2024. gada 22. maijs
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Pasniegtas pateicības Smiltenes novada pašvaldības organizētā konkursā “Par sasniegumiem izglītībā”

2023. gada 4. oktobra vakarā Smiltenes Kultūras centrā pasniegtas pateicības Smiltenes novada pašvaldības organizētā konkursā “Par sasniegumiem izglītībā”.

Konkursa mērķi ir stiprināt pedagogu profesijas prestižu, atpazīstamību sabiedrībā, motivēt un atbalstīt speciālistus radošam darbam.

Smiltenes novada pedagogiem sanāk! Lepojamies un sakām lielu paldies ikvienam izglītības iestādē strādājošajam darbiniekam par ieguldīto darbu iestādes, bērnu un kopējās sabiedrības veidošanā. Skolotājs ir dzīves ceļvedis un palīgs, kas ar savu ikdienas darbu bērniem nodod tik svarīgās zināšanas, vērtības un prasmes.

Vairāk pastāstīsim par šī gada laureātiem piecās nominācijās. Par kvalitatīvu, stabilu zināšanu prasmju un iemaņu nodrošināšanu, skolēnu sasniegumiem olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās un zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) konkursos, interešu izglītība, rezultatīvu darbu ar bērniem, kam ir mācīšanās grūtības apbalvojumu nominācijā  “MĀCĪBU DARBS” saņēma :

Sarmīte Apine, Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola.
Sarmīte ir sava darba entuziasts, kura ir meklējusi  pieeju katram bērnam klasē. Viņa spēj saskatīt viņu stiprās puses un balstoties uz tām, radīt pārliecību par spējām gan talantīgajiem bērniem, gan tiem, kuriem mācību process padodas grūtāk. Mācību stundas laikā darbs noris vairākos līmeņos paralēli, tādejādi dodot iespēju katram bērnam iekļauties. Jau vairākus gadus Sarmīte sniedz atbalstu individuāli un klasē bērniem ar īpašām vajadzībām, vērojot, meklējot, salīdzinot un veidojot unikālu, tieši šim bērnam pielāgotu sistēmu, lai gūtu maksimāli pozitīvu rezultātu. Talantīgie bērni tiek rosināties piedalīties olimpiādēs, radošajos konkursos, kur gūst rezultātus, bērnu darbi tiek publicēti grāmatās. Ir apbrīnojama viņas spēja jebkurā stresa vai konflikta situācijā saglabāt mieru, toleranci un cieņpilnu attieksmi.

 

  

 

Vija Marija Būda, Palsmanes pamatskola.
Vija ļoti labi saprotas ar bērniem, un savu mācību priekšmetu pasniedz no sirds. To pierāda viņas skolēnu panākumi – augsti sasniegumi olimpiādēs, konkursos un valsts pārbaudes darbos. Tajā pašā laikā Vija vienmēr atrod laiku, lai strādātu ne tikai ar talantīgajiem skolēniem, bet arī ar bērniem, kuriem mācības neveicas tik raiti. Vija motivē skolēnus piedalīties dažādos konkursos. Vijas humora izjūta un optimistiskais skats uz dzīvi noder ne tikai skolēniem, bet arī kolēģiem. Viņas devums skolas dzīvē un attīstības veidošanā ir neatsverams.

 

 

 

  

 

Laura Līdaciņa, Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestāde.
Laura 20 gadu garumā savu ikdienu pavada ar vismazākajiem iestādes bērniem kā saprotoša, draudzīga un atsaucīga skolotāja. Skolotājas sasniegumi ir viņas muzikalitāte, kas tiek regulāri izmantota dažādās aktivitātēs darbā ar bērniem. Skolotājas pacietība, radošums un pedagoģiskā profesionalitāte palīdz bērniem veiksmīgi iemācīties dziedāt, klausīties un droši līdzdarboties. Skolotāja Laura ir atsaucīga, izpalīdzīga un sadarboties prasmīga kolēģe, kura regulāri papildina savu profesionālo kompetenci un aktīvi seko aktualitātēm un nebaidās uzņemties jaunus pedagoģiskos izaicinājumus.

