2024. gada 24. maijs
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt
Flower

Palsmanes pamatskola

Palsmanes pamatskola

 

Par izglītības iestādi 

Vēstures fakti

Palsmanes pamatskola ir Smiltenes novada pašvaldības dibināta vispārējās pamatizglītības iestāde, kura atrodas Smiltenes novada Palsmanes pagastā. Palsmanes pagastā bērni mācīti jau ap 1727. gadu, bet tagadējā Palsmanes pamatskolas ēka tika uzcelta 1906. gadā. Laikmeta griežos skolas nosaukums ir ticis vairākkārtīgi mainīts. No 1992. mācību gada skolas nosaukums ir Palsmanes pamatskola. 1971. gadā skolai uzcēla internāta ēku, kura 2022. gadā tika pārbūvēta un renovēta. Ēkā arī pārbūvēti visi iekšējie inženiertīkli un atjaunota telpu iekšējā apdare, lai nodrošinātu mācību procesam atbilstošu vidi. Pārbūvētā internāta ēka ir skaista gan no iekšpuses, gan no ārpuses, tā ir arī energoefektīva, jo ir nosiltināta un aprīkota ar saules paneļiem.

Skolas misija, vīzija
Misija – nodrošināt labvēlīgas savstarpējās attiecības starp zinātkāriem skolēniem, erudītiem skolotājiem un atbalstošiem vecākiem, reizē rūpējoties par jēgpilnu mācīšanās procesu un ilgtspējīgu skolas attīstību.

Vīzija – veidot labvēlīgu un uz izziņas procesiem vērstu mācību vidi, kura sniedz atbalstu katra skolēna personības attīstībai. 

Skolas vērtības

Sadarbība. Es veidoju labas savstarpējās attiecības, esmu gatavs kopīgi sadarboties. Es uzklausu, atbalstu un palīdzu citiem, gan klasesbiedriem, gan skolas personālam. Es cienu sevi un citus, ģimeni, skolu un valsti.
Atbildība. Esmu atbildīgs par teiktajiem vārdiem, savu rīcību un sekām. Savus pienākumus veicu kvalitatīvi un laikā. Es izvirzu mērķi, kritiski izvērtēju sasniegšanas iespējas, atbildu par rezultātu. Esmu daļa no skolas – līdzatbildīgs par skolas dzīvi un sasniegumiem.
Radošums. Es labprāt iesaistos skolas aktivitātēs, uzdrošinos paust un realizēt savas idejas. Es nebaidos no izaicinājumiem un grūtībām. Es attīstu savus talantus, organizējot un iesaistoties skolas pasākumos. Es iesaistos mājīgas, mūsdienīgas vides radīšanā savā klasē un skolā. Ar savu pašiniciatīvu, spēju mērķtiecīgu izmantošanu pilnveidoju skolas tradīcijas un veicinu skolas izaugsmi.

Lepojamies

Īpašais Palsmanes pamatskolā – mūsdienīga un uz izaugsmi vērsta mācību vide, IKT rīku nodrošinājums, sirsnīgs un atbalstošs skolas personāls, mājīgs internāts, kvalitatīva ēdināšana. Skolai ir savs sakņu dārzs, ābeļdārzs un plaša āra vide, kur nodarboties ar sportiskām aktivitātēm, pētīt un izzināt savvaļas augus un dzīvniekus.

Palsmanes pamatskola lepojas ar aktīvajiem vecākiem, kas iesaistās skolas dzīves labiekārtošanā un attīstībā. Veiksmīga ir sadarbība ar Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestādi, kultūras namu un bibliotēku. Skolas sociālā vide ir labvēlīga. Lielākā daļa skolēnu ir motivēti uz mācībām un tālākizglītību. Ar skolēniem, kuriem ir nepieciešams atbalsts, regulāri strādā atbalsta komanda, kura koordinē darbību ar visām iesaistītajām pusēm. Skolai ir laba sadarbība ar Smiltenes novada izglītības pārvaldi, sociālo dienestu, bāriņtiesu un pašvaldības policiju, kas nepieciešamības gadījumā sniedz konsultācijas un atbalstu skolai, skolēniem un viņu ģimenēm.

Skolēnu skaits

2023./2024. mācību gadā Palsmanes pamatskolā mācās 133 izglītojamie.

