2023. gada 29. sept.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

PuMPuRS darbnīcas Variņu pamatskolā

Izglītības valsts kvalitātes dienests īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu PuMPuRS – “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu skolēnu un jauniešu skaitu, kas pārtrauc mācības un nepabeidz skolu.

Variņu pamatskolas pedagogi iesaistās projekta ietvaros organizētajos pasākumos. No septembra mēneša līdz novembrim piedalījāmies lektores I.Kušneres organizētajās pedagogu darbnīcās, iepazīstot metodiskos atbalsta līdzekļus šim saistošajam projektam. Nodarbības tika sadalītas trijos moduļos:

1. Izglītības iestādes darbības pašvērtēšana PMP risku mazināšanai.

2. Pedagogs un viņa profesionalitāte: PMP risku mazināšanas iespējas.

3. Preventīvs darbs ar izglītojamo PMP risku mazināšanai. Individuālā atbalsta  plāna sagatavošana.

Nodarbībās iemācījāmies paskatīties uz problēmām skolā, izglītojamo ikdienu  no dažādiem skatu punktiem. Sapratām, ka sociālā vide, ekonomiskie riski, attiecības ģimenē spēcīgi ietekmē izglītojamā mācību darbu, kavējumus, attiecības ar vienaudžiem, skolotājiem.

Paldies mūsu lektorei Ilgai Kušnerei par interesantajām, kvalitatīvi sagatavotajām nodarbībām un radošo pieeju pedagogu darbnīcām! Šajās  stundas kopā ar viņu mēs apguvām un izpratām nepieciešamos izdales materiālus pedagogu profesionālās kompetences pilnveides celšanai.

skolotāja Māra Lāce