Flower

Smiltenes tehnikums

Par izglītības iestādi

Smiltenes tehnikums dibināts 1922. gadā kā piensaimniecības un lopkopības skola. Laika gaitā vairākkārt papildināts izglītības piedāvājumu klāsts, kā arī mainījies izglītības iestādes nosaukums, bet nemainīga palikusi skolas misija – sagatavot zinošus, tautsaimniecībā vajadzīgus jaunos speciālistus.

Mācības līdz 1964. gadam, kad atklāja jauno mācību korpusu Kalnamuižā 10, notika kādreizējā muižas ēkā – Kalnamuižā 1, kas ir viena no retajām, krievu baroka stilā būvētajām ēkām, kas saglabājusies līdz mūsdienām.

No 1945. līdz 1964. gadam izglītības iestādes nosaukums – Smiltenes Zooveterinārais tehnikums. Tā bija viena no redzamākajām lauksaimniecības mācību iestādēm PSRS, kur teorētiskās un praktiskās zināšanas apguva zootehniķi, veterinārfeldšeri un piena rūpniecības tehniķi. Veterinārmedicīna ir Smiltenes tehnikuma vecākā mācību programma, ko bez pārtraukuma realizē no 1945. gada. Sākumā jaunieši praktiskās iemaņas apguva saimniecībā, kur centās ieviest jaunāko un labāko pieredzi laukkopībā, lopkopībā un veterinārijā. Vēlāk sekoja praktiskās nodarbības kolhozā un tehnikuma veterinārajā klīnikā.

1964. gadā tehnikumu apvienoja ar tam blakus esošo PSKP 22.kongresa kolhozu, pārveidojot to par sovhozu. Skola līdz Atmodai ieguva nosaukumu “Smiltenes sovhoztehnikums”. Skolotāji, neraugoties uz padomju režīmu, pašaizliedzīgi strādāja. Tehnikuma mācību kabinetus republikas profesionāli izglītojošo skolu skatēs atzina par vieniem no labākajiem. Audzēkņi papildināja zināšanas dažādos mācību priekšmetu pulciņos. Lielu vērība pievērsa arī interešu izglītībai.

1990.gada janvārī no izglītības iestādes atdalīja kolhozu “Smiltene” un skola ieguva nosaukumu “Smiltenes Lauksaimniecības tehnikums”.

No 1999. gada izglītības iestādes nosaukums ir “Smiltenes tehnikums”.

2011.gadā Smiltenes Lauksaimniecības tehnikumu apvienoja ar Smiltenes 29.arodvidusskolu. Līdz ar to izglītības piedāvājumu klāstam pievienojās mašīnzinību un būvniecības mācību programmas.

2015. gadā Smiltenes tehnikumam pievienoja Jaungulbenes profesionālo vidusskolu, no kuras izglītības iestāde pārņēma grāmatvedības programmu. Šis gads skolas vēsture nozīmīgs arī ar to, ka tehnikumu apvienoja ar Alsviķu arodskolu, kur profesiju apgūst cilvēki ar speciālām vajadzībām.

Šobrīd Smiltenes tehnikuma paspārnē darbojas veterinārmedicīnas, būvniecības, tūrisma un mūžizglītības mācību programmu nodaļas, kā arī skolas teritoriālā struktūrvienība Alsviķos.

Izglītības iestādes direktori: Jūlijs Vīgands (1922 – 1935), Kristaps Lielgalvis (1935 – 1940), E. Celms (1940 – 1941), Kristaps Lielgalvis (1941 – 1942), Viktors Liniņš (1942 – 1945), Jānis Kārkliņš (1945 – 1948), Ilmārs Drēģeris (1949 – 1955), Elmārs Stiglics (1956 – 1963), Kārlis Ķaune (1964 – 1965), Pēteris Pētersons (1965 – 1966), Vitālijs Tamanis (1966 – 1969), Jānis Mitriņš (1970 – 1979), Jānis Sokolovs (1979 – 1990), Andris Miezītis (1990 – 2022) un Rolands Aģis (no 2022).

Skolas misija, vīzija.

Misija – tehnikums – profesionālās izglītības iestāde ar unikālām, Latvijas tautsaimniecībai nozīmīgām mācību programmām, kas sagatavo vispusīgi izglītotus, Latvijas tautsaimniecībai un darbam tirgum vajadzīgus jaunos speciālistus.