Tradīcijas 

Skolas tradīcijas

Par tradīciju izveidojušās svinību dienas: Zinību diena, 5. klases iesvētības, skolas izgaismošana valsts svētkos, Ziemassvētku tirdziņš,  Ziemassvētku balle, Lieldienu orientēšanās, vecāku radošās darbnīcas, ģimenes diena, rudens un pavasara ekskursijas.

Palsmanes pamatskolas himna

Baltā svēteļa dziesma
Skolas jumta korē skan,
Baltā svēteļa dziesma
Pavasari atnes tev un man.

Baltā svēteļa dziesmā
Ieklausās skola, dzird jau tā,
Baltā svēteļa dziesmu,
Kas tik dzidri skan.

Pamāj ar saviem spārniem
Atvadu sveicienus vēl.
Šķiroties sveicienus sūti,
Vai tu, draugs, to jau jūti?

(Skolotājas D.Purvlīces vārdi un mūzika)

Izglītības programmas

Palsmanes pamatskola īsteno 3 vispārējās izglītības programmas:

 • pamatizglītības programma;
 • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem;
 • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar valodas traucējumiem.
Interešu izglītība, pulciņi 

Skolēni var iesaistīties dažādās ārpusstundu aktivitātēs:

 • angļu valodas;
 • datorikas;
 • kokapstrādes;
 • mājturības;
 • robotikas;
 • rokdarbu;
 • “Āķīgās valodiņas” pulciņos.

Pēc stundām skolēniem ir iespēja dejot tautiskās dejas, dziedāt skolas ansamblī, darboties teātrī.

Par sportiskā gara veicināšanu arī padomāts – divreiz nedēļā notiek sporta vakari, kuros ir iespēja aktīvi izkustēties.

Darbojas Jaunsargi. 

Skolotāji

Vārds, uzvārds

Amats

Anda Bērtiņa 

Palsmanes pamatskolas direktore, ķīmijas skolotāja, 9. klases audzinātāja

Ivita Pērle

Direktores vietniece izglītības jomā,

Vija Marija Būda 

Latviešu valodas un literatūras skolotāja (6.-9.kl.), 8. klases audzinātāja

Aiva Ciemiņa

Dizaina un tehnoloģiju, mājturības un tehnoloģiju, vizuālās mākslas skolotāja (1.-4.kl.)

Gundega Vēriņa 

Latvijas un pasaules vēsture

Didzis Gaismiņš

Dizains un tehnoloģijas, mājturība un tehnoloģijas (5.-9.kl.), inženierzinības

Santa Indrēvica 

Sākumskolas skolotāja, pagarinātās dienas grupas (1.-4.kl.) skolotāja, 3. klases audzinātāja

Dzintra Mazjāne 

Skolotāja palīgs

Daiga Meinerte 

Krievu valodas, sākumskolas skolotāja, pagarinātās dienas grupas (1.-4.kl.) skolotāja, 2. klases audzinātāja

Andra Morīte 

Logopēde

Dace Pērle 

Internāta skolotāja

Iveta Kalniņa 

Ģeogrāfijas, dabaszinību, sociālo zinību, dizaina un tehnoloģiju, mājturības un tehnoloģiju skolotāja, 7. klases audzinātāja

Linda Kantore 

Angļu valodas skolotāja (1.-6.kl.), internāta skolotāja

Jogita Kazaka 

Sākumskolas, latviešu valodas un literatūras skolotāja 5.kl., 1. klases audzinātāja

Varis Kondratjevs 

Matemātikas skolotājs (5.-7.kl.), 6. klases audzinātājs

Anna Lavrinoviča 

Bioloģijas skolotāja

Inese Pērkone 

Sociālais pedagogs

Ilva Pētersone 

Direktores vietniece audzināšanas darbā, 5. klases audzinātāja

Tigna Podniece 

Angļu valodas skolotāja (7. -9.kl.)

Ilze Roķe 

Vizuālā mākslas, teātra mākslas skolotāja (5.-9.kl.), darbs ar skolas līdzpārvaldi

Dace Purvlīce

Mūzikas skolotāja

Aida Vilka 

Sākumskolas skolotāja, pagarinātās dienas grupas (1.-4.kl.) skolotāja, 4. klases audzinātāja

Ina Zālīte 

Matemātikas (8.-9.kl.), fizikas, datorikas, skolotājs

Dzintars Ziediņš 

Sporta un veselības skolotājs (1.-9.kl.)

