2024. gada 24. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Uz domes sēdi virza lēmumus par Gaujienas izglītības iestāžu reorganizāciju un Variņu pamatskolas likvidāciju

2024. gada 13. februārī Smiltenes novada pašvaldības domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas sēdē tika skatīti jautājumi par Variņu pamatskolas likvidāciju, Gaujienas pamatskolas, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas un Gaujienas Mūzikas un mākslas skolu reorganizāciju. Deputāti jautājumus lēma virzīt uz domes sēdi, kas notiks 22. februārī.

Smiltenes novada pašvaldības uzdevums ir nodrošināt kvalitatīvu un pieejamu pirmsskolas, vispārējās, speciālās, profesionālās, interešu, profesionālās ievirzes izglītību, kas atbilst darba tirgus prasībām, kā arī veicina teritorijas ekonomisko un sociālo attīstību. Pašvaldībai ir nepieciešams veikt izglītības iestāžu tīkla sakārtošanu, lai nodrošinātu efektīvu finanšu līdzekļu izmantošanu, veidotu optimālu un kvalitatīvu izglītības sistēmu novadā.

Par Variņu pamatskolu

Ņemot vērā demogrāfisko situāciju Variņu pagastā, straujo izglītojamo skaita samazinājumu Variņu pamatskolā pēdējo gadu laikā, neatbilstību Izglītības un zinātnes ministrijas un  pašvaldības noteiktajiem kritērijiem par bērnu skaitu, kas izstrādāti, pamatojoties uz Smiltenes novada pašvaldības izglītības attīstības stratēģiju 2023.-2028. gadam, ir jāpieņem lēmums par likvidāciju. Pēc Izglītības un zinātnes ministrijas diskusijā esošajiem skolu tīkla reformas kritērijiem, ja netiks izpildīts noteikums par skolēnu skaitu klasē, skola nesaņems valsts finansējumu pedagogu darba samaksai.

Lēmuma projekts paredz iestādes “Variņu pamatskola” likvidāciju ar 2024. gada 31. augustu. Ar 2024./2025. mācību gadu Variņos paliktu pirmsskola, ko nodrošinātu Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde. Skolēni pamatizglītības programmas apguvei varēs izvēlēties kādu no tuvākajām skolām Palsmanē, Smiltenē vai citu pašvaldības izglītības iestādi, uz kuru tiks nodrošināts skolēnu transports.

Par Gaujienas pamatskolas, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas un Gaujienas Mūzikas un mākslas skolu reorganizāciju

Arī Gaujienas pagastā demogrāfiskā situācija neuzlabojas, un pēdējo gadu laikā novērojams skolēnu samazinājumu visās Gaujienas izglītības iestādēs. Izvērtējot iestāžu darbību un resursu izmantošanu, būtu lietderīgi reorganizēt, apvienot Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolu, Gaujienas pamatskolu un Gaujienas Mūzikas un mākslas skolu.  Tā veidotos viena vispārējās izglītības iestāde no 1. līdz 9. klasei, sekmējot plašāku izglītības programmu klāsta piedāvājumu un visu veidu resursu efektīvāku izmantošanu, lai veicinātu izglītības kvalitātes paaugstināšanu.  

Lēmuma projekts paredz, ka reorganizācijas rezultātā, kas pabeidzama ne vēlāk kā līdz 2024. gada 31. augustam, tiks izveidota Ojāra Vācieša Gaujienas vispārizglītojošā un mākslu pamatskola, kas pārņems Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas, Gaujienas pamatskolas, Gaujienas Mūzikas un mākslas skolas izglītojamos, pedagogu un tehnisko darbinieku darba līgumattiecības, mantu un finanšu līdzekļus. Pamatskola turpinās realizēt šobrīd visu trīs skolu licencētās un akreditētās izglītības programmas, izņemot speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem.

Aicinām iepazīties ar Smiltenes novada attīstības programmu 2022. – 2028. gadam un Smiltenes novada pašvaldības Izglītības nozares attīstības stratēģiju 2023. – 2028.gadam.

Informāciju sagatavoja: Madara Tjukša, Smiltenes novada pašvaldības Komunikācijas speciāliste