2023. gada 29. sept.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt
Flower

Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola

Par izglītības iestādi

Vēstures fakti

Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola ir Smiltenes novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības iestāde, kurā nodrošina pamatizglītības izglītības apguvi. 2021. gadā skola tika reorganizēta no vidusskolas par pamatskolu, 2022. gadā likvidēta pirmskolas, pamatskolas programmu realizācijas vietas Vidagā. Skolas galvenais korpuss Pasta iela 26 ir celts 1938. gadā. 2002. gadā blakus uzcelta piebūve, kurās izvietojās sākumskolas klases, bibliotēka, internāts, medmāsas kabinets, palīgtelpas. 2005. gadā piebūve tika paplašināta, izveidojot sporta kompleksu ar vingrošanas un trenažieru zāli. 2009.gada piebūvēja daudzfunkcionālu sporta halli, 2014. gadā realizēts energoefektivitātes projekts, kura rezultātā veikta galvenā korpusa siltināšana un logu nomaiņa, 2019. gadā nomainīta apkures sistēma. Sporta stundas notiek sporta hallē, lielajā un mazajā stadionā, ziemas mēnešos skolēniem ir iespēja slidot un slēpot skolas teritorijā. Skolas apkārtne ir sakopta, apzaļumota, ierīkota neliela estrādīte, izvietoti piemiņas akmeņi rakstniecei Elīnai Zālītei un matemātiķim Aivaram Liepam. Blakus skolai ierīkota „Zaļā klase”, kurā notiek mācību un audzināšanas nodarbības. Pie skolas ir ierīkotas divas gājēju pārejas, sabiedriskā transporta pietura.

1939. gada 30. septembrī Apes pilsētas pašvaldība dāvina skolas karogu. To iesvēta kopā ar skolas ēku. Karogs ir darināts pēc gleznotāja Jāņa Kalmītes meta. Tajā izmantotas latviešu rakstu zīmes – materiālās pasaules un garīgo bagātību simboli. Kara laikā dažādu varu maiņās karogs pazuda. Taču valsts arhīvā glabājas gleznotāja J. Kalmītes veidots mets. 1998. gadā skolas karogu no jauna  pagatavoja absolvente Edīte Cekule, dzimusi Ābolkalne.

Skolas misija, vīzija

Izglītības iestādes misija – atpazīstama, dinamiska, radoša pamatskola, kas nodrošina uz savstarpējo sapratni balstītu labvēlīgu mācību vidi, rūpējoties par skolēna harmoniskas, radošas un vispusīgi attīstītas personības veidošanos, izmantojot mūsdienīgas, inovatīvas mācību metodes un paņēmienus gan mācību procesā, gan ārpusstundu nodarbībās.

Vīzija – mūsdienīga skola, kas nodrošina kvalitatīvas un konkurētspējīgas izglītības ieguvi, veidojot pamatu mūžizglītībai un mērķtiecīgai karjerai. Skola kā skolēnu, jauniešu un pieaugušo izglītības un kultūras centrs.

Lepojamies

Skolai ir savs karogs un logo. Ozolzīles cepurītē jaušama viļņota līnija, kas simbolizē upes Vaidavas tuvumu pie skolas. Augšējais pusloks ir gudrības, darba tikuma un daiļuma oreāls, kurā ietverts skolas nosaukums. Šis pusloks arī ir daļa no laika ritumā. Tā kā skolas karogā ir latviskās rakstu zīmes (Māras zeme un ūdeņi, Dieva zīme, zvaigznīte, saulīte, gudrības aka, ozolītis), tad arī skolas logo ir iecerētas 3 latviskās rakstu zīmes: rudenī, kad sākas mācību gads, tad laukos un dārzos sākas ražas novākšanas laiks, tāpēc zīme – Jumis.
Pusloka augšējā centrā ir zīmēta zvaigznīte, kas latviešiem vēl nozīmē saulīti, krusta krustu, sniegpārsliņu. Tāda zīme ir skolas karogā. Šoreiz zvaigznīte nozīmē garīguma gaismas gūšanā un ziemas prieku. Pavasaris ir iezīmēts ar zīmi Laimas slotiņa, vēl – Austras koks, Dieva slotiņa, Žagariņš. Laima dod svētību visiem skolas bērniem, skolotājiem, vecākiem, jo notiek mācību olimpiādes, dažādas skates, konkursi, eksāmeni, ieskaites un izlaidumi. Un pāri visam dzīvotprieks!