Vija Zvirgzdiņa 

Psiholoģe

Projekti

Informācija par īstenotajiem projektiem

 • Īstenots “Abulas lauku partnerības” ELELA fonda atklātā konkursa projekts “Multifitnesa stacijas un atpūtas sola iegāde Palsmanes pamatskolai brīvā laika aktivitāšu dažādošanai”. Rezultāts – izveidota Multi fitnesa stacija skolēnu un jauniešu fiziskajām aktivitātēm, saturīga brīvā laika pavadīšanai un pievēršanos ielu vingrošanai.
 • Īstenots Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras “Atbalsts iniciatīvām jauniešu ar ierobežotām iespējām iekļaušanai sabiedrībā.” Projekts “Mēs esam te”. Rezultāts – jaunieši ieguva jaunu pieredzi, izprata savstarpējo attiecību nozīmīgumu. Apguva veidus un metodes, ar kurām iesaistīties kopienas darbā. Guva ticību saviem spēkiem.
 • Īstenots Jaunatnes iniciatīvu projekts “Tu vari”. Rezultāts – skolēni noskaidroja savas prasmes, intereses, attīstīja kompetences un veicināja izpratni, kas ļauj skaidri izprast mācību mērķus un apzinājās savas izvēles un karjeras iespējas.
 • JSPA projekts “Kontakts” pašpārvaldēm.
 • Erasmus + mobilitātes projekts.
 • Mācību līdzekļi fizikas kabinetam (Iespējamā Misija).

 

Palsmanes psk
Palsmanes pamatskola pateicas par atbalstu

Palsmanes pamatskola pateicas par atbalstu

Janvāra mēneša sākumā skolas kolektīvs  uzrunāja vietējās kopienas pārstāvjus, skolas absolventus un skolēnu vecākus, aicinot skolai dāvināt slēpes, nūjas un citu ziemas inventāru.  

Lasīt vairāk ›

Apes psk
Smiltenes novada skolu pašpārvalžu savstarpējās pieredzes apmaiņas sākums

Smiltenes novada skolu pašpārvalžu savstarpējās pieredzes apmaiņas sākums

Uz aicinājumu par kopīgu sadarbību arsaucās Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola, Grundzāles pamatskola, Palsmanes pamatskola, Blomes pamatskola, Smiltenes vidusskola un Raunas pamatskola.

Lasīt vairāk ›

Izglītība
Palsmanes pamatskolai sanāk!

Palsmanes pamatskolai sanāk!

Palsmanes pamatskola var lepoties ar mūsdienīgu ēku, tajā ielūkojoties daudzi teiktu – es arī vēlētos tādā mācīties! Skolas gaiteņos šogad var sastapt 133 skolēnus, kas priecāsies par renovēto skolas 1. stāva gaiteni, kurš ieguvis mūsdienīgu un funkcionālu dizainu. Jaunums – skolā iekārtotais mākslas kabinets, kurā ir skatuve un nav ierasto skolas solu.

Lasīt vairāk ›

Izglītība
Palsmanes pamatskolā noslēdzies JSPA projekts pašpārvaldes atbalstam

Palsmanes pamatskolā noslēdzies JSPA projekts pašpārvaldes atbalstam

Ar filmu vakaru, kurš aicināja uz skolu filmu cienītājus un vienlaikus bija arī projekta izvērtēšanas pasākums, noslēdzās Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras projekta ” Atbalsts izglītības iestāžu pašpārvalžu attīstībai programmas ” Kontakts” ietvaros aktivitātes skolā. Projekta gaitā skolas pašpārvaldes dalībnieki darbojās kopā ar mentori Justīni Buliņu, kuras vadībā apguva dažādas pašpārvaldes funkcijas, guva idejas un atbalstu […]

Lasīt vairāk ›

Izglītība
Uzsākot Jaunā gada gaitas Palsmanes pamatskolā atskatās uz paveikto

Uzsākot Jaunā gada gaitas Palsmanes pamatskolā atskatās uz paveikto

Lepojamies ar tiem skolēniem, kas par apzinīgu mācību darbu mācību gada pirmajā semestrī nopelnījuši Zelta, Sudraba un Bronzas liecību. Pavisam atzinības rakstu ieguva 21 skolēns. Lepojamies arī par tiem skolēniem, kas savas zināšanas, prasmes parādījuši mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos un sporta sacensībās. Aizejošais gads skolā bijis ļoti darbīgs, bagāts ar dažādiem notikumiem, kas atstās ne […]

Lasīt vairāk ›

Kalendārs