 

 

 

 

Ilze Kalnīte, Smiltenes novada speciālā pamatskola.
Ārpus latviešu valodas un literatūras mācību stundām Ilze jau daudzus gadus organizē glītrakstīšanas un izteiksmīgas runas konkursus. Skolotāja sadarbojas ar kolēģiem, sagatavo bērnus bibliotekāres organizētajam skaļās lasīšanas konkursam, piedalās “Ābecītes” svētku organizēšanā un nekad neatsaka savu palīdzību. Ilzes vadītā dramatiskā kolektīva sagatavotās izrādes visus iepriecina vairākas reizes gadā.

 

 

 

 

Īra Balode, Smiltenes novada speciālā pamatskola.
Īra ļoti atbildīgi izturas pret saviem darba pienākumiem un tos veic pēc labākās sirdsapziņas. Īra nenogurstoši gatavo mācību materiālus, strādā individuāli, konsultējas ar kolēģiem un bērnu vecākiem, gatavojas pasākumiem, lai veicinātu bērnu daudzpusīgu attīstību. Lai arī īra iestādē strādā nesen, viņas sasniegumus jau ir pamanījis viss kolektīvs.

 

 

 

 

 

Olita Haka, Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis”.
Olita savus pienākumus veic ar augstu atbildības sajūtu, ko rotaļnodarbībās visas dienas garumā cenšas iemācīt arī bērniem. Olita gadu gaitā veiksmīgi pilnveido savu profesionālo meistarību, nebaidoties risināt arī dažādas problēmsituācijas, konsultējoties ar citiem. Olitas veiksmes atslēga ir sistēmisks darbs, arī individuāls darbs ar bērniem, kuriem nepieciešams papildus atbalsts. Olitas optimisms un pedagoģiskā pieredze palīdz izcelt katra bērna stiprās puses, kā arī veidot pozitīvu komunikāciju ar apkārtējiem.

 

 

 

 

 

Zanda Troiņikova – Eglīte, Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis”.
Zanda ir pieredzes bagāts pedagogs, kurš teicami pārzina metodiku un bērnu vecumposmu īpatnības, kas ļauj veiksmīgi plānot un realizēt mācību un audzināšanas darbu ikvienam bērnam grupā “Bitītes”. Ikdienā skolotāja ir nosvērta, korekta un sistemātiska, bet vienlaikus radoša un pareizo pieeju meklējoša. Mācību process kopā ar skolotāju Zandu ir interesants un radošs, grupā valda mierīga un nesteidzīga atmosfēra, kur ikvienam bērnam tiek dots laiks padomāt, izteikt savu viedokli, kā arī uzklausot skolotājas jautājumus, meklētas padziļinātas atbildes dažādu lietu izpratnei.

 

 

 

 

Solvita Posse,  Smiltenes vidusskola.
Solvita ir ļoti daudzpusīga. Viņa ir no tiem cilvēkiem, kurai nepieciešams smelties aizvien jaunas zināšanas un prasmes un tās dot citiem. Solvitai ir ļoti augstas prasības pret sevi un atbildīgu attieksmi pret darbu viņa sagaida arī no skolēniem, jo tikai tā var sasniegt labus rezultātus.

Solvitu raksturo smalkjūtīgs pasaules redzējums, laba gaume, kas tiek apliecināta dažādu koncertu repertuāru atlasē un mācību stundu satura veidošanā, augsta atbildības izjūta, dziļa iejūtība, ieinteresētība, lai katrs bērns skolā justos labi un mācību procesā varētu sasniegt savu augstāko rezultātu, aktīva sasaiste darbā ar vecākiem – viss skolotājai kopā ar skolēniem izdodas radoši, ar aizrautību un iedziļinoties. Skolotāja vienmēr izcēlusi tradīciju nozīmi un pati ar savu piemēru demonstrējusi, ko nozīmē cienīt valsti, ģimeni, skolu. Vērtībaudzināšana notiek gan mācību darbā, gan audzināšanas stundās, saglabājot cilvēkmīlestību un iejūtību, rosinājusi ikvienu apliecināt savas spējas un talantus, sagatavojusi skolēnus dalībai mūzikas konkursos, kuros iegūtas arī daudzas godalgotas vietas.

