2024. gada 25. febr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Šogad Smiltenes novadā turpināsies diskusijas par skolu tīkla sakārtošanu – pārmaiņas varētu skart Gaujienas un Variņu pagastu izglītības iestādes

2023. gada decembrī un 2024. janvāra sākumā Smiltenes novada pašvaldības deputātu darba sanāksmēs notika diskusijas par Gaujienas pamatskolas, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas, Gaujienas Mūzikas un mākslas skolas, Variņu pamatskolas un Smiltenes novada speciālās pamatskolas turpmāko darbību. Par to reorganizāciju lēmuma projekta izskatīšana notiks februāra pašvaldības domes sēdē.

Skolu tīkla sakārtošana tiek īstenota saskaņā ar 2023. gada 27. aprīļa “Smiltenes novada pašvaldības Izglītības nozares attīstības stratēģija 2023.-2028. gadam”, Izglītības un zinātnes ministrijas ziņojumu “Kompleksi risinājumi augstvērtīgai izglītības nodrošināšanai vispārējā pamata un vidējā izglītībā: ilgtspējīga izglītības ekosistēma un efektīvs finansēšanas modelis”, kur ir minēts minimālais audzēkņu skaits klasē un finansēšanas projekta modelis, kā arī MK noteikumiem Nr. 656 “Infrastruktūras un mācību vides pilnveide efektīvas, kvalitatīvas un mūsdienīgas izglītības īstenošanai speciālās izglītības iestādēs”.

Par Gaujienas pagasta izglītības iestāžu reorganizāciju

Gaujienas pagastā ir trīs izglītības iestādes. Gaujienas pamatskolā tiek īstenotas  speciālās izglītības programmas – pirmsskolas un pamatizglītības programmas izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem un pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem. 2023./2024. mācību gadā tajā 1.-9. klasēs mācās 29 izglītojamie, bet  pirmsskolā 5 bērni. Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola realizē pamatizglītības un vispārējās pirmsskolas izglītības programmas, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem, speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem, kā arī speciālās pirmsskolas izglītības programmu izglītojamajiem ar jauktiem attīstības traucējumiem. Šajā mācību gadā 1.-9. klašu grupās mācās 118 izglītojamie, bet pirmsskolas grupās 50. Gaujienas Mūzikas un mākslas skola īsteno profesionālās ievirzes izglītības programmas mūzikā un mākslā (taustiņinstrumentu spēli, klavierspēli, kora klasi, vizuāli plastisko mākslu). Šajā mācību gadā skolā mācās 101 audzēknis.

Smiltenes novada Izglītības pārvaldes vadītājs E. Roslovs informē, ka Gaujienā ir plānots apvienot visas trīs skolas un veidot vienu izglītības iestādi. Reorganizācijas mērķis ir stiprināt pamatskolas programmu ar novirzienu mūzikā un mākslā, tai skaitā veidot iekļaujošo izglītību, vienotu skolas administrāciju, noteikt skaidrus uzdevumus un sasniedzamos rezultātus, racionāli izmantot esošo skolu infrastruktūru, veidot kopēju ēdināšanu skolēniem.

Par Variņu pamatskolas un Smiltenes novada speciālās pamatskolas reorganizāciju

Variņu pamatskola īsteno pirmsskolas un pamattizglītības programmas, kā arī speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem. 2023./2024. mācību gadā 1.-9. klašu grupa mācās 54  skolēni un 24 pirmsskolēni.

Izglītības pārvaldes vadītājs E. Roslovs norāda, ka pēc Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādātajiem skolu tīkla reformas kritērijiem no 2025. gada septembra plānotajā finansējuma modelī nav iekļauta Variņu pamatskola, jo netiek izpildīts noteikums par skolēnu skaitu klasē. Tas nozīmē, ka skola nesaņems Valsts finansējumu pedagogiem. “Šobrīd Variņos mācās nedaudz vairāk kā 50 skolēni. Šobrīd lielākā klase ir tieši devītā, tātad prognozējams, ka ar jauno mācību gadu klasē vidēji būs 5 bērni, kas neatbilst ne Izglītības un zinātnes ministrijas noteiktajiem kritērijiem, lai skola tupinātu darboties, ne arī pašvaldības noteiktajiem kritērijiem par bērnu skaitu, kas izstrādāti pamatojoties uz Izglītības stratēģiju. Ņemot vērā visu pieejamo informāciju, Izglītības pārvaldes pienākums ir piedāvāt attīstības scenārijus deputātiem, kuriem jālemj par tālāko skolu tīkla modeli,” uzsver E. Roslovs.

Atgādinām, ka 2023. gada 21. septembrī pieņemts lēmums par Smiltenes novada pašvaldības dibināto vispārējās un pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla attīstības modeli un kritērijiem (lēmums Nr.465), vairāk par to lasi šeit.  

Deputātu darba sanāksmē tika diskutēti divi scenāriji. Viens no tiem ir par Variņu pamatskolas 1.-9. klašu slēgšanu, skolas telpās paliek pirmsskolas izglītības programmas realizācijas vieta, kas šobrīd tur jau atrodas.  Vēl apspriests variants par Smiltenes novada speciālās pamatskolas dažu klašu pārcelšanu uz Variņu pamatskolas telpām, taču, ņemot vērā, ka ir vēl daudz neskaidri jautājumi, tai skaitā par Valsts finansējumu speciālajām izglītības iestādēm, šāds variants tiks vērtēts pakāpeniski.

Izglītības pārvalde tuvākajā laikā aicinās Gaujienas un Variņu pagasta izglītības iestāžu  pedagogus un darbiniekus uz tikšanos, lai pārrunātu turpmāko rīcību. Lēmuma projektu par izglītības iestāžu reorganizāciju plānots skatīt februāra Izglītības, kultūras un sporta jautājumu pastāvīgās komitejas sēdē.

 

Informāciju sadarbībā ar Izglītības pārvaldi sagatavoja:

Marita Mūze, Smiltenes novada pašvaldības Komunikācijas nodaļas vadītāja