2024. gada 24. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt
Flower

Raunas pamatskolas programmu realizācijas vieta Launkalnē

Par izglītības iestādi

Vēstures fakti

Launkalnes sākumskola atvērta 1990. gada 1. augustā kā Launkalnes pamatskola – bērnudārzs. Skolas ēku uzceļ kolhozs „Launkalne” un, pamatojoties uz Valkas rajona IK 11.03.1990. rīkojumu Nr. 36, to 1990. gada 1. augustā nodod Launkalnes pagasta pašvaldībai. Saskaņā ar LR Izglītības likumu, ar 01.09.1992. skola turpmāk tiek saukta par Launkalnes sākumskolu. 1998. gada 1. septembrī ar Launkalnes pagasta padomes lēmumu skolu atkal pārdēvē par Launkalnes pamatskolu. Skolā tiek atvērta 5. klase, 1999./2000. mācību gadā arī 6. klase.

Ar 2009./2010. mācību gada 1. septembri skolā paliek 1. – 4. klašu skolēni un pirmsskolas grupu audzēkņi. No 2012. gada 1. janvāra mainās Launkalnes pamatskolas nosaukums uz „Launkalnes sākumskola”.

Misija, vīzija 

Izglītības iestādes misija – nodrošināt izglītības attīstības tendencēm atbilstošu mācību procesu izglītojamā personības izaugsmei.

Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo – sociāli aktīva personība, spējīga uz pašizglītošanos, pašattīstību un pašrealizāciju.

Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā – atbildība, jaunrade, cieņa, mīlestība un sadarbība.

Izglītojamo skaits 

2023./ 2024. m. g. 67 izglītojamie

Tradīcijas

Skolai ir stabilas audzināšanas darba tradīcijas, kas veicina patriotisko audzināšanu un latviskās dzīvesziņas vērtību saglabāšanu. Sadarbojoties ar pedagogiem, pasākumus plāno arī skolēni.

Pasākumi: Zinību diena, Tēva diena, Miķeļdiena, Skolotāju diena. Mārtiņdienas tirgus, Lāčplēša diena, Latvijas Republikas proklamēšanas dienas koncerti, Ziemassvētki, pirmsskolas grupu pavasara koncerts, Lieldienas, Ģimenes diena, mācību ekskursijas.

Izglītības programmas

Izglītības programmas:

  • Pirmsskolas izglītības programma;
  • Pamatizglītības 1. posma (1.- 3. klase) programma
Interešu izglītība
Skolotāji
Skolotājs Amats
Anita Pogule  Pirmsskolas skolotāja
Dina Būce  Pirmsskolas skolotāja
Lāsma Broze  Pirmsskolas skolotāja
Liene Kazaka Pirmsskolas skolotāja
Baiba Kvelde  Pirmsskolas skolotāja
Inguna Baumane  Sākumskolas skolotāja
Ramona Ozoliņa  Sākumskolas skolotāja
Sanita Vašile Sākumskolas skolotāja
Sindija Stālmeistere  Pirmsskolas izglītības skolotāja
   
Dokumenti

Skolas regulējošie dokumenti

  • Nolikums
  • Iekšējās kārtības noteikumi
  • Iesniegums sākumskolai pamatprogrammai
  • Iesniegums sākumskolai speciālajai programmai
  • Iesniegums pirmsskolai

Mācību darba regulējošie dokumenti

Pašvērtējuma ziņojums

 

Izglītība
Miķeļdiena Launkalnes sākumskolas pirmsskolas grupā „ Bitītes.”

Miķeļdiena Launkalnes sākumskolas pirmsskolas grupā „ Bitītes.”

Laikam ritot, liekas, ka senās tradīcijas aizmirsušās, jo tad bija citi laiki un citi dzīves notikumi. Bet pārnesot seno tradīciju uz mūsdienām, nākas to pieskaņot jaunajam laika ritumam.

Lasīt vairāk ›

Izglītība
Launkalnes sākumskolas pirmsskolas izglītības grupu rotaļu laukumos uzstādītas jaunas iekārtas

Launkalnes sākumskolas pirmsskolas izglītības grupu rotaļu laukumos uzstādītas jaunas iekārtas

Pateicoties SIA “Graanul Invest” finanšu līdzekļu dāvinājumam (5000 EUR), Launkalnes sākumskolas pirmsskolas izglītības grupu laukumos redzamas patīkamas pārmaiņas – noslēgušies darbi pie rotaļu laukumu iekārtu modernizēšanas, tādējādi bērniem ir radīta vide daudzveidīgām fiziskām aktivitātēm.

Lasīt vairāk ›

Izglītība
Launkalnes sākumskolas skolotāju secinājumi par attālināto mācību procesu.

Launkalnes sākumskolas skolotāju secinājumi par attālināto mācību procesu.

Launkalnes sākumskolas skolotājas Inguna Baumane, Signe Baltere un Elga Krilova dalās ar attālinātās mācīšanās pieredzi, uzsverot gan pozitīvās, gan negatīvās iezīmes.

Lasīt vairāk ›

Kalendārs