2022. gada 27. aug.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt
Flower

Gaujienas mūzikas un mākslas skola

Gaujienas MMS

Vēsture

Gaujienas mūzikas un mākslas skola darbojas no 1990.gada oktobra. Tā ir akreditēta izglītības iestāde, kurā apgūst profesionālās ievirzes izglītības programmas klavierspēlē, flautas,  kora klasē un vizuāli plastiskajā mākslā.  Skola aktīvi un radoši piedalās pagasta mūzikas un mākslas norisēs, audzēkņiem regulāri organizē braucienus uz dažādiem koncertiem un izstādēm, sadarbojas ar daudzām Latvijas mūzikas un mākslas skolām, veidojot kopīgus koncertus un daloties pieredzē. Regulāri notiek finanšu piesaiste skolas pedagogu tālākizglītībai, materiāltehniskās bāzes papildināšanai, kā arī nometņu veidošanai. Skola organizē Jauno izpildītāju konkursu taustiņinstrumentu programmas audzēkņiem, kā arī meistarklases pedagogiem.

Gaujienas bagātais kultūrvēsturiskais mantojums nosaka skolas misiju – tautas muzikālo un garīgo izglītošanu, saglabāt tradīcijas un aiznest tās līdz nākamajām paaudzēm. Ar vēlmi ieaudzināt mīlestību uz mūziku, skolas radošā grupa katru vasaru organizē radošo nometni „Vītolēni” mūzikas skolu audzēkņiem un starptautisku vizuālās mākslas konkursu „Jāzepa Vītola mūzika”, kurā skaņdarbi bērnu iztēlē attēlojas krāsās.

Vīzija

Skolai ir izstrādāts perspektīvās attīstības plāns 2018.-2021.gadam. Tajā iekļauti skolas darbības virzieni, darbības mērķi un noteiktas prioritātes to sasniegšanai.

Vīzija – mūsdienīga, atvērta mūzikas un mākslas skola – kultūrizglītības iestāde  kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanai, kas kalpo indivīda un sabiedrības interesēm arī tad, ja audzēkņa turpmākā profesija nav saistīta ar mūzikas vai mākslas profesiju.

Misija –  radīt apstākļus audzēkņiem veidoties  par brīvu, atbildīgu, aktīvu, radošu un sirdsgudru personību, kurš ir sagatavots un motivēts Latvijas kultūras mantojuma un dzīvo kultūras vērtību izzināšanā, uzturēšanā un tālāknodošanā.

Attīstības virziens – intelektuālā potenciāla saglabāšanai nodrošināt optimālu pakalpojumu pieejamību izglītības iestādē, turpināt izglītības un kultūras iestāžu, nevalstisko organizāciju savstarpējo sadarbību.

Skolas darbības mērķis – nodrošināt kvalitatīvu mūzikas un mākslas pamatizglītības procesa pieejamību, lai sekmētu mūzikas un mākslas izpratni, radošas personības veidošanos, veidotu nacionālas valsts identitāti un uzturētu vietējās kultūrvides kvalitāti.

Konkursi

Skolotāji

Ilze Dāve – direktore 

Silva Eidemane – klavieru klases pedagogs

Inese Lečmane –  kora klases pedagogs

Māra Kārkliņa – vizuāli plastiskās mākslas pedagogs

Vizbulīte Jaukule -vizuāli plastiskās mākslas pedagogs

Ineta Riepniece – vizuāli plastiskās mākslas pedagogs

Dace Lazdiņa – vizuāli plastiskās mākslas pedagogs

Uzņemšana Gaujienas mūzikas un mākslas skolā

Gaujienas Mūzikas un mākslas sk
Sākusies pieteikšanās radošajai mūzikas nometnei Vītolēni

Sākusies pieteikšanās radošajai mūzikas nometnei Vītolēni

Pieteikšanās anketa ir atvērta no 1.janvāra mājas lapā www.vitoleni.lv. 

Lasīt vairāk ›

Gaujienas Mūzikas un mākslas sk
Pianistes gūst koncertēšanas pieredzi Gaujienā

Pianistes gūst koncertēšanas pieredzi Gaujienā

4.martā Gaujienas mūzikas un mākslas skolā norisinājās IX Jauno izpildītāju konkurss, kurā no mūsu skolas piedalījās pianisti, kuru līdzšinējā koncertēšanas pieredze nav bijusi liela, bet kuri stundās čakli strādājuši un godam sevi pierādījuši.

Lasīt vairāk ›

Kalendārs