2024. gada 27. maijs
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Suminām skolotājus par sasniegumiem izglītībā

6.oktobrī, rudens vējam spēlējoties skolas kļavu un bērzu košajās lapās, suminājām Smiltenes novada pašvaldības konkursa “Par sasniegumiem izglītībā” laureātus. Skolotājus sveica Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš, Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Grigore, Gudrā pūce no dziļā meža un skolas kolektīva vārdā – direktores vietnieces Valda Cirīte, Sandra Ozoliņa un Dace Ciekure.

Nominācijā “Izglītības iestādes vadīšana” apbalvojumu saņēma direktores vietniece izglītības jomā Inese Raiskuma. Ilggadējai skolas bibliotēkas vadītājai Ingunai Kudlānei paldies par ieguldījumu radošumā un inovācijās! No sirds lepojamies arī ar mūsu matemātikas skolotāju Montu Konstanti! Viņai šoreiz īpaši pateicamies par ieguldījumu mācību darbā! Smiltenes novada pašvaldības apbalvojumu par sirdsdarbu audzināšanas jomā saņēma pirmsskolas skolotāja Iveta Kalniņa.

“Man patiesi liels prieks šodien būt pie jums,” apbalvojot skolotājus, teica Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš. “Laba izglītība ir svarīgs priekšnoteikums, lai skolēni varētu veiksmīgi augt un kļūt par zinošiem jaunajiem speciālistiem, apzinīgiem Latvijas pilsoņiem. Ļoti augstu novērtēju jūsu darbu. Tiekoties ar citu pašvaldību vadītājiem, ir tik patīkami dzirdēt daudz labu vārdu par Smiltenes vidusskolu, par tās skolēnu augstajiem mācību sasniegumiem, izcilo darba organizāciju attālināto mācību un lielo būvdarbu laikā. Par to liels paldies arī skolas direktorei Ilzei Verginai!

Ceru, ka nākamgad varēsim atgriezties pie savām senajām tradīcijām un jūs visus šajā, tik īpašajā dienā aicināt uz kopīgu pasākumu kultūras centrā.”

Paldies skolotājiem, vēlot viņiem daudz radošu domu, labu veselību un prieku par skolēnu izaugsmi, teica arī Smiltenes novada Izglītības pārvaldes vadītāja Gunta Grigore.

Iedvesmojoša pieredze

Skolas padome, izvirzot Inesi Raiskumu balvas saņemšanai, raksta:

“Inese Raiskuma ir pieredzējusi izglītības jomā – kopējais pedagoģiskā darba stāžs 40 gadi. Viņa bijusi bioloģijas skolotāja, sākumskolas skolotāja, vadījusi Trīs pakalnu sākumskolu, no 2016.gada Smiltenes vidusskolā ir direktores vietniece izglītības jomā.

Pēdējo mācību gadu laikā skolā notikušas lielas pārmaiņas, kas nozīmēja arī papildu izaicinājumus organizatoriskajā un augsta līmeņa pedagoģiskā darba nodrošināšanā. Inese Raiskuma, kas atbild par izglītības procesa vadīšanu Rīgas ielā 16 c, allaž piedāvājusi organizatoriskus risinājumus un atbalstījusi skolotājus pārmaiņu procesā. Direktores vietniece Inese Raiskuma savās prasībās ir konsekventa, vienmēr ar cieņu izturas pret skolēniem un kolēģiem; viņas profesionālais dzīves redzējums ļāvis nonākt pie jauniem risinājumiem attālināto mācību laikā.”

“Labs vārds un novērtējums jau svarīgs ikvienam cilvēkam, vai nu viņš to izrāda vai ne. Ir prieks, ka kolēģi manu darbu novērtē,” saņemot apbalvojumu atzīst Inese Raiskuma. “Tāpat ļoti būtisks ir kolektīva mikroklimats. Vislielākais paldies  visām manām kolēģēm par viņu atbalstu, atsaucību un spēju būt radošām arī šajā grūtajā laikā!

Skolas ēkā Rīgas ielā 16 c strādāju no 1993.gada. Visi esam daudz darījuši, lai šo vidi sakārtotu atbilstoši sākumskolas un pirmsskolas izglītības programmas apguvei. Pirmsskolas un sākumskolas bērni tagad ir vienā ēkā, no viena izglītības posma harmoniski pārejot otrā.

Liels prieks par sporta  un rotaļu laukumu – mazajiem bērniem tagad ir droša vide, kur sportot un atpūsties. Tas bija sapnis, uz kura piepildījumu gājām vairākus gadus.”

Direktores vietniecei vislielākais gandarījums ir par skolēniem, kuri dzīvē veiksmīgi atraduši savu īsto aicinājumu. “Vairāki no viņiem jau ved uz skolu savus bērniņus. Arī skolotāja Iveta Kalniņa, kura šodien saņem apbalvojumu, ir viena no manām pirmajām skolniecēm.”