 

Egija Kalniņa, Variņu pamatskola.
Egija ir Variņu pirmsskolas vērtība un gods. Skolotāja ar aizrautību izdzīvo katru dienu, ko pavada kopā ar bērniem. Ar prieku un nesavtību dalās savās zināšanās un nekad neatsaka ar savu padomu ne kolēģiem, ne bērnu vecākiem. Egija ir atvērta jauniem izaicinājumiem, saprotoša, lojāla un taktiskam kā arī ar augstu atbildības sajūtu veic pienākumus iestādē. Egija ar savu bagāto iztēli un radošumu padara krāsainu iestādes ikdienu.

 

 

 

 

 

Irēna Priede, Smiltenes tehnikums.
Matemātikas skolotāja, ilggadējā metodiskās komisijas vadītāja Irēna Priede ir daudzpusīga un radoša savā profesionālajā darbībā. Vēlās nakts stundās tapušie matemātikas un fizikas uzdevumi rosina skolēnus domāt, ļauj aiz skaitļiem un formulām saskatīt īsto dzīvi. Viņas stundas ir pārdomātas un precīzas kā vektora virziens, tajās katram ir skaidrs, kur jādodas un kurp jānonāk. Tie skolotājas audzēkņi, kuri ir iestājušies Rīgas Tehniskajā universitātē un citās augstskolās, atzīst, ka  pēc Irēnas Priedes stundām augstākā matemātika nekādas raizes nesagādā. Stundās līdzvērtīgi tiek strādāts gan ar skolēniem, kuriem matemātika un fizika ne sevišķi labi padodas, gan ar tiem, kuri varbūt spers soli Kembridžas virzienā. Šobrīd Irēnai liels izaicinājums ir arī mācīt matemātikas pamatkursu, kas tiek piedāvāts tikai profesionālajā izglītībā bez īpašiem atbalsta materiāliem Skola 2030 papildmateriālos. Ar Irēnas Priedes gādību Smiltenes tehnikumā tiek kopts erudīcijas gars. Vairāku gadu garumā ir veidoti erudīcijas konkursi skolas audzēkņiem, ieguldīts liels darbs audzēkņu gatavošanā profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu konkursam “Erudīts”, kurā skolas komanda vienmēr guvusi tikai ļoti labus un izcilus panākumus. Pati skolotāja ir zinoša ne tikai matemātikā un fizikā – viņa lieliski orientējas arī citās jomās, un, ja vajadzēs, sagatavos jautājumus arī mūzikā, literatūrā, sportā un vēsturē.

Par izcilu darbu ar audzināmo klasi, grupu vai individuāli ar bērnu, kuram ir mācīšanās grūtības vai uzvedības traucējumi, patriotisko audzināšanu, karjeras izvēles darbību, panākumiem vispārcilvēcisko vērtību iedzīvināšanā apbalvojumu nominācijāAUDZINĀŠANAS DARBS” saņēma:

Ingrīda Apsīte, Blomes pamatskola.
Augsta atbildības sajūta pret veicamajiem pienākumiem un prasīgums pret sevi un citiem raksturo skolotāju Ingrīdu. Lielu un rūpīgu darbu skolotāja veic darbā ar izglītojamajiem, kuriem ir speciālas vajadzības, katram skolēnam piemeklējot īsto uzdevumu, lai ievestu plašajā matemātikas pasaulē. Audzinātāja lieliski pārzina savu klasi, stiprās un vājās puses, priekus un raizes, izmantojot daudzveidīgas sadarbības formas ar vecākiem un ieinteresējot pat vecvecākus par skolā notiekošo. Ingrīda rīko dažādus pasākumus, kuros tiek iesaistītas skolēnu ģimenes, veicinot patriotismu un izkopjot skolas un novada tradīcijas.

 

 

 

Gita Ģēvele, Blomes pamatskola.
Gita ir pieredzes bagāts skolotāju palīgs, kura apveltīta ar lielu darba mīlestību. Viņa ir izpalīdzīga, radoša un dāsni dalās ar savām idejām noformējot pasākumus. Gita ir “īsts darba rūķis” un liek visām bēdām izgaist kā nebijušām. Sadarbībā ar bērniem, kolēģiem un vecākiem ir sirsnīga un mīļa.

