2023. gada 2. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt
Flower

Raunas pamatskola

Par izglītības iestādi

Vēstures fakti

Raunas muižas pārvaldnieka māja celta 19. gs. otrajā pusē Šveices vasarnīcu arhitektūras stilā. Vecākās paaudzes raunēnieši šo ēku sauc par “Zaļo māju”, jo ēkai esot bijis zaļš jumts, bet tagad vietējiem cilvēkiem tā plašāk zināma kā “Mazā skola”, jo ēkā ilgus gadus atradās Raunas skolas mazākās klasītes. Skolu muižas pārvaldnieka ēkā iekārtoja jau 1927. gadā. Līdz pat 1938. gadam šajā ēkā bija izvietota viena no divām Raunas skolām – Raunas Centra 1. pakāpes pamatskola (1.-4. klase). 1938. gada 10. jūnijā Raunas centrā izcēlās liels ugunsgrēks, kā rezultātā nodega otras Raunas skolas – Raunas 2. pakāpes pamatskolas (Draudzes skolas) ēka, tāpēc visus skolniekus ar 1938. gada septembri pārcēla uz Raunas Centra 1.pakāpes pamatskolu jeb bijušo Raunas muižas pārvaldnieka ēku, kur atvēra arī 5. un 6. klasi, bet skolu pārsauca par Raunas sešklasīgo pamatskolu. 1938. gada decembrī Raunas pagasta padome nolēma celt jaunu, plašu skolas ēku, kurā būtu telpas 350 skolēniem. Šī ēka atrastos blakus Raunas muižas pārvaldnieka ēkai, skolas dārzā. Bija paredzēts, ka līdzšinējo skolu izmantotu kā internātu. Tomēr jaunās skolas ēkas celtniecība netika realizēta Otrā pasaules kara dēļ. Kara laikā ēkā bija izvietots kara hospitālis. Padomju gados ēka kalpoja gan Raunas skolas vajadzībām, gan kā skolas internāts. Šodien ēkā notiek zēnu darbmācības nodarbības, kā arī izvietota Raunas muzeja priekšmetu krātuve.

Šis ir stāsts par skolas bērnu vēlmi mācīties 215 gadus, ar rindiņām par deju prasmi, muzikālajiem talantiem, teātra spēlmaņiem un sportistiem. Mūsu stāsts lasāms visā pasaulē, kur nonākuši ne tikai mūsu rokdarbnieki, bet arī skolu absolvējušie uzņēmēji, speciālisti un mākslinieki. Līdz 2023. gada septembrim stāsts trupinās ar jauno, bet jau iepriekš bijušo skolas statusu – visā Raunas pagastā, izglītību nodrošinot Raunas pamatskolā un Raunas pamatskolas filiālē – Drustu skolā, kopā 195 bērniem un jauniešiem, papildus apgūstot dažādas prasmes, stiprinot sevī uzņēmējspēju un attīstot sevi, kā pilnvērtīgas un sociāli atbildīgas personības. 2023. gada septembrī, tika slēgta Drustu filiāle un Raunas pamatskolas paspārnē šobrīd it realizācijas vieta Launkalnē. 

Misija

Izglītības iestādes misija ir piedāvāt skolēnu vajadzībām atbilstošu izglītību! 

Vīzija

Raunas pamatskola ir kvalitatīva un pieprasīta mazā lauku skola!  Izglītības iestādes vērtības  – atvērtība, cieņa un mērķtiecība!

Raunas pamatskolas ikdienas aktivitātēm seko līdzi skolas facebook.com lapā ŠEIT

Tradīcijas

Viena no skolas tradīcijām ir Citādā diena. Kā vēsta nosaukums, tajā lietas notiek pretēji ierastajam – bērni mācās pēcpusdienā, nevis no rīta; no cilvēku pieredzes un stāstiem, nevis mācību grāmatām. Ievērības cienīgs un draudzīgas sāncensības piepildīts ir volejbola turnīrs, kurā spēkiem mērojas skolēni un skolotāji. Tāpat skolai ir arī savs, īpašs talismans – skudra. Tā simbolizē milzīgu gribasspēku, to, ka spēcīga apņemšanās un nelokāmība ļauj paveikt lielas lietas. Šo talismanu Raunas pamatskolā saņem gudrākā klase.

