2023. gada 1. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes novadā tiks īstenoti 4 jaunatnes iniciatīvu projekti

Noslēgusies projektu izvērtēšana Smiltenes novada domes rīkotajā projekta „Atbalsts priekšlaicīgās mācību pārtraukšanas samazināšanai” jaunatnes iniciatīvu projektu konkursā. Projektus konkursam bija iesniegušas 6 dažādas organizācijas, no kurām vērtēšanas komisija apstiprināja 4 projektus, kuri tiks uzsākti īstenot šogad un pabeigti 2021. gadā.

Projektu konkursā apstiprināti šādi jauniešu iniciatīvu projekti:

  • “Prieks Mācīties”, iesniedzējs biedrība “Māsas Veronikas”. Projekta mērķis ir Palielināt priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivāciju turpināt izglītību un veicināt viņu aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē. Realizējot projektu, izglītojamie gūs jaunu pieredzi, izpratīs savstarpējo attiecību nozīmīgumu, paaugstinās pašvērtējumu. Noskaidros savas prasmes, intereses un karjeras iespējas. Apgūs veidus un metodes, ar kurām iesaistīties vietējās kopienas darbā. Projekta ietvaros tiks organizētas dažādas aktivitātes: Projektu nakts, vides ekspedīcija, meistarklase, kartingu braukšana, aktīvas atpūtas dabā, tehnoloģiju apgūšana u.c. pasākumi. Sadarbības partneris ir Palsmanes pamatskola.
  • “Es esmu savējais”, iesniedzējs biedrība “Grundzāles skolai”. Projekta mērķis ir – palielināt Grundzāles pamatskolas 5.-9. klašu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas (PMP) riska grupas izglītojamo mācību motivāciju un veicināt viņu aktīvu līdzdalību skolas ikdienas dzīvē un jauniešu aktivitātēs, īstenojot katras klases saliedēšanas pasākumus. Tiks īstenotas dažādas aktivitātes, kurās tiks iesaistīti bērni un dažādi lektori. Sadarbības partneri ir Grundzāles pamatskola.
  • “Kopā mēs varam!”, iesniedzējs biedrība “Variņu pamatskolas attīstības un atbalsta biedrība”. Projekta mērķis ir iesaistīt Variņu pamatskolas PMP riska grupas izglītojamos jauniešu aktivitātēs un pasākumos ārpus formālās izglītības, nodrošinot aktivitāšu pieejamību visiem projektā iesaistītajiem bērniem un jauniešiem. Projekts ļaus iepazīt apkārtējos novadus, karjeras iespējas, par kurām ikdienā neaizdomājamies. Projekta ietvaros tiks organizētas dažādas aktivitātes: tikšanās ar dažādiem lektoriem – pasniedzējiem, ielu vingrošanas prasmes, teātra izrādes-aktīva līdzdarbošanās, pārgājieni u.c. pasākumi. Sadarbības partneris ir Variņu pamatskola.
  • “Kā realizēt sapņus un sasniegt mērķus jeb “Es vienmēr zinu, ko vēlos!””, iesniedzējs biedrība “GaisMa tunelī”. Projekta mērķis ir organizēt skolēniem pasākumus, kas virzīs viņus uz stipro pušu un talantu attīstību, cels skolēnu pašapziņu un palīdzēs apzināties savas spējas, sapņus un prasmes, palielinās motivāciju līdzdarboties skolas ikdienas dzīvē, uzklausot un, iedziļinoties dažādos viedokļos, saturiski pavadīt brīvo laiku, apgūt un pilnveidot dažādas sociālas un praktiskas prasmes, lai katram skolēnam būtu dota iespēja kļūt par mērķtiecīgu un lietpratīgu savas profesionālās nākotnes veidotāju, realizējot neformālās mācīšanās aktivitātes, kas pilnveidos skolēnu personību, vispusīgu attīstību. Tiks īstenotas dažādas aktivitātes: animāciju filmu veidošana, meistarklases, apmeklētas supošanas, kartingu braukšanas un slidošanas nodarbības u.c. aktivitātes. Sadarbības partneris ir Blomes pamatskola.

Katram projektam pieejamais finansējuma apmērs ir 4600 eiro, kas 100% apmērā tiek nodrošināts no projekta  līdzekļiem (Eiropas Sociālais fonds).

Konkurss tika rīkots Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS)  ietvaros.

Informācija par projektu: www.pumpurs.lv

 

 

Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece

Alise Valaine – Kalniņa