2023. gada 28. maijs
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt
Flower

Gaujienas mūzikas un mākslas skola

 

Gaujienas MMS

Vēsture

Gaujienas mūzikas un mākslas skola darbojas no 1990.gada oktobra. Tā ir akreditēta izglītības iestāde, kurā apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmas klavierspēlē, flautas,  kora klasē un vizuāli plastiskajā mākslā.  Skola aktīvi un radoši piedalās pagasta mūzikas un mākslas norisēs, audzēkņiem regulāri organizē braucienus uz dažādiem koncertiem un izstādēm, sadarbojas ar daudzām Latvijas mūzikas un mākslas skolām, veidojot kopīgus koncertus un daloties pieredzē. Regulāri notiek finanšu piesaiste skolas pedagogu tālākizglītībai, materiāltehniskās bāzes papildināšanai, kā arī nometņu veidošanai. Skola organizē Jauno izpildītāju konkursu taustiņinstrumentu programmas audzēkņiem, kā arī meistarklases pedagogiem.

Gaujienas bagātais kultūrvēsturiskais mantojums nosaka skolas misiju – tautas muzikālo un garīgo izglītošanu, saglabāt tradīcijas un aiznest tās līdz nākamajām paaudzēm. Ar vēlmi ieaudzināt mīlestību uz mūziku, skolas radošā grupa katru vasaru organizē radošo nometni „Vītolēni” mūzikas skolu audzēkņiem un starptautisku vizuālās mākslas konkursu „Jāzepa Vītola mūzika”, kurā skaņdarbi bērnu iztēlē attēlojas krāsās.

Vīzija

Skolai ir izstrādāts perspektīvās attīstības plāns 2022.-2024.gadam. Tajā iekļauti skolas darbības virzieni, darbības mērķi un noteiktas prioritātes to sasniegšanai.

Vīzija – mūsdienīga, atvērta mūzikas un mākslas skola- kultūrizglītības iestāde  kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai, kas kalpo indivīda un sabiedrības interesēm.

Misija –  radīt apstākļus audzēkņiem veidoties  par brīvu, atbildīgu, aktīvu, radošu un sirdsgudru personību, kurš ir sagatavots un motivēts Latvijas kultūras mantojuma un dzīvo kultūras vērtību izzināšanā, uzturēšanā un tālāknodošanā.

Attīstības virziens – intelektuālā potenciāla saglabāšanai nodrošināt optimālu pakalpojumu pieejamību izglītības iestādē, turpināt izglītības un kultūras iestāžu, nevalstisko organizāciju savstarpējo sadarbību.

Ilgtermiņa mērķi – attīstīt Latvijas nacionālās vērtības un novada kultūras vērtību saglabāšanu un jaunu tradīciju veidošanu saliedētā, aktīvā vietējā kopienā, nodrošinot daudzpusīgas personības pilnveides iespējas mūža garumā.

Ilgtermiņa prioritātes – Skolas ilgtspējas nodrošināšana un skolas tēla atpazīstamības veidošana.

Skolas darbības mērķis – nodrošināt kvalitatīvu mūzikas un mākslas pamatizglītības procesa pieejamību, lai sekmētu mūzikas un mākslas izpratni, radošas personības veidošanos, veidotu nacionālas valsts identitāti un uzturētu vietējās kultūrvides kvalitāti.

Dokumenti

Attīstības stratēģija22-24 (2)

Gaujienas mmskolas Pašvērtējuma publiskojamā daļa 21./22.

Gaujienas Mūzikas un Mākslas skolas nolikums

Kārtība par audzēkņu uzņemšanu

Vecaku_iesnieguma veidlapa

 

 

 

Skolotāji

Ilze Dāve – direktore 

Lāsma Cunska – klavieru klases pedagogs

Inese Lečmane –  kora klases pedagogs

Māra Kārkliņa – vizuāli plastiskās mākslas pedagogs

Vizbulīte Jaukule -vizuāli plastiskās mākslas pedagogs

Ineta Riepniece – vizuāli plastiskās mākslas pedagogs

Dace Lazdiņa – vizuāli plastiskās mākslas pedagogs

Koncerti, konkursi, izstādes un citi pasākumi

 • XI Jauno izpildītāju konkurss

   Gaujienas mūzikas un mākslas skolā 1.martā jau vienpadsmito reizi norisinājās Jauno izpildītāju konkurss mūzikas skolu audzēkņiem. Konkursā piedalījās 11 dalībnieki no Smiltenes, Valkas, Alūksnes un Gaujienas mūzikas skolām. Katram dalībniekam bija jāatskaņo divi dažāda rakstura skaņdarbi.