Izglītības programmas

Mācību programmas:

 • vispārējās pirmsskolas izglītības programma;
 • pamatizglītības programma;
 • speciālās pamatizglītības programmai izglītojamajiem ar fiziskās attīstības traucējumiem;
 • speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem.
Interešu izglītība, pulciņi

Smiltenes Mākslas skola jauno 2023./2024. mācību gadu uzsāk ar vēl vienu profesionālās ievirzes programmas “Vizuāli plastiskā māksla” realizācijas vietu Raunas pamatskolā.
Pēc skolēnu izrādītās ieinteresētības un vecāku aptaujas secinājām, ka mākslas apguve profesionālās ievirzes līmenī ir kļuvusi par nepieciešamību arī Raunas skolēniem. Šogad Smiltenes Mākslas skolas 1.kursā Raunas pamatskolā mācības uzsāks 12 audzēkņi, kas apgūs Zīmēšanu, Gleznošanu, Tekstildarbus un Keramiku pedagogu Dignas Sircovas un Astrīdas Ķemeres vadībā.

Interešu izglītības nodarbību grafiks šeit. 

Skolotāji

Vārds, Uzvārds

Mācību priekšmets, amats

 Rode-Danšina Agnese

direktore

Kručāne Silvija

1.klases audzinātāja

Cūberga Baiba

2.klases audzinātāja

Landrāte Gita

3.a klases audzinātāja

Podniece Ilze

3.b klases audzinātāja, interešu izglītības skolotāja

Abrāmova Daiga

4.klases audzinātāja, pagarinātās grupas skolotāja

Apsīte Sanda

5.klases audzinātāja, sociālais pedagogs

Paipala Inta

6.klases audzinātāja, speciālais pedagogs

Bergsone Liene

7.klases audzinātāja, 1. un 3.-9.klases angļu valoda

Abrāmovs Andris

8.klases audzinātājs, 4.-9.klases sports un veselība

Vītola Sanita

9.klases audzinātāja, 4. – 9.kl Dizains un tehnoloģijas,  5.- 6.kl. matemātika

Pumpuriņa Evija

Direktora vietniece saimnieciskajā darbā, ERASMUS + projekti

Buliņa Justīne

Direktora vietniece audzināšanas un ārpus klašu darbā, pašpārvaldes konsultants, Latvijas Skolas somas, MOT, Neklusē koordinatore

Lodiņa Solvita

Direktora vietniece metodiskajā jomā

Jermacāne Iluta

Direktora vietniece izglītības jomā

Sircova Digna

5.-9.kl.Vizuālā māksla un datorika, interešu izglītības skolotājs

Sarkane Dace

7.-9.kl. bioloģija un ķīmija

Plētiena Olga

7.-9.kl. krievu valoda

Zēmele Brigita

7.-9.kl. fizika, inženierzinības

Parandjuka Aiva

1. -3. klases sports un veselība

Cera Inga 

Bibliotekāre, pirmsskolas skolotājs

Briša Jolanta

1.-2. klases angļu valoda

Alkšere Mārīte

7.-9.kl. bioloģija un ķīmija

Ābrama Dace

Pirmsskolas skolotājs, interešu izglītības skolotājs

Lapiņa Vēsma

4.-9.kl. datorika, 7.-9.kl. ģeogrāfija, sociālās zinības un vēsture interešu izglītības skolotājs

Lejmalniece Ieva

5.;7.-9.kl. latviešu valoda, teātra māksla

Berķe Sandra

7.-9.kl. matemātika

Bērziņa Sarma

1.-9. klases mūzikas skolotāja, interešu izglītības skolotājs

Fiņko Undīne

Logopēds, pirmsskolas skolotājs

Kārkliņa Aira

7.-9.kl.Latvijas un pasaules vēsture, sociālās zinības

Podniece Madara

Interešu izglītības skolotājs

Taube Inese

Izglītības psihologs

Inguna Baumane

LAUNKALNES SĀKUMSKOLAS 1.-3.klases skolotāja

Dokumenti

Skolas regulējošie dokumenti

Mācību darba regulējošie dokumenti

Attīstības plāni 

Pašvērtējuma ziņojumi

 

UZŅEMŠANAS  NOTEIKUMI   

Uzņemšana 1. klasē

Lai bērnu varētu uzņemt vispārējās pamatizglītības programmas 1.klasē,  bērna vecāki vai  persona, kas realizē bērna aizgādību, klātienē aizpilda iesniegumu pie skolas lietvedes (Skolas ielā 1, Rauna) iepriekš sazinoties pa tel.26648697 vai rakstot uz e-pastu: [email protected]) vai elektroniski nosūta iesniegumu uz skolas e-pasta adresi [email protected]; iesniegums jāparaksta ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu. 

Iesniegumu izglītības iestādē vēlams iesniegt līdz attiecīgā mācību gada 31. maijam. Jūnija mēnesī notiek 1. klases vecāku sapulce.

