2023. gada 1. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Vai 1+ 1=3? Nē, vairāk!

22.martā Smiltenes vidusskolā notika Smiltenes novada skolotāju pieredzes apmaiņas seminārs “1 + 1 = 3”. Gan pasākuma organizatori, gan dalībnieki bija vienisprātis: šādas pedagogu tikšanās jārīko biežāk, tām jākļūst par savstarpēji saliedējošu un izaugsmi rosinošu tradīciju.

Pieredzes apmaiņas semināru organizēja Smiltenes vidusskola sadarbībā ar Smiltenes novada Izglītības pārvaldi. Katram pedagogam bija iespēja pabūt divās pieredzes apmaiņas darbnīcās, ko vadīja skolotāji no Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas, Raunas pamatskolas, Palsmanes pamatskolas, Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas un Smiltenes vidusskolas.

17 radošās darbnīcas

Radošo darbnīcu tematiskais piedāvājums – ļoti daudzveidīgs, lai skolotājiem un klašu audzinātājiem nodrošinātu iespēju paplašināt redzesloku dažādu mācību priekšmetu stundās no pirmajām līdz pat vidusskolas klasēm.

Smiltenes vidusskolas matemātikas skolotāja Līga Zālīte pedagogiem vadīja mūsdienīgu atklāto stundu matemātikā, izmantojot daudzveidīgu mācību procesu un par prioritāti izvēloties skolēnu iesaistīšanu.

Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas skolotāja Laura Pope nodarbībā “Karjera un spēle jebkurā7 mācību stundā” dalījās karjeras vadības prasmēs, kas izmantojamas visu mācību priekšmetu stundās. Skolotāja arī stāstīja par spēļu, metaforiski asociatīvo kāršu izmantošanu skolēnu radošuma, domāšanas, pašvērtējuma attīstīšanai un veicināšanai.

Smiltenes vidusskolas sākumskolas skolotājas Sintija Grišjāne un Vija Sokolova ar piemēriem latviešu valodā, matemātikā, vizuālajā mākslā, dizainā un tehnoloģijās dalījās pieredzē par integrēto apmācību un caurviju prasmju attīstīšanu sākumskolā.

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas skolotāja Aija Palmbaha vadīja radošo nodarbību par radošu lasīšanu ārpusstundās sākumskolā. Klātesošajiem bija iespēja uzklausīt gan skolotājas pašas bagāto pieredzi, gan gūt praktiskas idejas par to, kā plānot un īstenot radošu lasīšanu ārpusstundu pasākumos sākumskolas bērniem.

Smiltenes vidusskolas skolotāja Jāņa Celmiņa vadībā notika atklātā stunda ķīmijā: par esteru iegūšanu un to īpašību pētīšanu. Stundā praktiski tika iegūti dažādi esteri, skolotāji ar atomu modeļu palīdzību varēja modelēt esteru reakcijas un nonākt pie pārsteidzošiem atklājumiem un secinājumiem.

Smiltenes vidusskolas izglītības metodiķe, skolotāja Daina Zelmene klātesošajiem piedāvāja metodiskos paņēmienus darbam klasē diskusiju vadīšanai par sabiedrībā aktuālām norisēm. Viņas nodarbības temats – Diskusiju metodika kritiskās domāšanas attīstīšanai.

Palsmanes pamatskolas skolotāja Anda Bērtiņa vadīja radošo darbnīcu par sasniedzamā rezultāta aktualizēšanu un formulēšanu, skolēnu iesaisti sasniedzamā rezultāta formulēšanā.

Pareizi strukturēts arguments palīdz formulēt savu viedokli, argumentācijas prasme paver lielākas priekšrocības viedokļu cīņā. Smiltenes vidusskolas skolotāja Jeļena Dombrovska darbnīcā “Argumentācijas prasmju pilnveidošana” dalījās pieredzē, kā skolēniem mācīt veiksmīgi argumentēt, izprast argumentu noderīgumu un izmantošanas spējas.

Raunas sākumskolas skolotāja Ilze Podniece vadīja radošo darbnīcu “Vienkārši par sarežģīto”. Skolotāji tajā varēja gūt dažādas praktiskas idejas gan mācību satura plānošanai, gan draudzīga klases kolektīva veidošanai sākumskolā.

