2024. gada 24. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes novada pašvaldības dome lemj par Variņu pamatskolas slēgšanu

2024. gada 22. februārī norisinājās kārtējā Smiltenes novada pašvaldības domes sēde, kuras darba kārtībā bija arī jautājums par Variņu pamatskolas likvidāciju. Diskusija par iespējamām izmaiņām šajā skolā notiek kopš 2022. gada, un pēc viedokļu apmaiņas sēdes laikā, uz kuru bija ieradušies vairāki šīs iestādes pedagogi un pagasta iedzīvotāji, deputāti ar 10 balsīm “par” un 3 “pret” lēma Variņu pamatskolu slēgt ar 2024. gada 31. augustu.

Atbilstoši Valsts izglītības informācijas sistēmas datiem 2023. gada 1. septembrī izglītības iestādē reģistrēti 85 izglītojamie. Pamatizglītības programmu apgūst 57 (1.- 3. klasē – 12, 4.-6. klasē – 16, 7.-9. klasē – 29 izglītojamie) un pirmsskolas izglītības programmu apgūst 28 bērni līdz 7 gadu vecumam. Pedagogu, darbinieku atalgojums un skolas uzturēšanas izdevumi, kā arī infrastruktūras uzturēšana tiek finansēta no valsts un pašvaldības līdzekļiem.

Diskusijas par Variņu pamatskolas reorganizāciju notiek kopš 2022. gada, kad tika uzsākts darbs pie Smiltenes novada pašvaldības Izglītības nozares attīstības stratēģija 2023.-2028. gadam izstrādes, kura apstiprināta 2023. gada 27. aprīlī.  Lai piedāvātu lēmējvarai maksimāli izsvērtus un pamatotus priekšlikumus par skolu tīkla izmaiņām novadā, stratēģijas darba grupa izstrādes procesam piesaistīja ārējos ekspertus, organizēja klātienes tikšanās ar iesaistītajām pusēm visās izglītības iestādēs, kur plānotas izmaiņas, dokuments tika nodots publiskai apspriedei.

Pirms šī sarežģītā lēmuma pieņemšanas, kas neizbēgami ietekmēs visas iesaistītās puses, savu viedokli sēdē pauda gan Variņu pagasta pārvaldes vadītājs, gan skolas direktore un pedagogi, gan vecāku pārstāvji, gan domes deputāti. Klātesošie iedzīvotāji noradīja, ka lēmums negatīvi ietekmēs visas teritorijas attīstību, jo skolas infrastruktūras sakārtošanā ieguldīti līdzekļi: veikta  skolas siltināšana, mainīts jumts, uzbūvēta sporta halle, sakārtots ēdināšanas bloks, labiekārtota skolas apkārtne. Risks ir, ka pagastu pametīs darbspējīgie vecāki, un nebūs iespējams piesaistīt jaunas ģimenes. Viņi vēlas redzēt ekonomisko pamatotību, tāpat tika norādīta mazo skolu priekšrocība par ģimenisko vidi un personisko attieksmi, jo izglītības kvalitāte nesākās no skolas, ēkas un bērnu daudzuma skolā.

Domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš un deputāte Inga Ērgle, kura bija arī Izglītības nozares attīstības stratēģijas 2023.-2028. gadam darba grupas vadītāja, sēdē uzsvēra, ka skolu tīkla izmaiņas ir neizbēgamas. Pašvaldībai ir jādomā, kā bērniem nodrošināt pēc iespējas labāku izglītību, ko plānots panākt, ieviešot izglītības stratēģijā definētos uzdevumus un sakārtojot skolu tīklu, pēc iespējas efektīvāk izlietojot pašvaldības līdzekļus. Straujais pedagogu algu pieaugums šogad un arī turpmāk būs milzīgs slogs pašvaldības budžetam.

Uzklausot visu pušu viedokli, lielākā domes deputātu daļa tomēr atbalstīja Variņu pamatskolas slēgšanu. “Par” balsoja Andris Abrāmovs, Astrīda Harju, Edgars Avotiņš, Gita Mūrniece, Iluta Apine, Inga Ērgle, Toms Markss, Māris Zālītis, Mārtiņš Vīgants un Raivis Vizulis, savukārt “pret” šādu lēmumu bija Elgars Felcis, Otārs Putrālis un Jānis Āboliņš.

Domes lēmums paredz, ka turpmāk Variņu pamatskolas telpās tiks saglabāta pirmsskolas izglītības programma, kuru ar 2024. gada 1. septembri nodrošinās Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde. Pamatskolas skolēniem un viņu vecākiem būs jāpieņem lēmums par izglītības iestādes izvēli. E. Avotiņš sēdē akcentēja, ka respektēs vecāku viedokli par izvēlēto izglītības iestādi un pēc iespējas tiks nodrošināts skolēnu transports. Tāpat tiek domāts, lai Variņu pamatskolas telpas nepaliktu tukšas –  kā viens no iespējamiem variantiem ir Smiltenes novada speciālās pamatskolas (ar 1. septembri Palsas pamatskolas) daļēja pārcelšana. Šāds priekšlikums ir pārrunāts ar Izglītības un zinātnes ministriju.

Papildus informējam, ka 2023. gada pavasarī deputāti lēma reorganizēt izglītības iestādes Bilskā, Launkalnē, Trapenē un Raunas pamatskolas mācību realizācijas vietā Drustos. 2024. gada 22. februāra sēdē nolemts ar 2024. gada 1. septembri reorganizēt Gaujienas pagasta skolas – tiks izveidota viena iestāde Ojāra Vācieša Gaujienas vispārizglītojošā un mākslu pamatskola, kas pārņems Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskolas, Gaujienas pamatskolas, Gaujienas Mūzikas un mākslas skolas izglītojamos, pedagogu un tehnisko darbinieku darba līgumattiecības, mantu un finanšu līdzekļus. Pamatskola turpinās realizēt šobrīd visu trīs skolu licencētās un akreditētās izglītības programmas, izņemot speciālās pamatizglītības programmu izglītojamajiem ar smagiem garīgās attīstības vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem.

Smiltenes novada pašvaldības domes lēmums būs pieejams tīmekļvietnē www.smiltenesnovads.lv, sadaļā “Pašvaldība/Domes sēdes” piecu darba dienu laikā pēc parakstīšanas.  

 

Sagatavoja:

Smiltenes novada pašvaldības Komunikācijas nodaļa