2022. gada 8. sept.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt
Flower

Grundzāles pamatskola

2022./23.m.g.Grundzāles pamatskolā mācās 111 skolēni un pirmsskolu apmeklē 48 izglītojamie (8 no tiem Vidagā). 1.klasē mācības uzsāka 9 skolēni.

2021./22.m.g. Grundzāles pamatskolā mācās 99 skolēni un pirmsskolu apmeklē 40 izglītojamie. 1.klasē mācības uzsāka 14 skolēni.

2020./2021.m.g. mācījās 95 skolēni un 46 pirmsskolēni.

Vēsture

Senākā informācija par izglītību Grundzālē ir no 1840. – 1860.g., kad notikusi bērnu apmācība mājās. Vēlāk dibinātas tā saucamās mājas mācīšanas skolas, kur kāds lasītpratējs tētiņš pulcinājis centīgākos bērnus vienkopus. Tāda mācīšana notikusi Bierņu mājās pie Krūmiņu vectēva. Pēc pašlaik zināmiem datiem pirmā skola Grundzālē celta ap 1860. gadu Kalna Saulgožos. Tā bijusi no koka, bet vēlāk tā nodegusi.

1890.gadā pagasts uzcēla jaunu mūra ēku. Būvei materiālus un daļu naudas līdzekļu dāvināja Aumeisteru muižas īpašnieka dēls Emīlis fon Vulfs, tāpēc skola tika dēvēta par Emīļa skolu.

19.gs. 60.gados cara valdība sāka savu pārkrievošanas politiku Baltijā. No mācību plāna izslēdza vācu valodu, palielināja stundu skaitu krievu valodā, bet dzimtajā valodā stundu skaitu samazināja.

19.gs. 80. – 90.gados vācu baroni uzsāka latviešu un igauņu pārvācošanu, šim nolūkam izmantoja arī skolu. Skolā ieviesa vācu valodu.

1891.gadā skolās noteica šādus mācību priekšmetus: ticības mācību, krievu valodu, aritmētiku, ģeogrāfiju, vēsturi, dabas zinības, glītrakstīšanu, zīmēšanu, vingrošanu zēniem, rokdarbus meitenēm. Mācības bija grūti apgūt krievu valodā. Mācības sākās 15.oktobrī un beidzās 15.aprīlī.

Pirmās Latvijas Republikas pastāvēšanas laikā 1928.gadā pagasts nolemj, ka bērniem vajag plašāku skolu, notiek 6 – klasīgās pamatskolas pārbūves darbi, skolai uzbūvē 2. un 3.stāvu. Celtniecību veic būvuzņēmējs E.Liepiņš. 1935.gadā skolas pārbūvei un saimniecības ēkas celšanai Finanšu ministrija piešķīrusi aizdevumu Ls 13597,20.

Līdz 1936.gadam 6 – klasīgās pamatskolas pārzinis ir Jānis Klāvs. Pēc tam Voldemārs Ruļikovs, Jānis Ķepsis, Ernests Millers.

1936./37.m.g. 5. un 6. klasē tikai 11 skolēni, tāpēc izvirzās jautājums 6 – klasīgo skolu likvidēt, atstāt tikai 1. – 4.klases, bet pagasta valde tam nepiekrīt, jo samazināsies izglītības līmenis pagastā. Lēmums ir bijis pareizs, jo dažus gadus vēlāk skola piepildās ar bērniem.

1937./38.m. gadā skolā mācās 62 skolēni. 1. klasē – 3; 2.kl. – 18; 3.kl. – 12; 4.kl. – 12; 5.kl. – 9; 6.kl. – 8 skolēni.

Šajā laikā skolā strādā 3 skolotāji. Skolas pārzinis Jānis Ķepsis, skolotājas Alma Briedis un Berta Skaris. Notika pāreja uz mācībām krievu valodā.

1938.gadā no skolas aiziet B.Skaris. Tagad skolā strādā Elza Liepiņš, Vallija Zandels un rezerves skolotāja J.Baķis. Skolu apkopj un ēst vāra viens cilvēks; no 1932.g.- 1937.g. Alvīne Tralla, 1937./38.m.g. Emma Rudzītis, bet no 1938.g. 15.maija Elza Ruks, viņu alga Ls 200 gadā.