Smiltenes vidusskolas skolotājas Sarmītes Rīderes un Ivetas Krūmiņas radošās darbnīcas temats – Digitālo resursu izmantošana latviešu valodas un literatūras stundās. Skolotājas stāstīja, ar kādām metodēm viņas dažādo latviešu valodas un literatūras stundas, aktivizē skolēnu uzmanību un domāšanu, kā arī demonstrēja dažādus interaktīvos rīkus un to izmantošanas iespējas, piedāvājot idejas, kā padarīt mācību stundu izzinošu un aizraujošāku gan stundas ierosināšanas fāzē, gan mācību procesā, gan arī atgriezeniskās saites sniegšanai.

Smiltenes vidusskolas skolotāja Sandra Pakule dalījās pieredzē darbā ar Javascript programmēšanu p5js.org vietnē, veidojot figūras, objektus un animācijas. Skolotāja stāstīja arī par khanacademy.org un tavaklase.lv iespējām datorikas stundās, kā arī dalījās pieredzē par plānošanu 9. klases programmēšanas tēmās.

Smiltenes vidusskolas skolotājas Sanitas Ceriņas vadītajā darbnīcā klātesošie varēja gūt jaunas idejas dizaina un tehnoloģiju stundām 1.klasē. Skolotāja dalījās pieredzē, kā dizaina un tehnoloģiju stundu sasaistīt ar latviešu valodas mācīšanu. 

Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas skolotāja Gunita Ķelpa dalījās pieredzē par to, kā efektīvi izmantot informācijas tehnoloģijas angļu valodas stundās, kā ieinteresēt skolēnus un padarīt mācību procesu aizraujošāku.

“Lai varētu norisināties jēgpilnas un interesantas mācību stundas, nepieciešama abpusēja skolotāja un skolēna sadarbība,” uzskata Smiltenes vidusskolas skolotāja Solvita Posse. Viņa radošajā pēcpusdienā dalījās pieredzē par to, kā mazināt rutīnas darbības un atkāpties no ierastā, kā plānot un veidot mūzikas stundas, tajās iekļaujot interaktīvas metodes, interesantus uzskates materiālus un atgādnes.

Smiltenes vidusskolas skolotāja Signe Veigule demonstrēja filmētus 10.klases matemātikas stundas fragmentus, kā arī stāstīja, kā viņa organizē mācību stundas, kurās skolēni paši izvēlas uzdevumus, lai uzlabotu savu sniegumu. Šajās stundās skolēni paši vada savu mācīšanās procesu, izvērtē zināšanas un prasmes, noskaidro, ko viņi prot un kas vēl jāapgūst, lai sagatavotos pārbaudes darbam.

Smiltenes vidusskolas skolotāja Līga Kaupe dalījās pieredzē par vienu no pieciem dizaina domāšanas posmiem – ideju izstrādi un izvērtēšanu. Minētais posms noslēdzas ar ģenerēto ideju izvērtēšanu un labāko izvēli, kas turpmākajā procesā tiek protipētas. Skolotāji, strādājot komandā, izspēlēja dažādas ideju ģenerēšanas stratēģijas, kā arī  piedalījās ideju izvērtēšanas un pilnveidošanas procesā.

Smiltenes vidusskolas skolotājs Didzis Gaismiņš radošajā nodarbībā par dizaina modelēšanu dalījās pieredzē, kā apgūt teorētiskās zināšanas un praktiskās iemaņas trīsdimensiju modelēšanā, kā patstāvīgi pielietot zināšanas praktiskajā darbā, veidojot dažādus divdimensiju un trīsdimensiju objektus. Skolotājs arī stāstīja par datorgrafikas/ 3D lietotnēm, 3D modelēšanas lietotni Tindercad, Sketchup un 3 D izdruku.