Skolēnu skaits

2023./2024. mācību gadā Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolā mācības uzsāka 126 skolēni. 

Skolas mājaslapa http://www.ape.edu.lv/

Tradīcijas

Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas tradīcijas:

 • Ziedu kompozīcijas veidošana pie skolas, Zinību diena, Dzejas dienas, Tūrisma un sporta diena;
 • Skolotāju diena, Skolas dzimšanas diena, Rudens talka, 1. klases pasākums – uzņemšana skolā;
 • Mārtiņdienas tirdziņš, 11. novembrī – lāpu gājiens, 18. novembrī – svinīgais Latvijas Republikas proklamēšanas dienas pasākums;
 • Skolas rotāšana Ziemassvētkiem, Piparkūku cepšana un rotāšana, Ziemassvētku pasākums skolā, Ziemassvētku pasākums katrā klasē, skolotāju-pensionāru apciemošana;
 • 1991. gada barikāžu aizstāvju atceres diena;
 • Skatuves runas konkurss;
 • Skaļās lasīšanas sacensības, Pop-iela;
 • Pavasara talka;
 • Mātes un Ģimenes dienai veltīts pasākums, Pagalma svētki, Pasākums skolēniem – pateicība olimpiāžu, konkursu laureātiem, par augstiem sasniegumiem mācībās.
Izglītības programmas

Izglītības programmas:

 • Vispārējās pamatizglītības programma;
 • Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanas traucējumiem.

 

Interešu izglītība, pulciņi

Skolēniem pieejami dažādi pulciņi: 

 • Lego pulciņš (1.-4. klasei);
 • Fizikas eksperimentu pulciņš (8.-9. klasei);
 • Matemātikas pulciņš (1.-4. klasei);
 • “Pētīsim, eksperimentēsim!” (1.-3. klasei);
 • Zīmēšanas pulciņš (1.-4. klasei); 
 • Kokapstrādes pulciņš (5.-9. klasei);
 • Sporta aktivitāšu pulciņš (1.-3. klasei);
 • Volejbols (4.-6. klasei) un (7.-9. klasei);
 • Valodu pulciņš (1.-4. klasei un 7.-8. klasei);
 • Kolektīvā muzicēšana (8.-9. klasei);
 • 2.-3. klašu koris 2.-3. klasei, 4.-5. klasei, 5.-9. klasei;
 • Jaunsargi;
 • 1. klases ansamblis.

 

Skolotāji
Vārds, uzvārds Amats
Gita Lonska Angļu valodas skolotāja
Ināra Kandere Skolotāja palīgs
Laura Pope Matemātikas un sociālo zinību skolotāja
Gunta Liepiņa Vizuālās mākslas skolotāja
Sandra Oto Mūzikas skolotāja
Rūta Rateniece Sākumskolas un krievu valodas skolotāja
Viktors Korkunovs Dizaina un tehnoloģiju skolotājs
Aiva Zaķe Sākumskolas skolotāja un logopēds
Līvija Karro Sākumskolas skolotāja
Alda Liepiņa Direktores vietniece audzināšanas jomā, sākumskolas skolotāja
Ilze Celenberga Latviešu valodas un literatūras skolotāja
Indra Troska Ģeogrāfijas un bioloģijas skolotāja
Sarmīte Apine Latviešu un angļu valodas skolotāja
Jānis Ločs Direktores vietnieks informātikas jomā
Gunda Purakalne Sporta skolotāja
Aija Latika Sporta skolotāja
Sarmīte Granta Fizikas skolotāja
Dina Meistere Skolas direktore, Latvijas un pasaules vēstures skolotāja
Vineta Meistere Direktores vietniece izglītības jomā, dizaina un tehnoloģiju skolotāja
Sanita Saulgrieze Matemātikas skolotāja
Dace Lazdiņa-Ivanova Dizaina un tehnoloģiju skolotāja
Līga Toka-Čevere Datorikas un ķīmijas skolotāja

 

