2022. gada 11. aug.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Skolotāju tikšanās par pilnveidotā mācību satura ieviešanu

25.februārī Smiltenes vidusskolā notika skolotāju tikšanās par pilnveidotā mācību satura ieviešanu. Nākamajā gadā tas notiks pirmajās, ceturtajās, septītajās un desmitajās klasēs. Skolotāji jau šobrīd mācību stundas plāno tā, lai skolēni tajās apgūtu arī būtiskākās caurviju prasmes, kas ir un būs svarīgas viņu izaugsmē visu turpmāko mūžu.

Sešas caurviju prasmes, kas skolēniem mācību laikā jāapgūst visās jomās, ir: kritiskā domāšana un problēmrisināšana, jaunrade un uzņēmējspēja, pašvadīta mācīšanās, sadarbība, pilsoniskā līdzdalība un digitālā pratība.

Direktore Ilze Vergina klātesošajiem pateicās par līdz šim ieguldīto darbu un iepazīstināja ar galvenajām 2020./2021.m.g. gaidāmām pārmaiņām, kuras kā Laimes lāčiem pašiem vien būs radoši skolā jāienes.

Izglītības metodiķe un vēstures skolotāja Daina Zelmene skolotājus informēja par izmaiņām skolotāja darbā un jauno mācību priekšmetu standartu (tas stāsies spēkā 1.septembrī), kā arī informēja par galvenajām mācību jomām un tajās sasniedzamajiem rezultātiem.

Pamatizglītības standartā izglītības saturs būs strukturēts septiņās jomās ar šādiem mācību priekšmetiem:
• valodu (latviešu valoda, svešvalodas, mazākumtautību dzimtā valoda);
• sociālā un pilsoniskā (sociālās zinības, sociālās zinības un vēsture, Latvijas un pasaules vēsture);
• kultūras izpratne un pašizpausme mākslā (vizuālā māksla, mūzika, literatūra, teātra māksla);
• dabaszinātņu (dabaszinības, fizika, ķīmija, bioloģija, ģeogrāfija);
• matemātikas (matemātika);
• tehnoloģiju (inženierzinīnas, dizains un tehnoloģijas, datorika);
• veselības un fiziskās aktivitātes (sports un veselība).

Pētījumi apliecina, ka daudziem mūsdienu skolēniem ir vāji attīstītas praktiskās iemaņas, kas ir galvenais iemesls grūtībām fizikas apguvē. Lai tās novērstu, skolās tiks ieviests jauns mācību priekšmetu – inženierzinības, kurā skolēni praktiski darbojoties apgūs matērijas un enerģijas īpašības, to mijiedarbību laikā un telpā.

Izglītības metodiķe un projektu vadītāja Inga Deigele pastāstīja par skolotājiem pieejamiem resursiem pilnveidotā mācību procesa ieviešanā.

Pēc teorētiskās daļas skolotāji darba grupās pārrunāja, kādas caurviju prasmes viņu vadītajās mācību stundās ir visaktuālākās un kā tās labāk iekļaut izglītības saturā.

Jaunais izglītības saturs vēl vairāk rosinās skolotāju savstarpēju sadarbību un viņi par to tikai priecājas. Ir tik labi, ka ceļā uz jauno blakus ir zinošs un atsaucīgs kolēģis.

Baiba Vahere