Sirdī ar sapni par mūsu Gaismas pili

Smiltenes vidusskolas ilggadējā bibliotekāre Inguna Kudlāne plāno, organizē un vada bibliotēkas darbu trīs skolas ēkās. Īpaši daudz profesionālo izaicinājumu bijis pēdējos gados, skolēniem un skolotājiem nodrošinot pieeju dažāda veida informācijai, grāmatu, metodisko līdzekļu un citu materiālu nodošanu un apmaiņu.

“Ar Smiltenes vidusskolas bibliotēkas piedāvājumu ikviens var iepazīties skolas mājas lapā, sadaļā “ Bibliotēka”. I. Kudlānes vadībā izveidots blogs ar vispusīgu informāciju par bibliotēkas piedāvājumiem un aktualitātēm,” raksta skolas padome, izvirzot Ingunu Kudlāni balvas saņemšanai. “Skolas bibliotēkā regulāri notiek dažādi konkursi, kā arī īsteno skolēnu izglītības veicināšanas programmas un projektus. I. Kudlāne vienmēr rūpējas par to, lai stiprinātu saikni starp Smiltenes vidusskolu un Smiltenes novada muzeju.

I.Kudlānes vadībā Smiltenes vidusskolas bibliotēkas krājumi ir ievadīti elektroniskajā katalogā. Bibliotēkā tiek attīstītas skolēnu prasmes informācijas atrašanā, iegūšanā, kritiskā izvērtēšanā un lietošanā. Attālināto mācību laikā lasītāji tika informēti par iespēju lasīt e – grāmatas.  Individuāli sazinoties ar I. Kudlāni, tika organizēta arī grāmatu papīra formātā izsniegšana un nodošana. Viņas vadībā regulāri tiek papildināts skolas bibliotēkas fonds.”

“Esmu ļoti priecīga saņemt kolēģu novērtējumu,” saņemot apbalvojumu, atzīst Inguna Kudlāne. “Šajā ne visai vienkāršajā laikā ir bijuši vairāki izaicinājumi. Līdz ar skolu apvienošanu, kad kļuvu par bibliotēkas vadītāju, skolēniem no vienas ēkas pārceļoties uz citu, nācās pārvietot arī mācību grāmatas. Tajā pašā laikā Dakteru ielā 27 sākās skolas remonts un grāmatu fondu vajadzēja pārvietot uz sporta halli. Lielākā daļa grāmatu tika sapakotas maisos, bet darbs ne mirkli netika pārtraukts – visu bibliotēkas fondu ievadījām informācijas sistēmā Alise, iepirkām jaunas grāmatas, norakstījām vecās, popularizējām mūsu darbu, veidojot bibliotēkas blogu, aktīvi piedaloties LNB akcijās “Skaļā lasīšana” un “Bērnu, jauniešu un vecāku žūrija”, kā arī turpinājām pētniecisko darbu.”  I.Kudlāne saka vislielāko paldies savai vienmēr atsaucīgajai komandai, ar kuras palīdzību realizēts daudz skaistu ieceru. “Parasti manas idejas atbalstījusi arī skolas vadība.” Bibliotēkas vadītāja ļoti gaida, kad  lasītājiem varēs atvērt bibliotēkas jaunās telpās. “Tas ir mūsu visu sen lolots sapnis – moderna un daudzfunkcionāla vieta gan lasošajiem jauniešiem, gan arī tiem, kas vēlas pabūt klusā vietā, varbūt netraucēti izmācīties vai ar draugiem uzspēlēt kādu spēli.” Ingunai Kudlānei ir svarīgi atrasties radošā gaisotnē, viņu iedvesmo radoši kolēģi.

Saņemot apbalvojumu, bibliotēkas vadītāja saka paldies arī saviem

vecākiem un vecvecākiem, kuri iemācīja strādāt tā, lai ir prieks par padarīto.

Kad atrasta sava īstā profesija…

 Matemātikas skolotāja Monta Konstante to, ka būs skolotāja, zināja jau, mācoties trešajā klasē. Smiltenes vidusskolā viņa strādā no 2016.gada, un pieder tiem laimīgajiem, kuri uz darbu dodas ar prieku, jo ir paveicies atrast savu īsto profesiju.

