2024. gada 24. maijs
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt
Flower

Variņu pamatskola

Par izglītības iestādi

Vēstures fakti

Palsmanes pagasta Ķempu skolas skolēni un skolotāji. 20. gs. sākums. Fotogrāfs nezināms. LNVM krājums.

Pirms vairāk kā 160 gadiem, pie tagadējām Tiltleju mājām, Ūdrupes-Palsmanes ceļa malā, sākās pirmā vietējo zemnieku bērnu apmācība. Vēlākos gados skola darbojās Ķempēs, nelielā koka ēkā, kas vēlākos gados kalpoja kā skolas internāts un ēdnīca. Ar 1876. gadu skola darbojas kā Ķempu I pakāpes pamatskola. 1878. gadā tiek uzcelta jauna mūra ēka, aktīvi piedaloties vietējiem zemniekiem. 1974. gada 20. jūlijā tiek likts pamatakmens jaunai skolas ēkai, kura nodota ekspluatācijā 1976. gada 30. decembrī. No 1979.-1984. gadam skolā darbojas vidusskolas neklātienes konsultpunkts, kurā mācījās vairāk nekā 50 skolēni. 11. klasi absolvējuši 34 skolēni.
1992. gada 27. novembrī atjaunots Ķempu skolas nosaukums. Ar 2006. gada 8. novembri skolas nosaukums–Variņu pamatskola.

Misija
Veidot kultūrizglītības vidi – spēju un talantu attīstībai, radot konkurētspējīgu personību, radīt topošo radošo personību izaugsmes centru kā garantiju Variņu nākotnei – radošai un stiprai kultūras kopienai.

Vīzija
Radoša, tradīcijām bagāta, kvalitatīvas izglītības, konkurētspējīga un mūsdienu prasībām atbilstoša izglītības iestāde.

Vērtības 
Mērķtiecība, sadarbība, atbildība, cieņa, drošība, patriotisms.

Lepojamies 

 • Variņu pamatskolas absolventu augstie mācību un sabiedrisko aktivitāšu sasniegumi turpmākajās mācību iestādēs.
 • Variņu pamatskolas skolēnu sasniegumi novada rīkotajos konkursos un olimpiādēs.
  Iestāde sekmīgi nodrošina iekļaujošo izglītības programmu un atbalstu skolēniem ar mācību traucējumiem.
 • Iestādei notiek cieša sadarbība ar Skolas padomi. Tās locekļi aktīvi iesaistās skolas iekšējās dzīves, mikroklimata un sabiedrisko aktivitāšu uzlabošanā un nodrošināšanā.
 • Notiek aktīvs darbs skolēnu sociālo vajadzību un dzīves līmeņa atvieglošanas jomā. Rit aktīva sadarbība ar šo audzēkņu ģimenēm.
  Izglītības iestādei ir atbilstošs dažādu materiāltehnisko resursu klāsts.

Izglītojamo skaits

Variņu pamatskolā 2023./2024. mācību gadā mācības uzsāk 56 skolēni un 27 pirmsskolēni.

Tradīcijas

Skola lepojas ar daudzveidīgajām tradīcijām un svētkiem: Zinību dienu, Miķeļdienas tirdziņu, Mārtiņdienu, Lāčplēša dienas lāpu gājienu, Lāčplēša kausa cīņu, Latvijas dzimšanas dienas pasākumiem, Ziemassvētkiem, Barikāžu atceres dienu, Latvijas neatkarības atjaunošanas dienu, Baltā galdauta svētkiem, Mātes dienu, Pērļu svētkiem, kad notiek skolas sekmīgāko un aktīvāko skolēnu sumināšana u.c.

Kopīgi sadarbojoties skolotājiem, klašu audzinātājiem un izglītojamo pašpārvaldei, skolā tiek organizēti izglītojoši, audzinoši un izklaidējoši pasākumi: karjeras nedēļa, tematiskas pēcpusdienas, erudīcijas konkursi, radošās darbnīcas, krāsu un stila nedēļa, sporta sacensības u.c.

Skolas himna – Z.Bekmaņa vārdi, A.Siliņa mūzika.

Manas mājas

Manas mājas ir te, te, kur lielceļi baltie
Te, kur pakalnos kāpj bērza augumi staltie.
Manas Mājas ir te – baltos pīpeņu laukos,
Te, kur rudzu lauks put, linu dvielī es slaukos.

Manas mājas ir te, senču sviedri, kur lieti,
Kur pret debesīm sen ozolsargi slieti.
Manas mājas ir te, un tās paliks te mūžos,
Kamēr saule un vējš mežu stabulēs žūžos.

