2024. gada 24. maijs
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes novada pašvaldības izglītojamo ēdināšanai tiks piemērots vecāku daļējs līdzmaksājums

2022.gada 28.septembrī pašvaldības Domes sēdē tika pieņemts lēmums piemērot vecāku daļēju līdzmaksājumu Smiltenes novada pašvaldības izglītojamo ēdināšanas pakalpojuma izmaksu segšanai. Vecākiem līdz novembra beigām jānoslēdz vienošanās ar izglītības iestādi par ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu.

Līdz 2022.gada 30.septembrim Smiltenes novada pašvaldība ir nodrošinājusi brīvpusdienas  visiem 1. līdz 9.klašu izglītojamajiem vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēs, tostarp nodrošinot atvieglojumus ēdināšanas izdevumu apmaksai visu sociālo mērķa grupu pārstāvjiem, kas atbilst atvieglojumu saņēmēja statusam pēc 2021.gada 27.oktobrī izdotajiem pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 14. “Par brīvprātīgās iniciatīvas pabalstiem Smiltenes novada pašvaldībā” un Nr. 9. “Par sociālās palīdzības pabalstiem Smiltenes novada pašvaldībā”.

Ņemot vērā pārtikas produktu un energoresursu sadārdzinājumu, ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanas ietekmi uz pašvaldības budžetu, kur faktisko izmaksu apmēri pārsniedz pašvaldības iespējas dotēt brīvpusdienas līdzšinējos apmēros, septembra Domes sēdē tika pieņemts lēmums 5. līdz 9. klašu izglītojamajiem noteikt vecāku daļēju līdzfinansējumu 1 eiro apmērā par pusdienu izdevumiem, ja izglītojamais atbilstoši izglītības iestādes piedāvājumam ieturēs papildus ēdienreizes mācību dienā, t.i. arī brokastis vai launagu, par tām būs jāveic maksājums pilnā ēdienreizes izcenojuma apmērā. Tostarp noteikts līdzmaksājums ēdināšanas izmaksu daļējai segšanai arī vecākiem, kuru bērni apmeklē novada pirmsskolas izglītības iestādes  un apgūst mācību programmu 5 un 6 gadnieku grupās.

Izglītojamiem no 1. līdz 4. klasei arī turpmāk pusdienu izdevumi tiks segti no valsts un pašvaldības budžeta, taču vecāku līdzmaksājums būs  nepieciešams gadījumos, ja izglītojamais ietur papildus ēdienreizes mācību dienā, t.i. arī brokastis vai launagu. Sēdē pieņemtais lēmums paredz, ka sākot ar šī gada 1.novembri 10. līdz 12.klašu izglītojamajiem ēdināšanas pakalpojuma izmaksām turpmāk netiks paredzēts pašvaldības finansējums.

Nemainīgi no pašvaldības līdzekļiem tiks segti ēdināšanas izdevumi visiem izglītojamiem, kuri atbilst atvieglojumu saņēmēja statusam*:

  • Bērniem, kuriem noteikta invaliditāte;
  • Daudzbērnu ģimeņu bērniem, ko apliecina derīga Latvijas Goda ģimenes apliecība “3+ Ģimenes karte”;
  • Aizbildnībā esošiem bērniem;
  • Bērniem, kuru ģimenei piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.

*Šajā gadījumā, noslēdzot vienošanās ar izglītības iestādi par ēdināšanas pakalpojuma nodrošināšanu, vecākam būs jāaizpilda un jāiesniedz izglītības iestādē iesniegums atvieglojumu saņemšanai, pamatojoties uz kuru tālāk tiks pieņemts lēmums par atvieglojumu piešķiršanu.

Lai pretendētu uz šo atvieglojumu piešķiršanu, pašvaldība aicina savlaicīgi pārliecināties par atbilstību kādai no minētajām sociālajām grupām un nepieciešamības gadījumā aktualizēt izglītības iestādē pieejamos datus, kā arī trūcīgā vai maznodrošinātā statusa atbilstības gadījumā, noformējot attiecīgo statusu Smiltenes novada Sociālajā dienestā.

Tāpat par bērna neierašanos izglītības iestādē vai pusdienu neēšanu, aicinām vecākus atbilstoši konkrētās izglītības iestādes iekšējos kārtība noteikumos noteiktajai kārtībai laicīgi informēt klases un grupu audzinātājas, jo laicīgi zinot bērnu apmeklējumu ir iespējams gan veikt līdzmaksājuma pārrēķinu, gan  – atvieglojumu gadījumā –  racionālāk plānot katras ēdienreizes izdevumus.

 

Linda Beitika

Smiltenes novada pašvaldības

Sabiedrisko attiecību  nodaļas vadītāja