 

 

 

 

 

 

Ilze Celenberga, Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola.
Ilze – brīnišķīga audzinātāja, kas redz, izprot, jūt līdz un palīdz risināt dažnedažādas problēmas, ar kurām sastopas skolēni. Ierauga savos audzēkņos stiprās puses un talantus, kuras reizēm pat pats skolēns neapzinās. Viņai ir spējas klases kolektīvu izveidot par komandu, kas, saliekot kopā savas stiprās puses, spēj tikt līdz rezultātam. Skolotāja atrod pieeju katram skolēnam, ir kā tilts starp priekšmetu skolotājiem, skolēniem un vecākiem. Īpašs izaicinājums gan kā latviešu valodas skolotājai, gan kā audzinātājai Ilzei bija darbs ar skolēnu no Ukrainas, kas prasīja daudz papildus laika gan sarunām, gan atbalstam, gan latviešu valodas apguvei, jo skolēnam bija jātiek galā ne tikai ar skaudro dzīves realitāti, jaunu dzīves vietu, izaicinājumu mācīties skolā, kur apkārt skan sveša valoda, bet arī eksāmeniem un tālāko izglītības ceļa izvēli.

 

  

 

Inga Poševa, Gaujienas pamatskola.
Inga glabā un pārzina skolas vēsturiskās vērtības, organizē tikšanās ar bijušajiem skolas pedagogiem. Darbā ar skolēniem ir radoša un prasīga, bērniem iemāca pamatīgas dzīves prasmes un iemaņas. Darbā nodrošina bērniem ģimeniskumu un atbalstu. Daudzus gadus ir internāta skolotāja Cerību klases bērniem, kas prasa īpašu iejūtību, attieksmi un sirds gudrību. Papildus tiešajiem darba pienākumiem veic skolēnu patriotisko audzināšanu, organizē mācību ekskursijas, svētkus, sakopšanas talkas, audzinot piederības sajūtu un patriotisko lepnumu. Inga ir saprotoša un izpalīdzīga kolēģe, uz kuru vienmēr var paļauties.

 

 

 

 

Anda Andersone, Grundzāles pamatskola.
Anda ir radoša un aizrautīga sākumskolas un sociālo zinību skolotāja. Viņa prot visas skolas telpas padarīt mājīgas un skaistas, izdekorējot svētkos un ikdienā, radīt jaukus svētkus kopā ar vecākiem. Skolas pasākumos Andas audzināmā klase izceļas ar daudzpusīgiem un interesantiem priekšnesumiem. Par savu lielāko veiksmi Anda uzskata sadarbību ar klases vecākiem un dalību konkursos.  Jau 2 gadus Andas vadībā skolēni piedalās finanšu pratības konkursos, iegūstot godalgotas vietas. Anda ir īsts “ideju spridzeklītis”, spējot iedvesmot, aizraut un iepriecināt ikvienu skolā.

 

 

 

  

Elita Ruska, Raunas pamatskola.
Elita ir radoša, enerģijas un pozitīvisma pilna skolotāja. Spēj atrast pieeju ikvienam mazajam bērnam, kā iedrošināt viņu bērnudārza gaitām. Skolotāja uzbur mieru un mājīgu atmosfēru sev apkārt. Izdomas pilna rotaļnodarbībās. Vienmēr rūpējas par tematisku noformējumu grupā un āra vidē. Skolotāja aizrautīgi iesaistās pirmsskolas dzīvē – vadījusi piparkūku mīklas veidošanas meistarklasi kolēģiem, Meteņdienā visu bērnudārza saimi cienājusi ar gardu cienastu, organizējusi dažādas radošās dienas kopā ar bērnu vecākiem. Kolēģi Elitu raksturo kā labo feju bērniem. “Viņas miers un attieksme apņem kā silts plecu lakats. Šo sajūtu nevar aprakstīt, tas ir jāpiedzīvo.”

 

 

 

 

 

Dace Logina, Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis”.
Dace katru rudeni sagaida mazākos pirmsskolēnus. Viņas pārziņā ir adaptācija iestādē, kas ir ļoti atbildīgs, sarežģīts un emocionāli grūts uzdevums, ar ko Dace brīnišķīgi tiek galā. Veiksmes pamatā ir viņas miers, siltais smaids un rāmā balss, kā arī lielā pieredze, ļaujot katram bērnam atrast savu pieeju. Dace atzīst, ka katrs bērns ir personība, vērtība, kas pelnījusi cieņu, vienlaikus veidojot izpratni par veselīgām robežām.

