  Arta Egle (Blomes pamatskolas skolotāja, kuras vadītās mūzikas stundas ir kā piedzīvojums, vienmēr tiek meklētas jaunas metodes un radoša pieeja, lai mācību procesu padarītu aizraujošu un neatkārtojamu. Radoša un atraktīva, pozitīva un smalkjūtīga. Prot uzmundrināt un iedrošināt dziedāt gan lielus, gan mazus, arī zēnus un skolotājus. Arta ir Blomes pamatskolas himnas mūzikas autore), Signe Baltere (Launkalnes sākumskolas mūzikas skolotāja, pēc kuras iniciatīvas vadītie skolas vokālie ansambļi ‘’Mazās Blēņas’’ un ‘’Lielās Blēņas’’ jau divus gadus ir piedalījušies Latvijas reģionu televīzijas jauno talantu konkursā ‘’Dziesmu karuselis’’. Signe popularizē solo un ansambļu dziedāšanu, gan pati piedaloties konkursos, gan sagatavojot audzēkņus jauno vokālistu konkursiem), Sanita Bormane (Ģeorgāfijas skolotāja Smiltenes novada speciālajā pamatskolā. Izglītojamie ar ļoti labām sekmēm ir piedalījušies speciālo skolu dabaszinību un ģeogrāfijas olimpiādēs. Sanita ir organizējusi skolā dabaszinību olimpiādi Vidzemes zonas speciālajām skolām. Vada pasākumus izglītojamo ikdienas sasniegumu stimulēšanai. Sanita piedalījās projektā, kā ietvaros tika veikta mācību līdzekļu izgatavošana bērniem ar speciālām vajadzībām), Ilva Stīpniece (Ilva veido didaktisko spēļu bāzi valodas, matemātikas un dabaszinību mācību jomās Smiltenes pilsētas PII ‘’Pīlādzītis’’, pagaidām pieejami 44 dažādu spēļu komplekti. Gatavotie materiāli lieliski noderējuši grupās un svētku pasākumos iestādē, tie būs arī labs pamats pedagogu atbalstam jaunajā kompetenču pieejas mācību saturā nodrošināšanai. Ilva vienmēr ir atsaucīga, taktiska, empātiska un smalkjūtīga), Aivars Vīķelis (PIKC Smiltenes tehnikums pedagogs, kurš ar savām zināšanām un pieredzi gatavo topošos speciālistus hidrobūvniecības jomā. Ejot līdzi laikam un pārmaiņām, profesionālajā izglītībā Aivars piedalījās profesijas standarta, modulārās programmas un kvalifikācijas eksāmena izstrādes darba grupā programmai Būvniecība ar kvalifikāciju ‘’Hidrobūvju būvtehniķis’’, kas tiks ieviesta un īstenota Latvijas profesionālajā izglītībā. Viņš cenšas ieaudzināt audzēkņos augstu atbildības sajūtu par pienākumu izpildi, precizitāti un rūpību darbā).

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs G.Kukainis, Izglītības pārvaldes vadītāja G.Grigore kopā ar nominācijas “Atbalsts izglītojamo augstiem sasniegumiem” laureātiem. 

Pateicības rakstus nominācijā “Atbalsts izglītojamo augstiem sasniegumiem” saņēma Smiltenes Bērnu un jaunatnes sporta skolas orientēšanās sporta trenere, Liene Brūvele (Liene nebaidās izmantot dažādas inovācijas savā profesionālajā darbībā. Trenējot audzēkņus, katram izmanto individuālu pieeju, lai gūtu pēc iespējas augstvērtīgākus rezultātus. Lienes audzēkņi katru gadu startē gan Latvijas mēroga, gan starptautiskajās sacensībās un uzrāda ļoti labus rezultātus. Daudzi no audzēkņiem ir gan izlases dalībnieki, gan kandidāti), Smiltenes Bērnu un jaunatnes sporta skolas treneris Agnis Apse (Agnis ir ļoti liels sava darba entuziasts, ļoti atvērts un aktīvs. Nodod visu savu enerģiju un zināšanas, lai būtu iespējami lielāks ieguldījums audzēkņu rezultātos un tālākā nākotnē. Paticoties Agņa degsmei un virzītājspēkam, Smiltenes bērnu un jauniešu sporta skolai ir tik augsti sasniegumi riteņbraukšanā. Agnis ar katru audzēkni strādā individuāli, lai izceltu to labāko, uz ko bērns ir spējīgs. Agņa audzēkņi katru gadu startē dažādās sacensībās, gūst pieredzi un augstvērtīgus rezultātus), Smiltenes mūzikas skolas skolotāja Inguna Balode ( Skolotāja līdztekus jau regulārajam un apzinīgajam tekošajam mācību darbam, papildus, pēc savas iniciatīvas spējīgākos audzēkņus gatavojusi Klavierspēles konkursiem un festivāliem. Ingunu raksturo spēja atrast pieeju ikvienam, atrast piemērotu repertuāru, kas izceltu tieši konkrētā audzēkņa spējas. Viss skolotājas darbs vērsts uz iespējami labāko rezultātu. Neatlaidīgs, pārdomāts un ārkārtīgi rūpīgs darbs spilgtākos audzēkņus virzījis uz spožu mūzikas ceļu ar skaistām uzvarām).

Smiltenes novada domes priekšsēdētājs G.Kukainis, Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Birute Mežale, Izglītības pārvaldes vadītāja G.Grigore kopā ar nominācijas “Atbalsts izglītojamo augstiem sasniegumiem” laureātiem. 

Nominācijā “Izglītības iestāžu vadīšana”, pateicības rakstus saņēma Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Birute Mežale. Biruti var raksturot vienā vārdā MĪLESTĪBA. Smaida un mīlestības viņai pietiek, ko dāvāt mazuļiem un viņu vecākiem, savam kolektīvam. Birutes augstā profesionālā meistarība ir pamats, lai izglītības iestādē veiksmīgi un radoši veidotu bērniem atbilstošu mūsdienīgu mācību, aktīva dzīvesveida un rotaļu vidi, pielietotu jaunas pedagoģiskās kompetences, nodrošinot individuālu pieeju katram bērnam. Kolektīva vadīšanā orientējoties uz mūsdienīgu pedagoģisko pieeju, izpratni un pārdomātu iestādes izaugsmi.

Lai pateiktos izglītības iestādes vadītājiem par veiksmīgo sadarbību, lai nodrošinātu kvalitatīvu izglītību novada skolēniem, veiksmīgu darbu izglītības iestādēs, Izglītības pārvalde dāvināja īpašus Pateicības rakstus un piemiņas pildspalvas (1.attēls). Kā svētku dāvana visiem novada pedagogiem- izskanēja Arņa Miltiņa un viņa audzēkņu koncerts.

Smiltenes novada dome sveic visus novada pedagogus, tehniskos darbiniekus Skolotāju dienā, vēlot veselību un prieku par darbu, kuru ik dienas veiciet novada bērnu izaugsmē,  sniedzot ieguldījumu visa novada un Latvijas attīstībai nākotnē!  

Sagatavoja:
Inga Kovala,
Sabiedrisko attiecību speciāliste
Informācijas avots: Konkursa pieteikumi apbalvojumiem