2024. gada 24. maijs
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Sociālais dienests atgādina ģimenēm ar bērniem par iespēju saņemt atbalstu

Smiltenes novada Sociālais dienests, tuvojoties jaunajam mācību gadam, aicina vecākus griezties Sociālajā dienestā, lai saņemtu pabalstus bērnu ēdināšanai un/vai izglītības ieguves atbalstam.

Pabalstu izglītības ieguves atbalstam – 30.00 euro apmērā piešķir pirmsskolas vecuma bērnam no piecu gadu vecuma, kurš apgūst obligāto bērna sagatavošanu pamatizglītības ieguvei, un izglītojamajiem līdz 21 gada vecumam, kuri iegūst vispārējo vai profesionālo izglītību. Uz pabalstu var pretendēt ģimenes, kuras Sociālais dienests ir atzinis par trūcīgām vai maznodrošinātām. Iesniegumu pabalsta saņemšanai Sociālajā dienestā var iesniegt laikposmā no 1. jūnija līdz 31. oktobrim.

Sociālās palīdzības pabalsti Smiltenes novada pašvaldībā nosaka, ka pabalstu ēdināšanai pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādēs piešķir Smiltenes novada ģimenēm, kuras savu pamata dzīvesvietu deklarējušas un dzīvo Smiltenes novadā un ja viņu bērni mācās Smiltenes novada vispārizglītojošās skolās vai pirmsskolas izglītības iestādē.

Tiesības saņemt pabalstu ēdināšanai 100 % apmērā ir:

 • izglītojamajiem pirmsskolas izglītības iestādē, ja tie mācās Smiltenes novada pirmsskolas izglītības iestādē, kuru mājsaimniecībai piešķirts trūcīgais vai maznodrošinātais statuss;
 • izglītojamajiem vispārējā izglītības iestādē, kuru mājsaimniecībai piešķirts trūcīgais vai maznodrošinātais statuss.
 • ēdināšanas pabalstu izglītojamajiem ēdināšanas pakalpojumu apmaksai izglītības iestādēs ar internātu/nakšņošanu piešķir 100 % apmērā, izvērtējot katru gadījumu atsevišķi;
 • ēdināšanas pabalsts izglītojamajiem vispārējā izglītības iestādē un/vai pirmsskolas izglītības iestādē tiek pārskaitīts pakalpojumu sniedzējiem, kas nodrošina ēdināšanu katrā konkrētā izglītības iestādē, atbilstoši noslēgtajiem līgumiem un iesniegtajiem rēķiniem.

Brīvprātīgās iniciatīvas pabalsti Smiltenes novada pašvaldībā nosaka:

Tiesības saņemt ēdināšanas pabalstu ir izglītojamajiem vispārējā izglītības iestādē 100 % apmērā, ja tie mācās vispārizglītojošās skolās:

 • bērniem, kuriem noteikta invaliditāte;
 • daudzbērnu ģimeņu bērniem, ko apliecina derīga Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte” un pašvaldības vai valsts reģistros pieejamie dati;
 • aizbildnībā esošiem bērniem.

Tiesības saņemt ēdināšanas pabalstu izglītojamajiem pirmsskolas izglītības iestādē 100 %, ja tie mācās Smiltenes novada pirmsskolas izglītības iestādē, ir:

 • daudzbērnu ģimeņu bērniem ( “3+ Ģimenes karte”)’;
 • bērniem, kuriem noteikta invaliditāte;
 • aizbildnībā esošiem bērniem.

Lai saņemtu pabalstus, ģimenēm jāvēršas Sociālajā dienestā, Dārza ielā 11, Smiltenē, un jāaizpilda iesniegums vai sava pagasta pārvaldē pie sociālajiem darbiniekiem.

Kontaktinformācija: 

 • Smiltenē 64707573, 26362282, 28631993, [email protected];
 • Palsmanes, Variņu, Smiltenes pagastos 25462830;
 • Brantu, Blomes, Bilska pagastos 26362095;
 • Trapenes, Gaujienas pagastos 27815494;
 • Raunā 26361803;
 • Ape, Apes pagastā 26698603;
 • Launkalnes, Drustu pagastos 27840367;
 • Virešu pagastā 26692938;
 • Grundzāles pagastā 25676779.

 

Ilze Mize

Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības nodaļas vadītāja

Smiltenes novada pašvaldības Sociālais dienests