2023. gada 24. marts
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt
Flower

Palsmanes pamatskola

Palsmanes pamatskola

2022./2023. mācību gadā Palsmanes pamatskolā mācās 130 izglītojamie.

  • 2021./2022. māc. g. mācījās 134 izglītojamie.
  • 2020./2021. māc. g. mācījās 138 izglītojamie.
  • 2019./2020. māc. g. mācījās 143 izglītojamie.

Vēsture

Palsmanes pagastā bērni mācīti jau ap 1727.gadu, ko veicis zemnieks Jānis krogus telpās. 1733.gadā kapitāns F.Ceikels nodibināja muižas skolu Palsmanē – muižas ērbērģī. 18.gs.20.-30.gados Vidzemē izplatījās hernhūtisms, kas arī veicināja skolu rašanos. Šķiet, ka hernhūtiešu draudzēm bijusi ietekme arī Palsmanē. Savukārt, 1766.-1768.gados notikušo baznīcu vizitāciju protokolos minēts, ka daudzas muižu skolas iznīkušas, to starpā arī Palsmanē. Nav zināms no kura gada īsti pastāvēja Palsmanes ev.-luteriskā draudzes skola. Latvijas Valsts vēstures arhīvā atrastajos dokumentos ir rakstīts: „Kamēr skolai nebijis savu telpu, mācības noturētas Mēru krogā atsevišķā istabā. Drīz tomēr skola tikusi pārcelta uz tagadējām Palsmanes „Vecdzirnavām”, kur toreiz arī pastāvēja dzirnavas, un kuru telpās noturēja mācības. Par skolotāju bijis pats melderis. Beidzot pēc 1830.gada tikusi uzcelta sevišķa skolas ēka, kuras vietu vēl tagad rāda Palsmanes draudzes ķestera māja (tag.”Kesterejas”) un tai blakus apdegušie mūri, turpat pie „Vecdzirnavām”. Draudzes hronikā jau atrodams, ka 1832.g. 3.aprīlī par pirmo īsto draudzes skolas skolotāju ticis pieņemts Kristaps Birkens, kurš še nostrādājis līdz mūža beigām. Šajā laikā Palsmanes draudzes skolā mācās nākamais pirmais latviešu profesionālais gleznotājs Jānis Staņislavs Roze.1906.gadā tika uzcelta jaunā (tagadējā) skolas ēka, netālu no Palsmanes ev.-luteriskās baznīcas, Palsmanes – Rauzas lielceļa malā. Laikmeta griežos skolas nosaukums ir mainījies: Palsmanes draudzes 6.klašu pamatskolā, Nākošais posms –1940./41.m.g. – Palsmanes nepilnā vidusskola, Palsmanes tautskola (1941./42. – 1943./44.m.g.), laikā no 1944./45. – 1945./46.m.g. skolas nosaukums ir Palsmanes nepilnā vidusskola. Nākošajā mācību gadā – 1946./47.m.g.skola tiek dēvēta par Palsmanes septiņgadīgo pamatskolu. No 1947./48.m.g. – Palsmanes septiņgadīgā skola. 1956./57.m.g.) skola bija Palsmanes vidusskola. Tā kā sākās jauna tipa skolu – internātskolu organizēšana, arī Palsmani skāra šis likums. Kaut Palsmanes vidusskolai līdz pirmajam izlaidumam bija palicis gads, skolu atkal reorganizēja un izveidoja 2 skolas – Palsmanes 7-gadīgo skolu (1959./60.- 1961./62.m.g.) un Palsmanes internātskolu.Ar 1962./63.m.g Palsmanes 7-gadīgā skola pārtapa par Palsmanes 8-gadīgo skolu (1962./63. – 1988./89.m.g.), bet no 1989./90. – 1991./92.m.g. – Palsmanes 9-gadīgā skola. No 1992./93.m.g. skolas nosaukums ir Palsmanes pamatskola. 1971.gadā skolai uzcēla internāta ēku. Palsmanes pamatskolā ir strādājuši un strādā pedagogi, kuriem būt par skolotāju tiešām bija un ir sirdslieta. Tāda bija Eglīšu dzimta, no kuras abi vecāki un meita ir strādājuši šajā skolā. Visilgāk skolā nostrādājusi Anna Eglīte (dz.Knostenberga) – 53 gadus. Skolas ēka 2016.gadā svinēja savu 110.gadu jubileju.

Skolotāji

Anda BērtiņaPalsmanes pamatskolas direktore, ķīmijas skolotāja,

Baiba Aļeksējeva – direktores vietniece izglītības jomā, 8.kl. audzinātāja,

Vija Marija Būda – latviešu valoda un literatūra (6.-9.kl.), 7. kl. audzinātāja,

Aiva Ciemiņa – dizains un tehnoloģijas, mājturība un tehnoloģijas, vizuālā māksla (1.-4.kl.),

Irita Eimane – Latvijas un pasaules vēsture,

Didzis Gaismiņš – dizains un tehnoloģijas, mājturība un tehnoloģijas (5.-9.kl.),

Santa Indrēvica – sākumskolas skolotāja,  pagarinātās dienas grupas (1.-4.kl.) skolotāja, 2. kl. audzinātāja,

Dzintra Mazjāne – skolotāja palīgs,

Daiga Meinerte – krievu valoda, sākumskolas skolotāja, pagarinātās dienas grupas (1.-4.kl.) skolotāja, 1. kl. audzinātāja,

Andra Morīte – logopēde,

Andra Ozoliņa – internāta skolotāja,

Iveta Kalniņa – ģeogrāfija, dabaszinības, sociālās zinības, dizains un tehnoloģijas, mājturība un tehnoloģijas, 6.kl. audzinātāja,