 

 

 

 

 

Inese Meldere, Smiltenes pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde “Pīlādzītis”.
Līgas līdzdalība mācību procesā ir īpaši nozīmīga darbā, jo izcili tiek sniegts atbalsts bērniem ar mācīšanās grūtībām- ieinteresēšana par mācībām, pozitīvas atgriezeniskās saites sniegšana, uzmanības noturības trenēšana, atbalsts apakšgrupu darbam un dažādu, ikdienišķu konfliktsituāciju risināšanā. Inese ir aktīvais dzīvesveids sportojot, makšķerējot un dodoties pārgājienos kalpo kā iedvesma dažādu pasākumu organizēšanā un notikumiem dabā. Kolēģi saka, ka Inese ir zinoša, draudzīga un ļoti sirsnīga, ar viņu ir vienkārši sastrādāties un būt kopā.

 

 

 

 

Līga Bluķe, Smiltenes vidusskola.
Līga ir ļoti prasīga, precīza un reizē sirsnīga, atsaucīga gan pret skolēniem un vecākiem, gan kolēģiem. Ar lielu pacietību un izpratni Līga sadarbojoties ar skolotājiem un vecākiem, palīdz skolēniem risināt problēmas, veic diagnosticējoši – koriģējošu darbu ar skolēniem, kuriem ir mācību un uzvedības problēmas, pēta skolēnu intelektu, uzvedību, izziņas procesus, saskarsmes iemaņas un personību, izmantojot dažādas izpētes metodes. Līga konsultē skolēnus individuāli un grupās par mācību jautājumiem, pašattīstību, savstarpējām attiecībām, konfliktu risināšanu un citām psiholoģiskām tēmām; konsultē vecākus par bērnu audzināšanu. Vecāki un kolēģi ļoti augsti novērtē psiholoģes atvērtību un sadarbību. Ļoti laba sadarbība Līgai izveidojusies ar skolas vadību, pedagogiem, sociālo pedagogu, speciālo pedagogu un logopēdu, lai izstrādātu un īstenotu skolēna atbalsta pasākumu plānu.

Darbā jūtam milzīgu Līgas atbalstu pedagogiem gan saistībā ar izglītojamo izpēti, darbu ar vecākiem, gan kolēģu personīgo psiholoģisko problēmu uzklausīšanā un risināšanā.

Apbalvojumu nominācijā  MĀCĪBU DARBS” un “AUDZINĀŠANAS DARBS” saņēma Liene Tomiņa – Bambule un Lineta Kazaka no  Apes pirmsskolas izglītības iestāde “Vāverīte”.

Skolotājas pieteiktas nominācijās par sasniegumiem mācību un audzināšanas darbā, jo viņas veiksmīgi īsteno gan vienu, gan otru. Skolotājas var raksturot kā profesionālu un radošu pirmsskolas pedagogu komandu, kas savā darba praksē ievieš kvalitatīvas izglītības principus. Skolotājas mērķtiecīgi un jēgpilni plāno pedagoģisko darbu grupā atbilstoši izglītojamo attīstības pakāpei un vajadzībām. Pagājušā mācību gadā tieši šo skolotāju organizētie pasākumi un pedagoģiskais darbs iestādē ir izpelnījies visaugstāko ģimeņu novērtējumu ikdienā un atspoguļots arī Edurio aptaujā, jo viņas ir aktīvas, iniciatīvas bagātas, enerģiskas, mūsdienīgas, radošas, mērķtiecīgas un atbildīgas. Vienlaicīgi arī mīļas, labsirdīgas un izpalīdzīgas. To vislabāk apliecina bērnu smaidi, vecāku un kolēģu  paldies vārdi ikdienā.
Vērojot pedagoģisko procesu grupā “Kodoliņi”, var redzēt praktiskā izpausmē teicienu: “Saprotas no pusvārda”. Tieši šī iemesla dēļ ir neiespējami novērtēt vienu labāko skolotāju, jo šīs grupas sasniegumi, kā atzīst pašas skolotājas, ir kopdarbs.