   

  Dalībniekus vērtēja žūrija – Ilze Mazkalne, Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas klavieru nodaļas vadītāja, un Irita Merga,  Alfrēda Kalniņa Cēsu Mūzikas vidusskolas klavierspēles skolotāja. Konkursa noslēgumā uzstājās Ilzes Mazkalnes 2.klases audzēknis ar saviem konkursa skaņdarbiem. Žūrijas vērtējums – iepriecina, ka visiem dalībniekiem bija stabils sniegums, ka piedalās daudz zēnu. Pozitīvi, ka bērni viens otru klausās un spēlē nevis kā konkurenti, bet kā draugi. Novēlējums – lai nākamgad būtu vairāk dalībnieku, lai būtu vairāk darba un katram dalībniekam lai izdodas sasniegt to, ko vēlas, bet skaļi nepasaka😊

  Ilze Mazkalne sniedza meistarklases, strādājot ar konkursa dalībniekiem.

  Konkursā jau otro  reizi tika pasniegta Normunda Leitlanta, kurš dzīvo Berlīnē, dāvāta naudas balva ar nosaukumu “Lūcijas Ašmanes Rudzītes, Helēnas Čolderes un Rutas Leitlanes Ašmanes balva Gaujienai”. Konkursu atbalstīja arī SIA Very Berry un biedrība Vītolēni.

   

  Konkursa dalībniekus sveica Gaujienas Mūzikas un mākslas skolas ansamblis ar dziemu Konkursa dalībnieki dienas gaitā  darbojās mākslas darbnīcā, ko vadīja skolotāja Māra Kārkliņa, kā arī devās ekskursijā uz Gaujienas muižas ansambli un Anniņu apkārtni. Paldies ekskursijas vadītājam Jānim Krišjānim.

   

  Apsveicam laureātus!

  A grupa (1.-3.kl)

  1.vieta

  Meivisa Supe– Smiltenes Mūzikas skola ped. Zaiga Petrovska

  2.vieta

  Martins Fiņko – Smiltenes Mūzikas skola ped. Zaiga Petrovska

  3.vieta

   Dominiks Ovčinnikovs– Valkas Mūzikas skola, ped. Nadežda Taņicina

  Atzinības

   Katrīna Dāve – Gaujienas mūzikas un mākslas skola, ped. Lāsma Cunska

  Alise Poļaka – Alūksnes mūzikas skola, ped. Lāsma Cunska

   

  B grupa (4.,5.kl.)

  3.vieta

  Milana Vasakova – Alūksnes mūzikas skola, ped. Lāsma Cunska

  Atzinība

  Enja Lazdiņa – Gaujienas mūzikas un mākslas skola, ped. Lāsma Cunska

   

  C.grupa (7.,8.kl)

  1.vieta

  Elina Umanets– Valkas Mūzikas skola, ped. Nadežda Taņicina

  3.vieta

  Selīna Dorša– Smiltenes Mūzikas skola, ped. Inga Strazdiņa

                                                                Raksta autore – Ilze Dāve

 • Skolēnu pavasara brīvdienas nav vairs tālu!
  Kamēr skolēni brīvdienās izbauda atpūtu no ikdienas mācībām, pedagogi parasti šo laiku izmanto, lai plānotu turpmāko mācību darbu, papildinātu savas zināšanas, dalītos pieredzē vai pārskatītu savas metodes un mācību uzdevumus.
  Gaujienas mūzikas un mākslas skolas pedagogi piedāvā kolēģiem un citiem interesentiem bezmaksas A kursus “Pedagogu profesionālās meistarības pilnveidošana Vizuāli plastiskajā mākslā”/ 6 akadēmiskās stundas/,
  kuri notiks piektdien,17.martā / Mēru muižā.

  ! Lūdzam līdz 14.03.2023. pieteikties elektroniski uz epastu [email protected] norādot savu VĀRDU, UZVĀRDU, telefona numuru un skolu, kuru pārstāvat.