1939.gadā pagasta valde piešķir Ls 1000 skatuves būvei un tās piederumu iegādei. Sākas teātra spēlēšanas laiks skolā. Vallija Zanders bija idejas autore. Tā laika audzēkņi atceras šo laiku kā ļoti interesantu un aizraujošu. Vallija esot bijusi ļoti interesanta, labsirdīga un pratusi bērnus aizraut ar teātra spēlēšanu. Arī viņas stundas bijušas tādas, ka visi klausījušies ar pavērtām mutēm.

1940.gadā bez minētajiem skolotājiem par skolas pārzini strādā Ernests Millers. Skolas ēka ir liela. Telpas tajā ir plašas un gaišas. Skolas telpās ir arī internāts.

1944.gada rudenī vācu armija atkāpjas un saspridzina sešgadīgo skolu. Šā paša gada oktobrī Grundzāles bērni mācības atsāk divās zemnieku mājās (Millera un Kauliņa) “Ozoliņos”, te mācības notiek līdz 1958.gadam.

Pēckara gados skolu vada Valija Zandels – Kļaviņa, Marta Andersone, Austra Sīmane. No 1953. – 1961.g. skolas direktors ir Rūdolfs Tīrums un skolotāji: Nellija Tīruma, Valija Kļaviņa, Maija Jaunozoliņa, Inta Krūmiņa, Inta Kviesīte, Daina Zupa, Dainis Dukāts, Vita Rubule.

No 1953. – 1961.g. skolas direktors ir Rūdolfs Tīrums un skolotāji: Nellija Tīruma, Valija Kļaviņa, Maija Jaunozoliņa, Inta Krūmiņa, Inta Kviesīte, Daina Zupa, Dainis Dukāts, Vita Rubule.

1960.gadā skolas vajadzībām uzceļ otru māju. Internāts iekārtots zemnieka Javas pārbūvētajā rijā. No 1961.gada skolu vada Vilis Sarmulis. Skolā strādā Inta Krūmiņa un Daina Zupa. No 1962.gada skolā strādā Florentīne Sarmule, Anastasija Ikauniece, Vija un Arnolds Bērziņi

1965.gada rudenī skola pārceļas uz jauno ēku. Jaunā skola atrodas Vidzemes šosejas tuvumā, 132.kilometrā. Kopējā telpu kvadratūra 1300 m2 , skola paredzēta 180 skolēnu apmācībai, bet mācības 1.septembrī uzsāka 186 skolēni.

2012.gadā tika sākta skolas renovācija, 2012./13.m.g. 1.semestrī mācības noritēja Grundzāles pagasta kultūras namā. 2.semestrī mācības atsākās jau renovētajā skolas ēkā.

Skolotāji

2022./23.m.g.

Anda Andersone  – sociālās zinības un vēsture, sociālās zinības, sākumskolas skolotāja, 1.klases audzinātāja

Inese Āboliņa  – krievu valoda, matemātika 6.kl., 8.klases audzinātāja

Ina Broma – latviešu valoda, literatūra, angļu valoda 1.-3.klasei, 6.klases audzinātāja

Einārs Broms – dizains un tehnoloģijas

Irita Eimane – datorika, ģeogrāfija, Latvijas un pasaules vēsture, 5.klases audzinātāja

Ilva Harkina – sākumskolas skolotāja, 2. klases audzinātāja, dabaszinības 6.klasei

Dace Kalniņa – latviešu valoda, literatūra, teātra māksla, bibliotekāre, 7.klases audzinātāja

Baiba Kovala – direktores vietniece audzināšanas darbā, angļu valoda, 9.klases audzinātāja

Mārtiņš Latvers – fizika, inženierzinības

Dace Matule – dabaszinības, bioloģija, ķīmija

Jana Melbārde – sākumskolas skolotāja, 3.klases audzinātāja, dizains un tehnoloģijas

Dace Purvlīce – mūzika

Ilze Roķe – vizuālā māksla

Māris Stabiņš – sports

Gundega Vēriņa – sākumskolas skolotāja, 4.klases audzinātāja

Skaidrīte Vīksniņa – logopēde skolā un pirmsskolā

Ilona Briede – pirmsskolas izglītības skolotāja

Sandra Eimane – pirmsskolas skolotāja

Aiga Ķestere – pirmsskolas izglītības skolotāja

Irita Ozola – pirmsskolas izglītības skolotāja

Kristīne Sausiņa – pirmsskolas izglītības skolotāja, pirmsskolas izglītības metodiķe

Arita Tirne – pirmsskolas izglītības skolotāja

Inga Freimane – pirmsskolas izglītības skolotāja

Rasa Reķe – pirmsskolas izglītības skolotāja

Skolas himna

Skolotājas D.Purvlīces vārdi un mūzika.

