2022. gada 2. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Matemātika un dabaszinības vienā stundā

Gandrīz katram skolotājam, īpaši tiem, kuri māca matemātiku, nācies dzirdēt: “Kam mums tas viss jāmācās? Dzīvē tāpat nevajadzēs!”
Taču, kad skolā viesojas absolventi, kuri jau studē augstskolā vai veiksmīgi strādā prestižā darbā, daudzi no viņiem tagadējiem skolēniem iesaka: “Mācieties, jo visas šīs zināšanas kādreiz noderēs! Ja vien tās pratīsiet vajadzīgajā brīdī izmantot…”
To, ka matemātikā mācītais lieliski izmantojams arī dabaszinībās un otrādi, apvienotajā matemātikas un dabaszinību stundā par koordinātu plaknēm pārliecinājās Smiltenes vidusskolas 6.a klases skolēni.

Atklāto mācību stundu vadīja dabaszinību skolotāja Rita Rozīte un matemātikas skolotāja Monta Konstante.
Nodarbībā piedalījās arī Marija Marksa – direktores vietniece skolas ēkā Dārza ielā 17a, matemātikas skolotāja Ilga Ozoliņa, kā arī – matemātikas, informātikas, fizikas skolotāja un metodiskās apvienības vadītāja Ilma Reimane.
“Mācību stundas tematu izvēlējāmies ļoti apzināti, jo 6. klašu skolēniem drīz jāraksta diagnosticējošie darbi dabaszinībās un matemātikā, kur noteikti būs ietverts arī temats “koordinātu plakne,” informē skolotāja Monta Konstante.
Kā zināšanas par koordinātu plakni var izmantot dabaszinībās? “Tās, tāpat kā prasme pareizi atlikt punktus, svarīgas, lai uzzīmētu precīzu klimatogrammu, atliktu grafikā temperatūru un izveidotu temperatūras līkni,” skaidro skolotāja Rita Rozīte.
Kad skolēni, pildot skolotāju sagatavotos uzdevumus, par to pārliecinājās paši, neviens vairs nejautāja: “Kam man tās zināšanas par koordinātu plakni?”
Vairāki aptaujātie sestklasnieki sadarbības stundā visaugstāk novērtēja to, ka varējusi saistošā veidā atkārtot iemācīto, kā arī labāk apzināties jomas, kur vēl jāpamācās. “Priecātos, ja šādu mācību stundu būtu vairāk,” atzīst Karīna. Savukārt viņas klasesbiedram Oliveram visvairāk paticis tas, ka stunda bijusi daudzveidīgāka, nekā ikdienā, un nevajadzējis tikai rēķināt…

Aizvien lielākā cieņā starpdisciplinārās prasmes

Smiltenes vidusskolā līdz ar jauno, kompetencēs balstīto izglītības satura ieviešanu aizvien lielāku vērību pievērš starpdisciplināro prasmju apguvei, kurā īpaši rosinošas un skolēniem saistošas ir sadarbības stundas, kurās viens temats aplūkots divu mācību priekšmetu ietvaros.
Atklātajā mācību stundā redzēto atzinīgi novērtēja arī skolotājas Marija Marksa, Ilma Reimane un Ilga Ozoliņa.
Skolotāja Reimanei arī pašai jau ir zināma pieredze sadarbību stundu vadīšanā. Viņa kopā ar kolēģi skolēniem vadījusi stundu, kurā informātika mācīta kopā ar vizuālo mākslu. Grūtākais bijis – iekļauties noteiktā laika limitā.
Skolotāja Ilga Ozoliņa ar lielu prieku vērojusi, kā skolēni nonākuši pie atziņas, ka “tā matemātika” tomēr noder arī citos mācību priekšmetos (smaida). “Šādas atklātās stundas ir arī liels ieguvums mums, skolotājiem – redzam, kā strādā kolēģi, rodam jaunas ierosmes turpmākajam darbam.”

Saliedē skolēnus un arī skolotājus

“Viss minētais dod patīkamu drošības sajūtu, ka esam viena komanda un tepat, aiz durvīm, ir kolēģis, kuram jebkurā brīdī var paprasīt padomu,” atzīst skolotāja Ilga Ozoliņa. “Kad parādījās pirmās sadarbības stundas, visi bijām mazliet apmulsuši Laika gaitā neziņas vietā ienācis miers un spējam to visu pieņemt kā jaunu izaicinājumu.”
Skolotājām Ritai Rozītei un Montai Konstantei šī ir jau otrā kopīgā sadarbības stunda. “Svarīgākais – atrast kopīgu tematu un pārējais jau atrisinās pats no sevis, tiklīdz sāc gatavoties un strādāt,” uzskata skolotājas un iesaka arī kolēģiem nebaidīties, bet izmēģināt visu jauno!”
Marija Marksa: direktores vietniece skolas ēkā Dārza ielā 17: “Ja klasē daudz skolēnu, skolotājas mācību stundā nevar pieiet pie katra tik bieži, cik gribētos. Bet šādā – sadarbības stundā – katrs saņēma sev nepieciešamo uzmanību un arī atgriezenisko saiti.
Tāpat priecē arī tas, ka skolotāji, strādājot pie jaunā mācību satura ieviešanas skolā, jūtas aizvien drošāk. Skatoties bērnu laimīgajās acīs, vērojot, cik viņi labi prot sadarboties un ātri reaģēt uz ikvienu jaunu, nestandarta situāciju, nav šaubu – šādas stundas ir ļoti vērtīgas un vajadzīgas!”

Baiba Vahere