 • IESNIEGUMS par uzņemšanu Raunas pamatskolā vai
 • IESNIEGUMS par uzņemšanu Raunas pamatskolas Drustu struktūrvienībā

Līdz attiecīgā mācību gada 31. augustam bērna vecāks vai persona, kas realizē bērna aizgādību skolas lietvedei iesniedz:

 • medicīnisko karti 026/u ar ģimenes ārsta slēdzienu; 
 • pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu, (21015611) ja ir; 
 • izziņu no pirmsskolas iestādes par apmeklēto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātajā sagatavošanā;
 • bērna vecāks vai persona, kas realizē bērna aizgādību, iesniedzot iesniegumu, uzrāda personu apliecinošu dokumentu (aizbildnim – bāriņtiesas lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi un/vai pilnvaru), kā arī uzrāda bērna dzimšanas apliecību vai personu apliecinošu dokumentu.
 • aizpildītu LĪGUMU par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu izglītojamajam. 

 Uzņemšana 2.-9. klasē

Izglītojamos uzņem vispārējās pamatizglītības programmā 2.-9. klasēs bez iestājpārbaudījumiem visa gada laikā pamatojoties uz vecāku iesniegumu un pārrunām ar administrāciju (ja nepieciešams).

Nepieciešamie dokumenti izglītojamo uzņemšanai 2. – 9. klasēs, vecākam jāiesniedz:

 • IESNIEGUMU par uzņemšanu Raunas pamatskolā;
 • IESNIEGUMS par uzņemšanu Raunas pamatskolas Drustu struktūrvienībā;
 • bērna liecība par iepriekš iegūto izglītību/izraksts par 1.semestri;
 • bērna vecāks vai persona, kas realizē bērna aizgādību, iesniedzot iesniegumu, uzrāda personu apliecinošu dokumentu (aizbildnim – bāriņtiesas lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi un/vai pilnvaru), kā arī uzrāda bērna dzimsanas apliecību vai personu apliecinošu dokumentu;
 • aizpildītu LĪGUMU par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu izglītojamajam.
Kontakti

Raunas pamatskolas administrācija un vadības komanda

Amats

Vārds, uzvārds

Telefona numurs

Direktore

Agnese Rode-Danšina

 29445397

Direktores vietniece izglītības jomā

Iluta Jermacāne

29208731

Direktores vietniece izglītības jomā Drustu struktūrvienībā

Inga Neilande

29947725

Direktores vietniece audzināšanas un ārpusklases darbā

Justīne Buliņa

29346541

Direktores vietniece izglītības jomā (Raunas pirmsskolā)

Aiga Matjušenoka

22472832

Pirmsskolas metodiķe

Ritma Temnova

64177187

Lietvede

Inese Karlsone

22310506

Projekti
 • Pusaudžu motivācijas programma, kuru MOT aizsāka norvēģu olimpiskie sportisti pēc Ziemas Olimpiskajām spēlēm 1994. gadā ar mērķi novērst sociāla rakstura problēmas sabiedrībā. MOT koncepta pamatā ir vēlme veidot drošāku sabiedrību, stiprinot jauniešu izpratni un drosmi – drosmi dzīvot, rūpēties un pateikt ‘nē’. 2021./2022. m.g. pabeidza pirmā klase, kas piedalījās MOT 3 gadu programmā. 
 • Neklusē. Sociāls projekts, kura mērķis ir samazināt mobinga līmeni Latvijā. Aizvadītajā mācību gadā tika īstenoti “Neklusē” piedāvātie audzināšanas stundu modeļi, 4-.9. klašu vecumposmā. 
 • Tikumiskās audzināšanas programmas “E-TAP”. Tikumiskās audzināšanas programma “e-TAP” piedāvā Latvijas kontekstam pielāgotus mācību resursus pirmsskolas un pamatizglītības skolotājiem, lai palīdzētu īstenot tikumisko audzināšanu pirmsskolas izglītības iestādēs un skolās. Vairāki klašu audzinātāji piedalījās jaunās programmas izmēģināšanā. Aizvadītajā mācību gadā katrs klašu audzinātājs varēja īstenot šajā programmā izveidoto audzināšanu stundu saturu.
 • Skolas soma. Kultūrizglītības programma, kuras ietvaros skolēni iepazīst kultūras norises mūzikā, teātrī, dejā, cirkā, vizuālajā mākslā, kino, arhitektūrā, dizainā, materiālajā un nemateriālajā kultūras mantojumā, literatūrā un grāmatniecībā, kas sniedz māksliniecisku baudījumu, raisa pārdomas par personīgi nozīmīgiem un sabiedriski aktuāliem jautājumiem, izklaidē un vienlaikus palīdz paplašināt redzesloku un apgūt mācību saturu. Veidota kā holistiska, starpdisciplināra programma, tā apvieno resursus un veicina sinerģiju kultūras un izglītības jomu darbībā. Aizvadītajā mācību gadā Raunas pamatskolā notika 8 programmas “Skolas soma” aktivitātes: Smilšu kino ar radošo darbnīcu, “Dagamba” tiešsaistes koncerts, digitālā dzejas un mūzikas performance “Orbīta. Čaklais”, muzejpedagoģiskā lekcija, tikšanās ar rakstnieci Inesei Valteri, Stikla pūtēju darbnīca, Maizes mājas apmeklējums un “Daudz laimes Latvija” koncerts visai skolai. 
 • Projekts “Vietējās sabiedrības veselības veicināšanas pasākumi Raunas un Drustu pagastos”. 2021./2022. m.g. pandēmijas ierobežojumu ietekmē netika īstenotas vairākas aktivitātes, bet īstenotie pasākumi 2021./2022. m.g. Veselības projekta ietvaros Raunas pamatskolā ir lekcija “Es protu peldēt” 2021. gada septembrī un peldētapmācības nodarbības peldbaseinā “Rifs” 2021. gada novembrī, decembrī un 2022. gada februārī, martā un aprīlī.
 • Projekts “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS). Raunas pamatskola 2021./2022. mācību gadā sāka dalību projektā “Pumpurs”. Projekta ietvaros tika nodrošinātas individuālas konsultācijas skolēniem Raunā un Drustos, kā arī grupas supervīzijas pedagogiem.
 