 

 

Par jaunu metožu un pieeju pielietošanu, mācību un metodisko līdzekļu izstrādāšanu un ieviešanu izglītības iestādē un novadā, pieredzes nodarbību, semināru un kursu vadīšanu apbalvojumu nominācijā  RADOŠUMS UN INOVĀCIJAS” saņēma:

Aiva Ciemiņa, Palsmanes pamatskola.
Aiva ir patiess sava aroda meistars. Vienmēr radoša, ideju bagāta un līdz detaļai precīza. Skolotāja, kura no sirds iestājas par to, lai katrs bērns stundā ir ieguvējs, lai nepaliek neviens nepadarīts darbiņš un padarītais ir precīzs un paveikts līdz galam. Savās stundās pielieto jaunas un inovatīvas metodes, rosinot bērnos radošumu un mīlestību pret mākslu. Aivas skolēni regulāri piedalās dažādos konkursos, gūstot godalgotas vietas un atzinības. Aiva ir ļoti sirsnīga, rūpīga un līdzjūtīga kolēģe, kura nekad neatteiks palīdzību. Viņa ar savām idejām un radošumu spēj uzburt svētku sajūtu skolas ikdienā.

 

 

 

 

Dina Būce, Raunas pamatskola.
Dina spēj katram bērnam atrast individuālo pieeju, lai bērns varētu apgūt dažādas prasmes un sasniegt bērnam izvirzītos rezultātus. Darbā izmanto dažādas metodes, tai skaitā Montessori mācību elementus, lai ieinteresētu bērnus. Lietas, kas bērnam jāapgūst, prasmīgi iesaista ikdienas dzīvē ar savu sirsnību un iejūtību. Dina savas zināšanas papildina apmeklējot dažāda veida kursus. Skolotāja ir apzinīga un atbildīga, līdz ar to veicinot uzticēšanos kolēģu vidū, kā arī daloties ar savām zināšanām, veicina mācīties vēlmi citos kolēģos. Labprātīgi piedalās kopīgajos pirmsskolas grupu organizētajos pasākumos ar savām idejām, ierosmēm. Visvairāk kolēģi akcentē, ka Dina ir izpalīdzīga, atsaucīga un radoša.

 

 

 

Vēsma Lapiņa, Raunas pamatskola.
Vēsma Lapiņa Raunas pamatskolā strādā 4 gadus, taču šajā laikā paspējusi iemantot gan skolēnu, gan kolēģu atzinību. Skolotāja Vēsma māca ģeogrāfiju, datoriku, sociālās zinības un vēsturi. 2022./2023. mācību gadā Vēsma uz brīdi iekāpa arī sporta skolotājas kurpēs. Vēsma nenogurstoši apgūst jaunas prasmes, piemēram, tehnoloģiju mentoru kursos. 2022./2023. m.g. Vēsma veiksmīgi uzsāka “Chromebook” datoru izmantošanu datorikas stundās apvienojumā ar skolas jaunā domēna (raunaspsk.edu.lv) adrešu lietošanu skolēniem. Nešaubīgi var teikt, ka Vēsma ir skolotāja, kurai izdodas jēgpilni un ar iespējami lielāku atdevi bērniem izmantot mācību procesā tehnoloģijas.  2022./2023. mācību gadā Vēsma piedalījās Smiltenes novada pašvaldības rīkotajā Metodisko izstrādņu konkursā ar savu spēles ideju.

 

 

Renārs Auga, Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola.
Renārs savā profesijā jauns treneris, bet nerimstoši sevi pilnveido un izglīto, lai izglītojamajiem sniegtu pēc iespējas vairāk! Pats reiz sācis, kā skolas audzēknis, nu jau audzina nākošo sportistu un, iespējams, treneru paaudzi. Renārs – treneris ar vienmēr pozitīvu attieksmi pret dzīvi un darbu. Mīl savu darbu un darbs mīl viņu. Treneris – bērnu magnēts! Ar savu pozitīvismu, vieglo smaidu sejā un gaišo enerģiju iet cauri ikdienai. Darbus veic ļoti punktuāli un precīzi, viens no treneriem, kuram ir izcila kārtība gan darba dokumentācijā, gan netrūkst radošu ideju un inovatīvas pieejas treniņprocesā. Renārs ir cilvēks, kurš deg par to, ko dara! Un to var redzēt katrā viņa solī.