  Materiāli meistarkalsei tiks nodrošināti.
  Uz tikšanos pavasarī – Mēru muižā!
 • Jau 11. gadu Gaujienas mūzikas un mākslas skolas mūzikas pedagogi organizē Jauno izpildītaju konkursu , kurā piedalīties var ikviens jaunais pianists. Šogad konkurss norisināsies 1.martā.  Aicinām visus plkst.11.00 skolas zalē(1.stāvā) klausīties jauno pianistu sniegumu . 

 

 • Gaujienas mūzikas un mākslas skola, sadarbībā ar Jāzepa Vītola memoriālo muzeju ” Anniņas” un bierdību “Vītolēni”, izsludina 16. vizuāli plastiskās mākslas konkursu Jāzepa Vītola mūzika 2023  .

       

 Nolikums  – Viz.m. konkurss J.Vitola muzika 2023

 • Gaujienas mūzikas un māsklas skolas vizuāli plastiskās mākslas programmas audzēkņu darbu izstāde Trapenes kultūras namā.

 • Gaujienas mūzikas un mākslas skolas vizuāli plastiskās mākslas programmas audzēkņu  GLEZNU izstāde Smiltenes novadpētniecības muzejā Mēru muižā no 2023.gada 1.janvāra līdz 31.aprīlim. Visi laipni aicināti apskatīt izstādi muzeja darba laikā.

                                                             

 • Gaujienas mūzikas un mākslas skolas audzēkņu darbu izstāde Trapenes pansionātā .

                                                               

 • Uzņemšana Gaujiena mūzikas un mākslas skolā 2022./2023.mācību gadam.

 

Izglītība
Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledža aicina skolēnus apgūt prasmes par valsts budžeta līdzekļiem

Rīgas Tehniskās universitātes Olaines Tehnoloģiju koledža aicina skolēnus apgūt prasmes par valsts budžeta līdzekļiem

Skolēni tiek aicināti mācīties vai studēt RTU Olaines Tehnoloģiju koledžā un apgūt nozīmīgas, darba tirgū pieprasītas profesijas!

Lasīt vairāk ›

Izglītība
Smiltenes vidusskolas skolēni veiksmīgi pārstāvējuši skolu novada sacensības krosā

Smiltenes vidusskolas skolēni veiksmīgi pārstāvējuši skolu novada sacensības krosā

Otrdien, 23. maijā, Smiltenē notika Smiltenes novada skolu sacensības krosā. Sacensības bija četrās grupās, meitenēm un zēniem atsevišķi.

Lasīt vairāk ›

Izglītība
Vairāk nekā 20 gadus ilga un patiesi skaista draudzība

Vairāk nekā 20 gadus ilga un patiesi skaista draudzība

Šonedēļ, kad Smiltenes sadraudzības pilsētā Villihā notika atvadīšanās no skolotāja un diriģenta Volfganga Broka, publicējam Smiltenes vidusskolas vācu valodas skolotājas Janīnas Ķergalves atmiņas par skolas vairāk nekā 20 gadus ilgo sadarbību ar Villihas izglītības iestādēm Johannesschule, St. Bernhard Gymnasium un Lise – Meitner – Gymnasium.

Lasīt vairāk ›

Izglītība
Smiltenes vidusskolas skolēniem veiksmīgs gads Jauno ģeogrāfu skolā

Smiltenes vidusskolas skolēniem veiksmīgs gads Jauno ģeogrāfu skolā

Noslēgusies Jauno ģeogrāfu skolas (turpmāk – JĢS) 2022./23.mācību gada sezona. Šajā mācību gadā notika 7 nodarbības, kurās piedalījās 6. – 12. klašu skolēni. JĢS ar ļoti labiem panākumiem startēja Smiltenes vidusskolas skolēni –  Estere Anna Strazdiņa, Pauls Grabovskis, Estere Stūre un Valters Kvelde.

Lasīt vairāk ›

Izglītība
Daudz pozitīvām emocijām piepildīta Sporta diena

Daudz pozitīvām emocijām piepildīta Sporta diena

Smiltenes vidusskolas 1.- 9. klašu skolēni saulaino 20. maija rītu aizvadīja savstarpēji saliedējošās sportiskās aktivitātēs.

Lasīt vairāk ›

Kalendārs