Raunas pamatskola
Aicina darbā mūzikas skolotāju

Aicina darbā mūzikas skolotāju

Darba vietas adrese: Līvu iela 5, Launkalne, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads. Pieteikšanās līdz 2023.gada 30.novembrim.

Lasīt vairāk ›

Izglītība
Raunas pamatskola aicina darbā izglītības un skolu psihologu

Raunas pamatskola aicina darbā izglītības un skolu psihologu

Piedāvājam: iespēju strādāt dinamiskā, draudzīgā un uz attīstību vērstā kolektīvā; radošu un atbildīgu darbu ar iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi; stabilu atalgojumu 1020 EUR pārbaudes laikā, pēc pārbaudes laika 1500 EUR par pilnu slodzi; profesionālo prasmju pilnveidošanās iespējas; iespēju realizēt savas idejas; sociālās garantijas; veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika beigām; Amata pienākumi: sagatavot rakstisku atzinumu […]

Lasīt vairāk ›

Izglītība
Meklējam virtuves vadītāju!

Meklējam virtuves vadītāju!

Ja arī Tu vēlies būt daļa no mūsu atsaucīgās un uz izaugsmi vērstās komandas līdz 2023.gada 31.jūlijam (ieskaitot) piesakies jaunākajai vakancei! Meklējam VIRTUVES VADĪTĀJU (profesijas kods 5151 05) amatu uz noteiktu laiku līdz 1,5 gadam (pilna slodze) Piedāvājam: iespēju strādāt dinamiskā, draudzīgā un uz attīstību vērstā kolektīvā. radošu un atbildīgu darbu ar iespēju pilnveidot savu profesionālo […]

Lasīt vairāk ›

Drustu psk
Meklējam skolotāja palīgu Drustu struktūrvienības pirmsskolā

Meklējam skolotāja palīgu Drustu struktūrvienības pirmsskolā

Drustu struktūrvienības pirmsskola aicina pieteikties darbā SKOLOTĀJA PALĪGU (profesijas kods 5312 01) uz noteiktu laiku – 1 mēnesis (vasaras sezonā). Piedāvājam: iespēju strādāt dinamiskā, draudzīgā un uz attīstību vērstā kolektīvā; radošu un atbildīgu darbu ar iespēju pilnveidot savu profesionālo pieredzi; sociālās garantijas; atalgojumu 496,50 EUR bruto mēnesī par 0.75 likmi (6 stundas dienā, 30 stundas nedēļā); Pienākumi: […]

Lasīt vairāk ›

Raunas pamatskola
Uzņemam jaunos pirmklasniekus!

Uzņemam jaunos pirmklasniekus!

Līdz 31. maijam aizpildi iesniegumu klātienē pie skolas lietvedes (Skolas ielā 1, Rauna) vai nosūti elektroniski parakstītu iesniegumu uz [email protected]! Līdz 31. augustam skolas lietvedei iesniedz*: medicīnisko karti 026/u ar ģimenes ārsta slēdzienu; pedagoģiski medicīniskās komisijas atzinumu (21015611), ja ir; izziņu no pirmsskolas iestādes par apmeklēto izglītības programmu piecgadīgo un sešgadīgo bērnu obligātajā sagatavošanā; *piesakot […]

Lasīt vairāk ›

Kalendārs