Mana skola ceļa malā ir kā ceļš,
Kur satek kopā daudzas mazas takas,
Es nācu šurp, tu nāc, tu arī nāksi
Kā slāpstošs ceļinieks pie spirdzinošas akas.

Tas ir ceļš, pa kuru mēs atnākam,
Lai mācītos sevi par cilvēku saukt.
Tas ir ceļš, tas ir saulainais skolas ceļš,
Pa kuru līdz lielajam dzīves ceļam traukt.

Mācību sasniegumi

Sasniegumi 2021./22.m.g. 1.semestrī

ar labām un teicamām sekmēm 1.semestri beidza 29 skolēni no 4.-9.klasei, īpaši lepojamies ar 3 zelta (vidējā atzīme vismaz 8,5 un nav 7 balles) liecībām – 9.klasē A.Dzenītis, 6.klasē A.E.Stafecka, 5.klasē  A.Harkins; un 10 sudraba (vidējā atzīme vismaz 8,0 un nav 6 balles) liecībām – 9.klasē D.Krievāns, E.Ozoliņš, 8.klasē A.Kukaine, A.Stabiņa, 7.klasē M.Morīte, K.Strazdiņa, 6.klasē N.L.Uskliņģe, 4.klasē V.Broma, M.Dobele, K.J.Kukainis. 

 

Projekti

Grundzāles pamatskolā no 2018.gada 1.septembra līdz 2021.gada 31.augustam vienlaicīgi tika realizēti 3 Erasmus+ stratēģiskās skolu sadarbības partnerību projekti.

Vairāk var lasīt https://grundzaleerasmusprojekti.mozello.lv/

“Ķēdes reakcija”

Šī projekta koordinatorvalsts – Polija, partnervalstis – Latvija, Horvātija, Rumānija, Bulgārija.

Mērķis: veicināt velosipēda un riteņbraukšanas kā veselīga, ekoloģiska un atraktīva līdzekļa izmantošanu dažādu mācību priekšmetu satura apguvē, piem., dabaszinātnēs, matemātikā, vizuālajā mākslā, valodās u.c. Paredzētais skolēnu vecumposms: 7-16 gadi.

Projektā realizētās aktivitātes:

 • apmācība pirmās palīdzības sniegšanā profesionāla mediķa vadībā;
 • praktiska apmācība velosipēdu apkopē;
 • sacensības “Kurš nobrauks vairāk km ar velosipēdu?”
 • nodarbība – mācību stunda “Drošākais ceļš uz skolu”
 • Konkurss “Zīmē ar velosipēdu” (skolēnu uzdevums – radīt pēc iespējas interesantāku ornamentu, zīmējumu, braucot ar velosipēdu un braucienu fiksējot savā viedierīcē ar kādu no aplikācijām);
 • velobrauciens “Ieriteņo rudenī Grundzālē”;
 • vēstures stunda Grundzāles mācītājmuižas teritorijā;
 • skolotāji izstrādāja dažādu mācību priekšmetu (dabaszinības, angļu valoda, bioloģija, vēsture, vizuālā māksla, sports) stundu plānus, kuros tiek izmantots velosipēds; tās nofilmēja kā paraugu;
 • projektā iegādāti 4 velosipēdi mācību procesa dažādošanai;
 • īsa laika mācību vizītes Polijā, Horvātijā, Rumānijā un Bulgārijā, kurās piedalījās 14 skolotāji un 8 skolēni. Un partnerskolu vizīte mūsu skolā 2019.gada maijā, kuras mērķis bija parādīt velosipēda dažādās izmantošanas iespējas – sportam, veselībai, izklaidei un mācību stundās. Virtuāla mācību vizīte realizēta 2021.g.maijā.

“MIN PEDĀĻUS, LAI LABĀK MĀCĪTOS!”

Projekta koordinatorvalsts – Vācija, partnervalstis – Latvija, Dānija, Spānija.

Mērķis: integrēt Vācijas skolā aprobētas, īsas vingrinājumu pauzes uz velotrenažiera klasē paralēli ierastajam mācību procesam, lai motivētu mācībām skolēnus, kuri ir zaudējuši koncentrāciju. Velotrenažieris ir aprīkots ar programmu, kura ļauj planšetē piedzīvot braucienu pa dažāda veida apvidiem un valstīm, tā iepazīstot to kultūru, dabu un ģeogrāfiju. Velo trenažieri Vācijā ir gandrīz katrā klasē, kas palīdz tikt galā gan ar emocijām, gan rada smadzenēs tādu vielu, kas palīdz domāšanas procesā. No Vācijas skolas ir vairākas idejas, kā palīdzēt skolēniem tikt galā ar emociju pašregulāciju.

