2023. gada 8. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Smiltenes novadā izstrādāti izglītības iestāžu attīstības kritēriji

Pēdējo gadu laikā izglītības nozarē uzsāktas būtiskas reformas, kuru mērķis – sakārtot visus izglītības līmeņus, mazinot sistēmas sadrumstalotību, koncentrējot iestāžu pārvaldību un veicinot citus izaugsmes faktorus. Lai pilnveidotu izglītības jomu Smiltenes novadā, izveidots izglītības iestāžu tīkla attīstības modelis ar vairākiem kritērijiem objektīvam situācijas novērtējumam un rīcībai.

Nepieciešamību sakārtot izglītības iestāžu tīklu nosaka daudzi faktori, būtiskākie no tiem – demogrāfiskie un nodarbinātības, tai skaitā pedagogu nodarbinātība, nodrošinājums un atalgojums, administratīvi teritoriālā reforma, kā arī izglītības pakalpojumu nodrošinājumam nepieciešamais finansējuma apmērs, nepieciešamība nepārtraukti vairot izglītības pakalpojumu kvalitāti un citi.

Lai sakārtotu izglītības iestāžu tīklu, izvirzīti sekojoši uzstādījumi turpmākajam rīcības modelim:

  1. Nostiprināt principu, ka pirmsskolas un sākumskolas 1. posma (1.-3.kl.) izglītība ir pēc iespējas tuvāk dzīvesvietai;
  2. Definēt un apstiprināt kritēriju kopu, kas regulāri monitorējami un respektējami.

Lai nodrošinātu pārredzamu un vienotos kritērijos balstītu lēmumu pieņemšanu izglītības iestāžu tīkla optimizācijai un attīstībai Smiltenes novadā, ir definēta kritēriju kopa – primārie un sekundārie kritēriji, kas regulāri pārskatāmi un ievērojami, pieņemot lēmumus par vispārējās izglītības iestāžu tīkla reformām.

Kritēriju kopa, kas turpmāk tiks ņemta vērā izglītības iestāžu sakārtošanas modeļa ietvaros iedalīta primārajos un sekundārajos. Primārie kritēriji iestādes izvērtēšanai – izglītojamo skaits un ar to saistītais normatīvais regulējums nacionālā līmenī, kā arī obligāto centralizēto eksāmenu (vidusskolās) vai valsts pārbaudījumu (pamatskolās) rezultāti. Izglītojamo skaits liecina par izglītības iestādes iespējām veidot optimāla izmēra klašu komplektus un nodrošināt izglītības pēctecību, bet centralizēto eksāmenu vai valsts pārbaudījumu rezultāti norāda gan uz atbilstību normatīvajam regulējumam, gan izglītības kvalitātes rādītājiem.

Iespēju robežās izglītības iestādes tiks vērtētas 3 gadu periodā, ja tajā būs konstatētas neatbilstības trīs gadus pēc kārtas – tiks izskatīti iespējamie reorganizācijas scenāriji kontekstā ar sekundāro kritēriju analīzi. Sekundārie kritēriji – iestādes noslogojums, finansējums uz vienu izglītojamo, audzēkņu skaita prognozes, skolēns/skolotājs attiecība, iesaistīto pušu apmierinātības rādītāji, pedagogu slodžu īpatsvars un citi kritēriji, ar kuriem plašāk iepazīties var Smiltenes novada pašvaldības domes lēmumā Nr. 465 “Par Smiltenes novada pašvaldības dibināto vispārējās un pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla attīstības modeļa un kritēriju apstiprināšanu”.

Lēmums par Smiltenes novada pašvaldības dibināto vispārējās un pirmsskolas izglītības iestāžu tīkla attīstības modeli un kritērijiem stājas spēkā kopš tā pieņemšanas brīža – 2023. gada 21. septembra.

Beāte Putniņa

Smiltenes novada pašvaldības

Komunikācijas speciāliste