Dokumenti

Skolas regulējošie dokumenti

Mācību darba regulējošie dokumenti

Pašvērtējuma ziņojums

Projekti
 •  “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” ESF projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 (PUMPURS)- konsultatīvais atbalsts sniegs 17 izglītojamajiem 317 konsultācijās, kuru laikā tika apgūts vai nostiprināts attālinātajā mācību procesā apgūtais, papildus strādāts ar bērniem, kuriem nepietiekami vērtējumi un bērniem, kuriem zems pašvērtējums.
 •  “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (projekta Nr.8.3.2.2/16/I/001) – 321 stundas, no tām 205 pedagoga palīgs kā atbalsts klasei, kur mācās vājdzirdīgs bērns, 116 stundas kā atbalsts bērniem ar augstiem sasniegumiem matemātikā.
 • “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” (projekta nr.9.2.4.2/16/1/057 notika 6 nodarbības 5.-9.klašu izglītojamajiem ar psihologu par ņirgāšanos, emocionālo un fizisko mobingu, 5 peldēšanas nodarbības 56 1.-4.klašu izglītojamajiem, 2 āra aktivitātes visai skolai.
 • E Erasmus + programmas 2.pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projekta Nr.2019-1-IT02-KA229-062246_4 “E.QUA.L.I.T.Y.-Europe for QUAlitative Learning and the Inclusion of diversiTY” mācību gada laikā notikušas 4 mobilitātes Portugālē, Turcijā, Latvijā, Rumānijā, kuras bija plānotas sākot ar 2019.gadu. Kopumā mobilitātēs piedalījušies 20 izglītojamie un 4 pedagogi.
Apes psk
Piedalās Meža ekspedīcijā Silvā

Piedalās Meža ekspedīcijā Silvā

Katru gadu “Latvijas valsts meži” Latvijas vispārizglītojošo skolu 6. klases skolēnus aicina apgūt dabaszinības mežā, kopīga piedzīvojuma veidā – LVM Meža ekspedīcijā! Atbilstoši dabaszinību standartam skolēni meža ekspedīcijā: sapratīs, kā dabaszinībās iegūtās zināšanas ir izmantojamas ikdienas dzīvē, apzināsies cilvēka ietekmi uz meža ekosistēmu, veicot praktiskus un radošus uzdevumus, veidos izpratni par mežu saglabāšanu nākamajām paaudzēm.

Lasīt vairāk ›

Apes psk
3. klases skolēnu ekskursija

3. klases skolēnu ekskursija

12. septembrī 3. klases skolēni devās ekskursijā uz Līvāniem. Šeit apmeklējām Līvānu stikla darbnīcu, Amatniecības centru un Līvānu stikla muzeju.

Lasīt vairāk ›

Apes psk
“IDEJU BANKA” Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolā

“IDEJU BANKA” Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolā

Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolā 30. novembrī kopā sanāca visas trīs puses, no kurām atkarīga mūsu nākotne. Vecāki un skolotāji, kuri māca  savu dzīvesziņu, un  bērni, kuri mācās un arī māca, jo ir jau prasmes, kurās  jaunā paaudze ir spēcīgāka.

Lasīt vairāk ›

Apes psk
Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas skolnieces dzied Ziemassvētku tirdziņu Doma laukumā

Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas skolnieces dzied Ziemassvētku tirdziņu Doma laukumā

Mūsu dziedošās meitenes  Jete Tetere, Emīlija Ēvele, Estere Grandava, Ance Ābolkalne un skolotāja Sandra Oto radīja skanīgu svētku noskaņu Rīgas iedzīvotājiem un ciemiņiem, kuri apmeklēja  Ziemassvētku tirdziņu Doma laukumā.

Lasīt vairāk ›

Apes psk
Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas skolēni un pedagogi Antālijas reģiona Gundogmus Anadolu licejā dalās pieredzē

Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas skolēni un pedagogi Antālijas reģiona Gundogmus Anadolu licejā dalās pieredzē

Paralēli darbam, bija iespēja iepazīt apkārtējo pilsētu vēsturiskos pieminekļus, vecpilsētu, izgaršot tradicionālos ēdienus, klausīties smeldzīgās turku dziesmas, izbaudīt vietējā tirgus šarmu.

Lasīt vairāk ›

Kalendārs