Izglītības programmas

Izglītības programmas:

 • Pirmsskolas izglītības programma;
 • Pamattizglītības programma;
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.
Interešu izglītība, pulciņi

Sākumskolas izglītojamajiem ir iespēja mācīties pagarinātās dienas grupā. Tiek nodrošināts transports uz Smiltenes Mūzikas skolu, Mākslas skolu un Bērnu un jaunatnes sporta skolu.

Skola nodrošina  individuālo darbu ar  izglītojamajiem un vairākus interešu izglītības pulciņus:

 • robotikas pulciņš 1.-6. klasei;
 • koris;
 • lasīšanas pulciņš sākumskolas bērniem;
 • mazpulki;
 • angļu valodas pulciņš pirmsskolas bērniem.
Skolotāji
Vārds, uzvārds Amats 
Taiga Kalniņa Direktore, fizikas un sākumskolas skolotāja
Ineta Mazjāne Direktores vietniece, bioloģijas, ģeogrāfijas un  dabaszinību skolotāja 
Laila Stīpniece Lietvede, pirmsskolas metodiķe un matemātikas skolotāja
Māra Lāce Latviešu valodas un literatūras, teātra mākslas, vēstures skolotāja
Ilona Būda Latviešu valodas un literatūras, krievu valodas un vēstures skolotāja
Agita Birkenšteina Angļu valodas skolotāja 
Ārija Romanovska Dizains un tehnoloģijas 
Linda Kauliņa Vizuālās mākslas skolotāja
Zinta Kokare Mūzikas skolotāja 
Dzintars Ziediņš Sporta un veselības skolotāja
Laura Gerasimoviča Sākumskolas un mūzika skolotāja, logopēde
Ilva Medne Sākumskolas un matemātikas skolotāja
Ilze Miķelsone Sākumskolas un angļu valodas skolotāja
Ilze Āboltiņa Ķīmijas un sociālo zinību skolotāja 
Inga Vesmane Datorikas un pirmsskolas skolotāja
Vija Zvirgzdiņa Psiholoģe
Rota Loseva Pirmsskolas skolotāja
Egija Kalniņa Pirmsskolas skolotāja
Baiba Sniedzāne Pirmsskolas skolotāja
Laima Ābrāma Pirmsskolas skolotāja palīgs
Ingrīda Rozenovska Pirmsskolas skolotāja palīgs
Irēna Kaša Tehniskā darbiniece
Maija Beitika Tehniskā darbiniece
Līga Kauliņa Tehniskā darbiniece
Marija Krūmiņa Sporta zāles pārzine
Sandra Saliņa Pavāre
Aiga Miezīte Pavāra palīgs
Uldis Blīgzna Remontstrādnieks
Projekti

Skola regulāri sadarbojas ar Variņu pagasta pārvaldi, novada izglītības pārvaldes, Sociālā dienesta, Bāriņtiesas un tiesībsargājošo institūciju speciālistiem. Skola sadarbojas ar Smiltenes Bērnu un jaunatnes sporta skolu.

Notiek pieredzes apmaiņa kursos ar Smiltenes novada izglītības iestādēm. Sadarbībā ar Smiltenes novada pašvaldību tiek finansēta skolēnu nokļūšana uz profesionālās ievirzes interešu izglītības iestādēm- Mūzikas un Mākslas skolām Smiltenē. Izveidojusies laba sadarbība ar Variņu tautas namu, Variņu pagasta bibliotēku un SIA „ZAAO”.

Sadarbībā ar  Valsts policijas darbiniekiem skolā notiek izglītojamo teorētiskās nodarbības par ceļu satiksmes drošības noteikumu ievērošanu.

 

Variņu pamatskola
Variņu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa jaunās telpās

Variņu pamatskolas pirmsskolas izglītības grupa jaunās telpās

Pirmsskolas izglītības programmas realizācijas vietas pārcelšana uz Variņu pamatskolu ir nesusi tikai pozitīvas pārmaiņas pašiem mazākajiem, kas ir pats galvenais un bija šī lēmuma mērķis.

Lasīt vairāk ›

Izglītība
Variņu pamatskola aicina darbā Matemātikas, Fizikas, Dizaina un tehnoloģiju un Sākumskolas skolotājus

Variņu pamatskola aicina darbā Matemātikas, Fizikas, Dizaina un tehnoloģiju un Sākumskolas skolotājus

Pieteikumu un CV lūdzu sūtīt uz e-pastu: [email protected] līdz 2021.gada 20.augustam.

Lasīt vairāk ›

Izglītība
Attālinātā mācīšanās Variņu pamatskolā

Attālinātā mācīšanās Variņu pamatskolā

Variņu pamatskolā, līdzīgi kā visās Latvijas skolās, mācīšanās un mācīšana skolā notiek attālināti – no skolēna un skolotāja dzīvesvietas.

Lasīt vairāk ›

Kalendārs