Vīzija – savā intelektuālajā, sociāli emocionālajā un fiziskajā attīstībā ieinteresēts audzēknis, sabiedriski aktīvs un atbildīgs jaunais profesionālis, tehnikuma un dzimtās zemes patriots.  

Skolas vērtības, stratēģiskās prioritātes.

Izglītības programmu kvalitāte un pieejamība ikvienam – pilnveidot dažādu līmeņu kvalitatīvu un iekļaujošu izglītību, kas veicina profesionālas, sociāli atbildīgas un darba tirgū konkurētspējīgas personības pilnveidi,

Sakārtota un droša vide – paaugstināt Smiltenes tehnikuma izglītības vides kvalitāti, attīstot atbilstošu infrastruktūru, veicot izglītības satura pilnveidi, veidojot pievilcīgu estētisko vidi un paaugstinot resursu efektīvu izmantošanu;

Mobilitāte un stratēģiskās partnerības – veicināt starptautisko, nacionālo un reģionālo sadarbību, kā arī – pilnveidot un attīstīt audzēkņu izglītības iespējas.

Lepojamies:

 • ar savām unikālajām veterinārmedicīnas, ceļu būves un iekļaujošās izglītības mācību programmām, ko tik plašā apjomā nav iespējams apgūt nevienā citā Latvijas profesionāli izglītojošajā mācību iestādē;
 • ar vairāk nekā 100 gadu darbībā balstītajām tradīcijām, kas nepārtraukti tiek integrēta mūsdienīgā izglītībā;
 • ar izglītības iestādes plašo infrastruktūru, kas ietver gan kultūrvēsturisko mantojumu, gan mūsdienu prasībām atbilstošo tehnisko nodrošinājumu un tehnoloģijas.

Audzēkņu skaits.

Šobrīd Smiltenes tehnikumā profesiju apgūst 744 audzēkņi.

Iestādes mājaslapa

Tradīcijas

Smiltenes tehnikuma tradīcijas:

 • Zinību diena;
 • Kursu iepazīšanās mači un pirmo kursu prezentācijas pasākums;
 • Dzejas dienu pasākums;
 • Rudens un pavasara talkas Kalnamuižā;
 • Lāčplēša dienai un Valsts proklamēšanas dienai veltītie pasākumi;
 • Labo darbu nedēļa;
 • Ziemassvētku pasākums;
 • gada janvāra barikāžu piemiņas pasākums;
 • Vecāku diena;
 • Žetonu vakars;
 • Izlaidums.
Izglītības programmas

Smiltenes tehnikums piedāvā apgūt darba tirgū vajadzīgas profesijas gan audzēkņiem ar pamatizglītību, gan ar vidējo izglītību. Ir neklātienes un pieaugušo izglītības programmas, kā arī programmas cilvēkiem ar speciālām vajadzībām.

Smiltenes tehnikumā audzēkņi ar pamatizglītību var apgūt profesijas:

* būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķis,

* transportbūvju būvtehniķis, 

* veterinārārsta asistents,

* ceļu būves strādnieks (no 17 gadu vecuma),

* pavārs,

* konditors,

* viesmīlības pakalpojumu speciālists, 

* lopkopības tehniķis ar specializāciju.

 Audzēkņi ar vidējo izglītību var apgūt profesijas:

* būvniecības un ceļu būves mašīnu tehniķis,

* veterinārārsta asistents (šo profesiju varēs apgūt arī neklātienē).

Smiltenes tehnikuma teritoriālajā struktūrvienībā Alsviķos pamatskolu absolventi ar speciālām vajadzībām divu gadu laikā var apgūt profesiju:

* koksnes materiālu apstrādātājs.

Pamatskolu absolventi ar speciālām vajadzībām trīs gadu laikā apgūt profesijas:

* kokapstrādes iekārtu operators,

* pavāra palīgs,

* apdares darbu strādnieks,  

* apavu labotājs,

* šuvējs,

* dārzkopis.                                                                                          

Kontakti

Smiltenes tehnikums
Kalnamuiža 10, Smiltenes pagasts, Smiltenes novads, LV – 4729
tālr. 26160229
E – pasts: [email protected]

Tehnikuma teritoriālā struktūrvienība “Alsviķi”
 Alsviķu pagasts, Alūksnes novads, LV – 4333
tālr. 26158008
E – pasts [email protected]

Izvērstāka informācija – Smiltenes tehnikuma mājas lapā – www.smiltenestehnikums.lv

Header text

Kalendārs