Linda Kantore – angļu valoda (1.-6.kl.), internāta skolotāja,

Jogita Kazaka – sākumskolas skolotāja, latviešu valoda un literatūra 5.kl., 4. kl. audzinātāja, 

Varis Kondratjevs – matemātika (5.-7.kl.), 5.kl. audzinātājs,

Anna Lavrinoviča – bioloģija,

Inese Pērkone – sociālais pedagogs,

Ilva Pētersonedirektores vietniece audzināšanas darbā, 9.kl.audzinātāja,

Tigna Podniece – angļu valoda (7. -9.kl.),

Ilze Roķe – vizuālā māksla, teātra māksla (5.-9.kl.), darbs ar skolas līdzpārvaldi,

Dace Purvlīce -mūzika,

Aida Vilka – sākumskolas skolotāja, pagarinātās dienas grupas (1.-4.kl.) skolotāja, 3. kl. audzinātāja,

Ina Zālīte – matemātika (8.-9.kl.), fizika, datorika, inženierzinības,

Dzintars Ziediņš – sports un veselība (1.-9.kl.),

Vija Zvirgzdiņa – psiholoģe.

Skolas himna

Palsmanes pamatskolas himna

Baltā svēteļa dziesma
Skolas jumta korē skan,
Baltā svēteļa dziesma
Pavasari atnes tev un man.

Baltā svēteļa dziesmā
Ieklausās skola, dzird jau tā,
Baltā svēteļa dziesmu,
Kas tik dzidri skan.

Pamāj ar saviem spārniem
Atvadu sveicienus vēl.
Šķiroties sveicienus sūti,
Vai tu, draugs, to jau jūti?

(Skolotājas D.Purvlīces vārdi un mūzika)

Dokumenti

Izglītība
Palsmanes pamatskolā noslēdzies JSPA projekts pašpārvaldes atbalstam

Palsmanes pamatskolā noslēdzies JSPA projekts pašpārvaldes atbalstam

Ar filmu vakaru, kurš aicināja uz skolu filmu cienītājus un vienlaikus bija arī projekta izvērtēšanas pasākums, noslēdzās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta ” Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas ” Kontakts” ietvaros aktivitātes skolā. Projekta gaitā skolas pašpārvaldes dalībnieki darbojās kopā ar mentori Justīni Buliņu, kuras vadībā apguva dažādas pašpārvaldes funkcijas, guva idejas un atbalstu […]

Lasīt vairāk ›

Izglītība
Uzsākot Jaunā gada gaitas Palsmanes pamatskolā atskatās uz paveikto

Uzsākot Jaunā gada gaitas Palsmanes pamatskolā atskatās uz paveikto

Lepojamies ar tiem skolēniem, kas par apzinīgu mācību darbu mācību gada pirmajā semestrī nopelnījuši Zelta, Sudraba un Bronzas liecību. Pavisam atzinības rakstu ieguva 21 skolēns. Lepojamies arī par tiem skolēniem, kas savas zināšanas, prasmes parādījuši mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās. Aizejošais gads skolā bijis ļoti darbīgs, bagāts ar dažādiem notikumiem, kas atstās ne […]

Lasīt vairāk ›

Izglītība
Palsmanes pamatskolas pašpārvalde uzsāk īstenot JSPA projektu

Palsmanes pamatskolas pašpārvalde uzsāk īstenot JSPA projektu "Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas "Kontakts" ietvaros"

Skolas pašpārvaldes komanda uzsāk projekta “Pašpārvaldes darbības stratēģijas  izstrāde Palsmanes pamatskolā” īstenošanu.  Projekta mērķis – izstrādāt Palsmanes pamatskolas pašpārvaldes darba  stratēģiju, vienlaicīgi veicinot pašpārvaldes attīstību un tās dalībnieku saliedētību, visu izglītojamo labbūtības un piederības veicināšanu skolai. Projekta mērķa grupa 5.-9. klašu skolēni. Projekta laikā ir paredzētas pašpārvaldes dalībnieku  apmācības kopā ar mentori Justīni Buliņu, pieredzes […]

Lasīt vairāk ›

Palsmanes psk
Jaunajā mācību gadā tiks uzsākta  projekta “Tu Vari” aktivitātes

Jaunajā mācību gadā tiks uzsākta projekta “Tu Vari” aktivitātes

Palsmanes pamatskola, sadarbībā ar biedrību “Māsas Veronikas” īstenos projektu “Tu vari” , kas vērsts uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un veicināt aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē, kā arī iesaistīšanu jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības. Projekta ietvaros plānotas dažādas aktivitātes – ekskursijas, pārgājieni, meistarklases, nodarbības pilsoniskajā līdzdalībā, […]

Lasīt vairāk ›

Palsmanes psk
Palsmanes pamatskola iesaistās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) atbalstītā projekta “Mēs esam Te” īstenošanā

Palsmanes pamatskola iesaistās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) atbalstītā projekta “Mēs esam Te” īstenošanā

Lai veicinātu jauniešu ar ierobežotām spējām iekļaušanu sabiedrībā un sekmētu to aktīvo pilsonisko līdzdalību, skola, sadarbībā ar biedrību “Māsas Veronikas” ,Smiltenes novada speciālo pamatskolu, Blomes pamatskolu un Gaujienas pamatskolu uzsāk projekta realizāciju. Projekta mērķa grupa ir jaunieši ar ierobežotām iespējām, ar mācīšanās grūtībām vai jaunieši, kas nav iesaistījušies jaunatnes pasākumos. Projekta mērķis ir pievērst sabiedrības […]

Lasīt vairāk ›

Kalendārs