Daudz ideju turpmākajam darbam

Nodarbībās pavadītās stundas pagāja ļoti ātri. Patiess prieks un gandarījums par izaugsmi rosinošo satikšanos gan pasākuma organizatoriem, gan dalībniekiem, kuri, guvuši jaunas ierosmes turpmākajam darbam. Ieguvēji būs arī skolēni, kuru mācību stundās noteikti ienāks daudz jaunu vēsmu. “Tāds arī bija šā pasākuma galvenais mērķis,” atzīst Smiltenes vidusskolas izglītības metodiķe Daina Zelmene, kura, līdzīgi kolēģiem, ļoti cer, ka novada pedagogu radošās darbnīcas kļūs par skaistu tradīciju. 

Parunājoties ar skolotājiem, skaidrs, ka divas radošās nodarbības vainagojušās ar daudz vairāk par trim jaunām idejām, kuras turpmāk tiks īstenotas viņu vadītajās mācību stundās. Tātad var būt arī tā, ka 1+ 1 =4 vai 5 un pat vairāk. Apkopojot skolotāju atziņas pēc pasākuma, jāsaka vissirsnīgākais paldies visiem radošo darbnīcu vadītājiem, jo katrā no tiem skolotāji atraduši kādu iedvesmas avotu turpmākajam darbam. “Idejām bagāta, pozitīva diena,” atzīst vairākums pedagogu, kuri augstu novērtē gan to, ka nodarbībās varēja praktiski darboties, gan uzklausīt kolēģus, kuri par savu izvēlēto jomu runāja ar patiesu aizrautību un degsmi.

“Esmu sajūsmā,” pēc pasākuma atzīst arī Smiltenes novada Izglītības pārvaldes vadītājs Edgars Roslovs. “Ļoti labprāt vēl piedalītos līdzīgos pasākumos. Šoreiz apmeklēju matemātikas stundu pie skolotājas Līgas Zālītes un Palsmanes pamatskolas skolotājas Andas Bērtiņas radošo nodarbību par sasniedzamā rezultāta aktualizēšanu un formulēšanu. Abas ļoti uzrunāja.

Ja man skolas gados būtu bijusi tāda matemātikas skolotāja kā Līga Zālīte, tad varbūt es arī šodien būtu matemātikas skolotāju rindās… Andas Bērtiņas pieredzē saskatīju daudz paralēļu ar mūsu visu ikdienu un skolotājas atziņas noteikti var izmantot ikvienā darbā.

Paldies Smiltenes vidusskolai par jauko pasākumu, iespēju gūt jaunas ierosmes un zināšanas, izrauties no ikdienas, satikt un iepazīt kolēģus no Apes, Raunas, Gaujienas, Palsmanes un arī Smiltenes!”

“Raunas pamatskolu radošajās darbnīcās pārstāvēja skolotāja Ilze Podniece. Pasākumā bija interesanti gan uzklausīt kolēģu pieredzi, gan dalīties savējā,” viedokli pauž Raunas pamatskolas direktore Evija Pumpuriņa. “Apmeklēju nodarbības, kuras vadīja Dāvja Ozoliņa Apes pamatskolas skolotāja Laura Pope – par karjeru un spēli jebkurā mācību stundā – un Palsmanes pamatskolas skolotājas Andas Bērtiņas radošo stundu par sasniedzamā rezultāta aktualizēšanu un formulēšanu. Abās guvu ļoti daudz vērtīgu atziņu. Šobrīd skolā domājam par spēļu fonda veidošanu, Lauras Popes stāstītajā varēja gūt daudz labu ideju šai iecerei. Tāpat ļoti aktuāls temats skolā vienmēr ir sasniedzamais rezultāts. Tiesa, šajā mācību gadā mūsu skolā prioritāte ir iekļaujošā izglītība, bet daudzi skolotāji piekritīs, ka arī sasniedzamais rezultāts nemaz tik viegli rokā nedodas, vai ne? Tāpat guvām daudz vērtīgu ideju par stundu plānošanu. Daļa skolotāju skolēnu brīvlaika nedēļā apmeklēja starpreģionālo konferenci “Tekstpratība”  Limbažos. Tuvākajā laikā noteikti nāksim visi kopā un pārrunāsim gan Smiltenē, gan Limbažos dzirdēto un redzēto.”

Baiba Vahere