2024. gada 24. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt
Flower

Blomes pamatskola

Par izglītības iestādi

Vēstures fakti

Blomē pirmā skola ir dibināta 1768. gadā kā muižas skola. 1861. gadā nodibināta pagastskola. 1880. gadā uz „Silķītes” mājas zemes uzceļ jaunu mūra skolas ēku, skolu iesauc par „Siļķītes” pagastskolu, 1880. gadā tajā mācās 65 skolēni, mācību laiks – 3 gadi, skolas pārzinis Andžs Kiršbaums. 1932. gadā Siļķītes pagastskola tiek pārdēvēta par Blomes pagasta 6-klasīgo pamatskolu, tajā mācās 112 skolēnu, strādā 4 skolotāji. „Siļķītes” skola pastāv 100 gadus. Tikai 1981. gadā skola sāka darbu jaunajā – tagadējā skolas ēkā. 

Skolas misija, vīzija 

Skolas darbības mērķis – dot iespēju ikvienam izglītojamajam saņemt kvalitatīvu, mūsdienu prasībām atbilstošu zināšanu, prasmju un iemaņu kopumu sekmīgam tālākizglītības procesam, radīt vēlmi un attīstīt spējas personības nepārtrauktai un apzinātai pilnveidošanai.

Blomes pamatskolas vīzija – mūsdienīga, atvērta, konkurētspējīga izglītības iestāde, kas veicina ikviena izglītojamā individuālo spēju attīstību, kurus atbalsta radoši, atbildīgi un saprotoši pedagogu, kas sadarbojas ar izglītojamo vecākiem un sabiedrību.

Lepojamies

Blomes skola var lepoties ar saviem absolventiem: komponistu, ērģelnieku, kora „Dziesmuvara” diriģentu Ādolfu Ābeli, Latvijas Meža  epartamenta direktoru Jāni Ozolu, Latvijas ceļu un šoseju departamenta direktoru, Triju Zvaigžņu ordeņa kavalieri Aleksandru Jāni Silenieku, Latvijas Universitātes pasniedzējiem – docentu Kārli Kiršteinu un profesoru Gunti Eberhardu.

Skolēnu skaits

2023./2024. mācību gadā  pamatskolā mācās 91 izglītojamais, pirmsskolas grupās 36 bērni.

Tradīcijas

Skola lepojas ar savām tradīcijām un pasākumiem, kas akcentē piederības sajūtas veicināšanu savai skolai, pagastam, novadam, valstij, veicina pašapziņu un pozitīvas personības veidošanos, atbildības sajūtas veidošanos katrā izglītojamajā.

Par skolas tradīciju kļuvuši šādi pasākumi: Zinību diena, Skolotāju diena, Mārtiņdiena, Mārtiņdienas tirdziņš, Valsts svētku svinības, Sporta dienas, Mācību priekšmetu nedēļas, Ziemassvētku svinības, Mātes dienas koncerts, Pēdējais zvans, Izlaidumi, Rudens un pavasara ekskursijas, pārgājieni, Absolventu salidojumi.

Skolas himna 

Sudrabainā ābele
(teksts – J. Osmanis, Mūzika – A. Egle)

Skolas dārzā ābele
Sudrabaini zied,
Un pie tās pēc āboliem
Skolas bērni iet.
Varbūt tas nav ābols,
Varbūt tas ir prieks,
Varbūt tas patiešām
Apaļš desmitnieks.
Paņem saldo brīnumu
Un uz skolu ej,
Klusu mīļu paldies
Saki ābelei.
Paies daudzas dienas,
Un pat gadi ies,
Bērni skolas ābelei
Mīļu paldies teiks.

Izglītības programmas

Izglītības programmas:

  • pamatizglītības programmu;
  • speciālo pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem;
  • pirmsskolas izglītības programmu.
Interešu izglītība

Skola sadarbībā ar Smiltenes bērnu un jauniešu interešu izglītības centru realizē šādas interešu izglītības programmas:

  • koris;
  • ansamblis;
  • deju kolektīvs;
  • radošās pašizpausmes pulciņš;
  • folkloras pulciņš;
  • sporta pulciņš;
  • mazpulki.
Skolotāji

Vārds, uzvārds

Amats

Guntra Dūle

Direktore, datorikas skolotāja

Dzintra Palma

Direktores vietniece, latviešu valodas un literatūras skolotāja, 8.un 9. klases audzinātāja

Ingrīda Apsīte

Sākumskolas un matemātikas 7.-9.kl. skolotāja, 3. klases audzinātāja

Ilze Āboltiņa

Ķīmijas, bioloģijas, sociālo zinību skolotāja, 7. klases audzinātāja

Juris Bērziņš

Mājturības un tehnoloģiju skolotājs

Ilona Burova

Sākumskolas un matemātikas (5.-6.kl.) skolotāja, 2. klases audzinātāja

Ilona Būda

Krievu valodas skolotāja

Arta Egle

Mūzikas skolotāja, 5. un 6. klases audzinātāja

David Stephen Jones

Angļu valodas skolotājs

Anda Kalniņa     

Vēstures, sociālo zinību skolotāja

Mārtiņš Latvers

Fizikas un inženierzinību skolotājs

Gunita Maka

Sociālais pedagogs

Elvis Markss

Sporta un veselības skolotājs

Aira Nīla

Angļu valodas skolotāja

Natālija Ragovska

Sākumskolas skolotāja, 1.un 4. klases audzinātāja

Ārija Romanovska

Vizuālās mākslas, mājturības un tehnoloģiju skolotāja

Gita Skrastiņa   

Ģeogrāfijas skolotāja

Sarmīte Kuģe

Pirmsskolas izglītības skolotāja

Kristīne Ziediņa

Pirmsskolas izglītības skolotāja

Aira Martinsone

Pirmsskolas izglītības skolotāja

Zanda Pukste

Pirmsskolas izglītības skolotāja

Inga Štorha

Pirmsskolas izglītības skolotāja

Ineta Trapane   

Pirmsskolas izglītības skolotāja

Inita Zaharčuka

Izglītības psiholoģe

Ivinga Sīmane

Logopēde

Projekti
Apes psk
Smiltenes novada skolu pašpārvalžu savstarpējās pieredzes apmaiņas sākums

Smiltenes novada skolu pašpārvalžu savstarpējās pieredzes apmaiņas sākums

Uz aicinājumu par kopīgu sadarbību arsaucās Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola, Grundzāles pamatskola, Palsmanes pamatskola, Blomes pamatskola, Smiltenes vidusskola un Raunas pamatskola.

Lasīt vairāk ›

Blomes pamatskola
Zaļās klases atklāšana Blomes pamatskolā

Zaļās klases atklāšana Blomes pamatskolā

Ar skanīgu dziesmu par mūsu tēvzemes Latvijas skaistumu tika atklāta Zaļā klase Blomes pamatskolā.

Lasīt vairāk ›

Blomes pamatskola
Blomes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupiņas dodas karantīnā

Blomes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupiņas dodas karantīnā

Informējam, ka Blomes pamatskolas pirmsskolas izglītības grupiņām “Zaķēni” un “Mārītes” no 14. līdz 27.maijam noteikta karantīna, jo konstatēts “Covid-19” pozitīvs gadījums.

Lasīt vairāk ›

Kalendārs