Projektā iesaistīti 10 – 16 gadu veci skolēni, it īpaši skolēni ar dažāda veida uzvedības traucējumiem.

Projektā realizētās aktivitātes:

 • projektā iegādāti 4 velotrenažieri (smart trainers), 4 planšetes, GO PRO kamera, GPS lasītājs, apgūta gudro trenažieru programmatūra;
 • notika vairākas virtuālās sacensības, izmantojot gudros trenažierus un rouvy.com programmatūru;
 • Vizītē uz Vāciju un Spāniju devās 4 skolotāji un 6 bērni, tika atcelta 1 projektā paredzētā noslēguma vizīte uz Vāciju. Latvijā 2020.gada martā viesojās partneri no Spānijas un Dānijas, Vācijas skolas skolotāji un skolēni tomēr neatbrauca COVID pandēmijas dēļ.

https://www.lsm.lv/raksts/zinas/latvija/grundzales-pamatskola-gudrie-trenazieri-palidz-gan-macities-gan-sportot.a338845/

“Starpdisciplinaritāte – tilts vai robežas 21.gs.?”

Projekta dalībvalstis – Rumānija (projekta koordinatorvalsts), Itālija, Turcija un Latvija. Projekta mērķis: izpētīt, vai, izmantojot mācību procesā transdisciplināras metodes, mainās skolēnu zināšanas, prasmes un attieksme pret mācīšanos, t.i., vai, apgūstot vienu tematu no dažādu mācību priekšmetu skata punkta, skolēni mācās ar lielāku mācību motivāciju, iegūst noturīgākas un plašākas, dzīvei noderīgākas zināšanas un prasmes. Projekta ideja balstīta H.Gārdnera daudzpusīgā intelekta teorijā

Projektā realizētās aktivitātes:

 • Dažādas daudzpusīgā intelekta veidus attīstošas aktivitātes 6 mājas sesijās (katras ilgums 3 mēneši) “Valoda”, “Matemātika”, “Daba”, “Zinātne”, “Ūdens”, “Vēsture”
 • Erasmus+projektu dalībvalstu siena;
 • Radīti dokumenti “Labās prakses piemēri, apgūstot projektā balstītu metodi”
 • mācību vizītēs uz Rumāniju un Itāliju devās 6 skolotāji un 6 skolēni, diemžēl COVID 19 pandēmijas dēļ uz Turciju un Rumāniju nedevās vēl 6 skolotāji un 12 skolēni, bet tikās virtuāli 2021.gada aprīlī un maijā. Pie mums partneri viesojās 2019.gada aprīlī un dažādās aktivitātēs attīstīja visus daudzpusīgā intelekta veidus.

 

 

Skolas padome

2021./2022.m.g. Grundzāles pamatskolas skolas padomes sastāvs ir šāds: pirmsskolu pārstāv vecāki Diāna Bogdanova un Ilze Slikšjāne un skolotāja Aiga Ķestere; pamatskolu pārstāv vecāki Zanda Jundze-Broma, Dainis Morītis, Liene Zirdziņa, Antra Kļaviņa, Jogita Lucāne un skolotājas Anda Andersone un Dace Kalniņa, skolēnu intereses pārstāv skolas prezidente un 9.klases skolniece Evelīna Valaine, pašvaldības pusi – pagasta pārvaldes vadītāja Alda Zvejniece; kā arī direktore Valda Elstiņa.

Par skolas padomes priekšsēdētāju ievēlēta Zanda Jundze-Broma, par viņas vietnieci – Ilze Slikšjāne. 

Pirmajā sanāksmē nolemts, ka skolas padomes sanāksmes notiks katra mēneša pirmajā ceturtdienā. 

Ja kādam vecākam ir ierosinājumi, laipni aicināti griezties pie jebkura no skolas padomes locekļiem vai apmeklēt skolas padomes sanāksmes. 

Biedrība “Grundzāles skolai”

Biedrība “Grundzāles skolai” dibināta 19.12.2019.ar mērķi pārstāvēt Grundzāles pamatskolas un pirmsskolas skolēnus un skolotājus, aizstāvēt viņu tiesības un intereses un veicināt skolas izaugsmi un attīstību, kā arī dažādu projektu realizāciju. Viens no biedrības mērķiem ir palīdzēt Grundzāles pamatskolas skolēniem būt kā vienotai komandai, būt draudzīgiem un saliedētiem, kopā darīt un radīt.