Skolas padome, izvirzot Montu Konstanti apbalvojumam, min viņas mērķtiecīgi organizētās stundas, daudzveidīgās, uz skolēnu aktīvu iesaistīšanos vērstās mācību metodes, kurās skolotāja regulāri izmanto arī tehnoloģiju iespējas. “M.Konstante skolēniem mācīšanās procesā ir atbalsts, konsultants un padomdevējs. Skolēni atzinīgi vērtē skolotājas darbu un matemātikas stundas apmeklē ar interesi. Stundu saturu skolotāja saista ar reālās dzīves situācijām, tā atklājot matemātikas praktisko pielietojamību ikdienas dzīvē. Skolotāja ir organizējusi arī vairākus pasākumus – Pī svētkus, viktorīnas, lai matemātiku padarītu aizraujošu ikvienam. Papildus tiek strādāts ar skolēniem, kuru sekmes ir vājākas un ar talantīgajiem skolēniem, ikvienam sniedzot nepieciešamo atbalstu. Gan klātienes stundās, gan attālinātajā mācību procesā ir labvēlīgs emocionālais klimats. Skolotāja prot uzmundrināt un iedvesmot. Stundās tiek izmantoti kustību un rotaļu elementi, lai mobilizētu darbam un atbalstītu dažādus uztveres veidus. M.Konstante savās prasībās ir konsekventa, ar cieņu izturas pret skolēniem, kuri par viņu saka: “Īsta sava darba entuziaste!”

Arī apbalvojuma saņemšanas brīdī M.Konstante saka, ka vislielākais gandarījums ir par darbu un to, ka izdevies atrast savu īsto vietu un profesiju. Pirms diviem gadiem M.Konstante ieguva arī otru augstāko izglītību. Fitnesa treneres darbs šobrīd mazliet atvirzījies otrajā plānā, bet tad, kad epidemioloģiskā situācija valstī atkal uzlabosies, viņa noteikti vairāk pievērsīsies arī šim aicinājumam. Skolotājas lielākie svētki ir 1.septembris. “Tas ir jauns sākums mācību gadam un kopīgiem pasākumiem ar klasi, ko tiešām izbaudu. Man ļoti patīk, ka man ir audzināmā klase – skolēni, ar kuriem varu darboties, mācīt, ieguldīt viņos visu labo un palīdzēt izaugt par labiem cilvēkiem. Tāpat ļoti nozīmīgs ir arī citu matemātikas skolotāju atbalsts. Darbi rit raitāk, ja jūti, ka kolēģi tevi  atbalsta.”

“Skolotāj, es tevi mīlu!”

 Pirmsskolas izglītības skolotāja Iveta Kalniņa izglītības sistēmā strādā nepilnus piecus gadus. Darbu sāka kā skolotāja palīdze, tad iestājās augstskolā un tagad ir skolotāja, mīļa padomdevēja mazajiem bērniem. Skolas padome augstu novērtē I. Kalniņas profesionālo kompetenci, spēju sasaistīt teoriju un praksi, izmantot rotaļu kā pamatmetodi, veicinot pirmsskolas bērnu individuālo attīstību un palīdzot viņiem adaptēties jaunā sociālajā vidē. “Iveta ir skolotāja ar iedzimtu talantu būt par skolotāju. Viņa savā darbā ir taisnīga, objektīva, iejūtīga, bērnus mīloša un tajā pašā laikā ar labu humora izjūtu, emocionāla un saprotoša. Skolotājai piemīt prasme adekvāti un kompetenti risināt dažādas pedagoģiskās situācijas atbilstoši izglītojamo vecumposma īpatnībām. Iveta Kalniņa ir zinoša savā pedagoģiskajā specialitātē un vienlaikus sociāli ļoti aktīva un ieinteresēta apkārt notiekošajā, atvērta visam jaunajam. Kolēģi augstu vērtē Ivetas talantu radīt skaistu, radošu izglītības vidi grupā, kā arī aktrises talantu pārtapt par jebkuru pasaku personāžu. Skolotāja kolektīvā ir izpalīdzīga, atsaucīga un sirsnīga. Prot izcili komunicēt ne vien ar bērniem, bet arī viņu vecākiem. Brīvajā laikā Iveta vislabprātāk ir kopā ar ģimeni. Viņa mīl vasaru, skaisto Latvijas dabu un savu pilsētu Smilteni.”  

“Es mīlu to, ko daru, un daru to, ko mīlu,”  saņemot apbalvojumu saka Iveta Kalniņa. “Tā kā strādāju pirmsskolā, tad vislielākais gandarījums ir tad, kad bērns pienāk klāt, samīļo un pasaka: “Es pēc tevis ilgojos, es tevi mīlu!” Viņu prieks un mīlestība arī ir dod lielāko motivāciju strādāt, censties, lai nodarbībās un arī brīvajā laikā būtu interesenti. Man ir lieliski kolēģi. Paldies viņiem par to!

Skolotājas profesijā sāku strādāt salīdzinoši nesen. Bet pilnīgi noteikti bija vērts mācīties un iegūt otru augstāko izglītību…”

Lai mūsu skolotājām daudz radošu domu, spēks un izturība arī turpmāk!