 

 

 

 

Biruta Birkenšteina, Smiltenes tehnikums.
Biruta  ir pedagogs – “Dzirkstelīte”, viņai nepārtraukti, katrai lietai un idejai ir vismaz trīs risinājumi. Viņai raksturīga lielu atbildība, profesionalitāte un darba spējas. Viņa ir profesionāle līdz pat pirkstu galiņiem un savu neizsīkstošo mīlestību pret dzīvniekiem nodarbībās sajūt arī jaunieši. Birutai piemīt īpašs talants darbā ar jauniešiem, viņas “cālēni”, aizlidojuši no tehnikuma, atgriežas ar jaunām idejām, piedāvājumi, kas ir ieguvums Smiltenes tehnikuma attīstībā. Ar inovatīvu pieeju nodarbībās, viņa atrod, kā apgūt dzīvnieku slimības un nesaprotamos terminus viegli un ātri. Reizēm nodarbībā, kad vairs neko nesaprotam, palīdz arī “Kur tu teci gailīti manu?”. Biruta ar lielu atbildību piedalās veterinārmedicīnas nodaļas attīstībā, piedaloties gan metodiskajā darbā, programmu izstrādēs, gan aktīvi organizējot  profesionālās pilnveides pasākums kā audzēkņiem, tā pedagogiem. Ar lieku sparu darbojas veterinārārstu biedrībā cīnoties par asistentu lomu darba vidē.

 

 

Par skolēnu sasniegumiem reģiona, valsts un starptautiskās mācību olimpiādēs, konkursos, skatēs, sporta sacensībās un ZPD lasījumos apbalvojumu nominācijā “ATBALSTS IZGLĪTOJAMO AUGSTIEM SASNIEGUMIEM”  saņēma:

Līga Bukovska, Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola.
Līga veiksmīgi sagatavo skolēnus valsts vēstures olimpiādei un konkursiem, veicina patriotismu skolēnos. Skolotājas vadībā skolēni piedalās pētniecisko darbu konkursā “Latviešu pēdas Sibīrijā un Tālajos Austrumos” un “Vēsture ap mums”. Pēc konkursu rezultātu apkopošanas skolēniem bija iespēja tikties ar Valsts prezidentu. Līgas organizētie patriotiskie pasākumi tiek augstu novērtēti. Arī mācību stundas ir interesantas, jo tiek pielietotas dažādas metodes un Līga savas zināšanas regulāri paplašina ar tām daloties kolēģu vidū.

 

 

 

 

Aija Krūze, Smiltenes Mūzikas skola.
Aija ir ļoti centīga, apzinīga, atsaucīga, šķietami klusa, bet noteikti prasīga. Varam just, ka viņas audzēkņi uz flautas spēles nodarbībām iet ar prieku un kvalitatīvi apgūst savu instrumentspēles mākslu. Arī kontakts ar audzēkņu vecākiem allaž bijis pozitīvs un vērsts uz skolēna izaugsmi. Aija vienmēr uzklausa jebkuru, kurš vēršas pie viņas, un prot sadzirdēt. Viņas darba tikums un neatlaidība ir augsti vērtējama, viņas ieguldījums ir audzēkņu individuālajā izaugsmē un pozitīva skolas vārda nešanā plašākā mērogā.

 

 

 

 

 

Inguna Balode, Smiltenes Mūzikas skola.
Mēs varam būt lepni, ka mūsu pedagogu pulkā jau vairāk kā 35 gadus klavierspēles pasniedzēja un arī šīs nodaļas vadītāja ir Inguna Balode. Absolūti nesavtīgā darbā ar saviem audzēkņiem Inguna aizvien  sasniedz jaunas virsotnes. Viņa prot iedrošināt, izcelt katra spēcīgākās puses, vienlaicīgi attīstot un pilnveidojot aspektus, kuriem vairāk vēršama uzmanība. Sirdi sildoši bijuši klaviernodaļas koncerti vecākiem mūzikas skolas telpās, kuri pēc pandēmijas attālinātajām mācībām  atsvaidzinājuši sen gaidīto koncertu pieredzi. Ar nemitīgu interesi Inguna seko klaviernodaļas iespējām pārstāvēt skolu, mūsu Smiltenes novadu un arī pilnveidoties. