2024. gada 24. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt
Flower

Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola

Par izglītības iestādi

Vēstures fakti

Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola ir Smiltenes novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības iestāde, kurā nodrošina pamatizglītības izglītības apguvi. 2021. gadā skola tika reorganizēta no vidusskolas par pamatskolu, 2022. gadā likvidēta pirmskolas, pamatskolas programmu realizācijas vietas Vidagā. Skolas galvenais korpuss Pasta iela 26 ir celts 1938. gadā. 2002. gadā blakus uzcelta piebūve, kurās izvietojās sākumskolas klases, bibliotēka, internāts, medmāsas kabinets, palīgtelpas. 2005. gadā piebūve tika paplašināta, izveidojot sporta kompleksu ar vingrošanas un trenažieru zāli. 2009.gada piebūvēja daudzfunkcionālu sporta halli, 2014. gadā realizēts energoefektivitātes projekts, kura rezultātā veikta galvenā korpusa siltināšana un logu nomaiņa, 2019. gadā nomainīta apkures sistēma. Sporta stundas notiek sporta hallē, lielajā un mazajā stadionā, ziemas mēnešos skolēniem ir iespēja slidot un slēpot skolas teritorijā. Skolas apkārtne ir sakopta, apzaļumota, ierīkota neliela estrādīte, izvietoti piemiņas akmeņi rakstniecei Elīnai Zālītei un matemātiķim Aivaram Liepam. Blakus skolai ierīkota „Zaļā klase”, kurā notiek mācību un audzināšanas nodarbības. Pie skolas ir ierīkotas divas gājēju pārejas, sabiedriskā transporta pietura.

1939. gada 30. septembrī Apes pilsētas pašvaldība dāvina skolas karogu. To iesvēta kopā ar skolas ēku. Karogs ir darināts pēc gleznotāja Jāņa Kalmītes meta. Tajā izmantotas latviešu rakstu zīmes – materiālās pasaules un garīgo bagātību simboli. Kara laikā dažādu varu maiņās karogs pazuda. Taču valsts arhīvā glabājas gleznotāja J. Kalmītes veidots mets. 1998. gadā skolas karogu no jauna  pagatavoja absolvente Edīte Cekule, dzimusi Ābolkalne.

Skolas misija, vīzija

Izglītības iestādes misija – atpazīstama, dinamiska, radoša pamatskola, kas nodrošina uz savstarpējo sapratni balstītu labvēlīgu mācību vidi, rūpējoties par skolēna harmoniskas, radošas un vispusīgi attīstītas personības veidošanos, izmantojot mūsdienīgas, inovatīvas mācību metodes un paņēmienus gan mācību procesā, gan ārpusstundu nodarbībās.

Vīzija – mūsdienīga skola, kas nodrošina kvalitatīvas un konkurētspējīgas izglītības ieguvi, veidojot pamatu mūžizglītībai un mērķtiecīgai karjerai. Skola kā skolēnu, jauniešu un pieaugušo izglītības un kultūras centrs.

Lepojamies

Skolai ir savs karogs un logo. Ozolzīles cepurītē jaušama viļņota līnija, kas simbolizē upes Vaidavas tuvumu pie skolas. Augšējais pusloks ir gudrības, darba tikuma un daiļuma oreāls, kurā ietverts skolas nosaukums. Šis pusloks arī ir daļa no laika ritumā. Tā kā skolas karogā ir latviskās rakstu zīmes (Māras zeme un ūdeņi, Dieva zīme, zvaigznīte, saulīte, gudrības aka, ozolītis), tad arī skolas logo ir iecerētas 3 latviskās rakstu zīmes: rudenī, kad sākas mācību gads, tad laukos un dārzos sākas ražas novākšanas laiks, tāpēc zīme – Jumis.
Pusloka augšējā centrā ir zīmēta zvaigznīte, kas latviešiem vēl nozīmē saulīti, krusta krustu, sniegpārsliņu. Tāda zīme ir skolas karogā. Šoreiz zvaigznīte nozīmē garīguma gaismas gūšanā un ziemas prieku. Pavasaris ir iezīmēts ar zīmi Laimas slotiņa, vēl – Austras koks, Dieva slotiņa, Žagariņš. Laima dod svētību visiem skolas bērniem, skolotājiem, vecākiem, jo notiek mācību olimpiādes, dažādas skates, konkursi, eksāmeni, ieskaites un izlaidumi. Un pāri visam dzīvotprieks!

Skolēnu skaits

2023./2024. mācību gadā Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolā mācības uzsāka 126 skolēni. 

Skolas mājaslapa http://www.ape.edu.lv/

Tradīcijas

Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas tradīcijas:

 • Ziedu kompozīcijas veidošana pie skolas, Zinību diena, Dzejas dienas, Tūrisma un sporta diena;
 • Skolotāju diena, Skolas dzimšanas diena, Rudens talka, 1. klases pasākums – uzņemšana skolā;
 • Mārtiņdienas tirdziņš, 11. novembrī – lāpu gājiens, 18. novembrī – svinīgais Latvijas Republikas proklamēšanas dienas pasākums;
 • Skolas rotāšana Ziemassvētkiem, Piparkūku cepšana un rotāšana, Ziemassvētku pasākums skolā, Ziemassvētku pasākums katrā klasē, skolotāju-pensionāru apciemošana;
 • 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena;
 • Skatuves runas konkurss;
 • Skaļās lasīšanas sacensības, Pop-iela;
 • Pavasara talka;
 • Mātes un Ģimenes dienai veltīts pasākums, Pagalma svētki, Pasākums skolēniem – pateicība olimpiāžu, konkursu laureātiem, par augstiem sasniegumiem mācībās.
Izglītības programmas

Izglītības programmas:

 • Vispārējās pamatizglītības programma;
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanas traucējumiem.

 

Interešu izglītība, pulciņi

Skolēniem pieejami dažādi pulciņi: 

 • Lego pulciņš (1.-4. klasei);
 • Fizikas eksperimentu pulciņš (8.-9. klasei);
 • Matemātikas pulciņš (1.-4. klasei);
 • “Pētīsim, eksperimentēsim!” (1.-3. klasei);
 • Zīmēšanas pulciņš (1.-4. klasei); 
 • Kokapstrādes pulciņš (5.-9. klasei);
 • Sporta aktivitāšu pulciņš (1.-3. klasei);
 • Volejbols (4.-6. klasei) un (7.-9. klasei);
 • Valodu pulciņš (1.-4. klasei un 7.-8. klasei);
 • Kolektīvā muzicēšana (8.-9. klasei);
 • 2.-3. klašu koris 2.-3. klasei, 4.-5. klasei, 5.-9. klasei;
 • Jaunsargi;
 • 1. klases ansamblis.

 

Skolotāji
Vārds, uzvārds Amats
Gita Lonska Angļu valodas skolotāja
Ināra Kandere Skolotāja palīgs
Laura Pope Matemātikas un sociālo zinību skolotāja
Gunta Liepiņa Vizuālās mākslas skolotāja
Sandra Oto Mūzikas skolotāja
Rūta Rateniece Sākumskolas un krievu valodas skolotāja
Viktors Korkunovs Dizaina un tehnoloģiju skolotājs
Aiva Zaķe Sākumskolas skolotāja un logopēds
Līvija Karro Sākumskolas skolotāja
Alda Liepiņa Direktores vietniece audzināšanas jomā, sākumskolas skolotāja
Ilze Celenberga Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Indra Troska Ģeogrāfijas un bioloģijas skolotāja
Sarmīte Apine Latviešu un angļu valodas skolotāja
Jānis Ločs Direktores vietnieks informātikas jomā
Gunda Purakalne Sporta skolotāja
Aija Latika Sporta skolotāja
Sarmīte Granta Fizikas skolotāja
Dina Meistere Skolas direktore, Latvijas un pasaules vēstures skolotāja
Vineta Meistere Direktores vietniece izglītības jomā, dizaina un tehnoloģiju skolotāja
Sanita Saulgrieze Matemātikas skolotāja
Dace Lazdiņa-Ivanova Dizaina un tehnoloģiju skolotāja
Līga Toka-Čevere Datorikas un ķīmijas skolotāja

 

Projekti
 •  “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 (PUMPURS)- konsultatīvais atbalsts sniegs 17 izglītojamajiem 317 konsultācijās, kuru laikā tika apgūts vai nostiprināts attālinātajā mācību procesā apgūtais, papildus strādāts ar bērniem, kuriem nepietiekami vērtējumi un bērniem, kuriem zems pašvērtējums.
 •  “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001) – 321 stundas, no tām 205 pedagoga palīgs kā atbalsts klasei, kur mācās vājdzirdīgs bērns, 116 stundas kā atbalsts bērniem ar augstiem sasniegumiem matemātikā.
 • “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” (projekta nr.9.2.4.2/16/1/057 notika 6 nodarbības 5.-9.klašu izglītojamajiem ar psihologu par ņirgāšanos, emocionālo un fizisko mobingu, 5 peldēšanas nodarbības 56 1.-4.klašu izglītojamajiem, 2 āra aktivitātes visai skolai.
 • E Erasmus + programmas 2.pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projekta Nr.2019-1-IT02-KA229-062246_4 “E.QUA.L.I.T.Y.-Europe for QUAlitative Learning and the Inclusion of diversiTY” mācību gada laikā notikušas 4 mobilitātes Portugālē, Turcijā, Latvijā, Rumānijā, kuras bija plānotas sākot ar 2019.gadu. Kopumā mobilitātēs piedalījušies 20 izglītojamie un 4 pedagogi.

Header text

Apes psk
Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas skolēni iegūst 2. vietu akcijā

Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas skolēni iegūst 2. vietu akcijā "Atklāj kopā ar Urdu"

4. klases skolēni jau 4 gadus piedalās akcijā “Atklāj kopā ar Urdu”, kur mācību gada laikā jāizpilda 3 kārtu uzdevumi. Šis mācību gads bija veiksmes pilns, jo saņēmām ielūgumu piedalīties finālā Aprites ekonomikas centrā “Daibe”.

Lasīt vairāk ›

Apes psk
Smiltenes novada 2.-3. klašu angļu valodas olimpiāde un 4. klašu latviešu valodas olimpiāde

Smiltenes novada 2.-3. klašu angļu valodas olimpiāde un 4. klašu latviešu valodas olimpiāde

2024. gada 20. marta rītā Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas zālē pulcējās vairāk nekā 50 skolēni no Smiltenes novada skolām – Blomes pamatskolas, Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas, Grundzāles pamatskolas, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas programmu realizācijas vietas Trapenē, Palsmanes pamatskolas, Raunas pamatskolas, Smiltenes vidusskolas, Variņu pamatskolas, lai piedalītos Smiltenes novada 2.-3. klašu angļu valodas olimpiādē un 4. klašu latviešu valodas olimpiādē.

Lasīt vairāk ›

Apes psk
Notikumi martā Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolā

Notikumi martā Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolā

2024. gada 19. martā skolā 5.-9. klašu skolēni piedalījās projekta “Latvijas skolas soma” piedāvātajā teatrāli izglītojošā uzvedumā ar līdzdarbošanos “Pieci likteņstāsti”. Tā ir programma par padomju varas īstenoto deportāciju norisi un latviešu dzīvi izsūtījumā. Skolēni tika iesaistīti piecu dažādu deportācijas notikumus piedzīvojušu personāžu likteņstāstu izzināšanā. Uzvedums bija iespaidīgs un noderīgs skolēniem, lai labāk izprastu mūsu tautas vēsturi un piedzīvotos notikumus. Iesakām arī citām skolām izmantot šo piedāvājumu!

Lasīt vairāk ›

Apes psk
Radošo darbu konkurss “Kas ir Tavs varonis šodien?”

Radošo darbu konkurss “Kas ir Tavs varonis šodien?”

Dzimtās valodas dienu sagaidot, Latviešu valodas aģentūra sveica ikgadējā skolēnu radošo darbu konkursa uzvarētājus. Šoreiz konkursa tēma bija „Kas ir Tavs varonis šodien?”.

Lasīt vairāk ›

Apes psk
Grundzāles pamatskolas meiteņu pirmā komanda izcīna uzvaru Latvijas skolēnu 77. spartakiādē volejbolā nelicencētām spēlētājām

Grundzāles pamatskolas meiteņu pirmā komanda izcīna uzvaru Latvijas skolēnu 77. spartakiādē volejbolā nelicencētām spēlētājām

Latvijas skolēnu 77. spartakiādes finālsacensības notika Koknesē 22. martā. No Smiltenes novada skolām uz Koknesi devās Grundzāles pamatskolas divas meiteņu un viena zēnu komanda, kā arī Apes pamatskolas meiteņu un zēnu komanda.

Lasīt vairāk ›

Kalendārs