Šajā biedrībā pulcējušies vecāki un skolas pārstāvji, kuri ir sabiedriski aktīvi, ir ieinteresēti skolas pastāvēšanā un attīstībā.

Biedrības darbībai var sekot līdzi facebook kontā https://www.facebook.com/grundzalesskolai 

Biedrības rekvizīti: “Grundzāles skolai”, reģ.nr.40008293814, bankas konts LV68UNLA0055001723632

Biedrība 2020./21.m.g. realizēja jaunatnes iniciatīvu projektu “Es esmu savējais”. Tā mērķis ir palielināt Grundzāles pamatskolas 5.-9.klašu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) riska grupas izglītojamo mācību motivāciju un veicināt viņu aktīvu līdzdalību skolas ikdienas dzīvē un jauniešu aktivitātēs, īstenojot katras klases saliedēšanas pasākumus profesionālu izaugsmes treneru vadībā (biedrība “Atklāj-Sevi.lv”).

Ikvienam un it īpaši PMP riska grupas izglītojamajiem būs iespēja izdzīvot sajūtu – es esmu savējais, par mani vienmēr kāds iestāsies, palīdzēs brīdī, kad trūkst motivācijas, kāds pavilks, kāds pastums un pados roku, lai, kopīgi konkrētās klases beigšanu vai devītās klases izlaidumu svinot, neviens nebūtu ceļā pazaudēts.

Biedrība 2021./22.m.g. realizē JIP “Ikviens ir vērtība”. Tā mērķis ir attīstīt jauniešu, īpaši to, kuriem ir risks pārtraukt mācības dažādu iemeslu dēļ, motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ne tikai skolas ikdienas dzīvē, bet arī ārpusskolas kontaktu veidošanā un savu interešu noskaidrošanā, turpinot gan iepriekšējā mācību gadā īstenotos JIP “Es esmu savējais” pasākumus – katras klases saliedēšanu; gan arī piedāvājot individuālas koučinga nodarbības 7.-9.klases PMP riska skolēniem. Projekta finansējuma avots ir ESF projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”.

 

Grundzāles pamatskola
Kā izmantot IKT, mācoties ārpus klases telpām?

Kā izmantot IKT, mācoties ārpus klases telpām?

Šajā mācību gadā Grundzāles pamatskolā tiks realizēts Erasmus+ programmas finansēts skolotāju tālākizglītības projekts “Uzpildies, lai piepildītu!”, kura mērķi ir apgūt IKT rīku izmantošanu mācīšanās un mācīšanas procesā brīvā dabā, kā arī koučinga stratēģijas pamatprasmju līmenī.

Lasīt vairāk ›

Grundzāles pamatskola
Grundzāles pamatskolā aktīvi izmanto Erasmus+ programmas iespējas

Grundzāles pamatskolā aktīvi izmanto Erasmus+ programmas iespējas

Grundzāles pamatskolas skolotāji un skolēni vienmēr ir aktīvi izmantojuši starptautiskās Erasmus+ programmas piedāvātās iespējas. Šoreiz par skolu sadarbības projekta vizīti un skolotāju tālākizglītības kursiem.

Lasīt vairāk ›

Grundzāles pamatskola
Maijs Grundzāles pamatskolā

Maijs Grundzāles pamatskolā

Grundzāles pamatskolā maija mēnesis bija notikumu pārbagāts.

Lasīt vairāk ›

Grundzāles pamatskola
Divās Smiltenes novada skolās noslēdzies projekts “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Smiltenes novada pašvaldībā”

Divās Smiltenes novada skolās noslēdzies projekts “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Smiltenes novada pašvaldībā”

2021./2022.mācību gada 1. semestrī Grundzāles pamatskolā un Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolā tika īstenots projekts “Labbūtības ceļakartes aktivitāšu īstenošana Smiltenes novada pašvaldībā”, kas tika realizēts Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) Jaunatnes politikas valsts programmas 2021.-2023. gadam ietvaros.

Lasīt vairāk ›

Grundzāles pamatskola
“Lai mani saprastu, ir jāsarunājas,”

“Lai mani saprastu, ir jāsarunājas,”

Šajā mācību gadā Grundzāles pamatskolā tiek realizēts biedrības “Grundzāles skolai” jauniešu iniciatīvas projekts “Ikviens ir vērtība”

Lasīt vairāk ›

Kalendārs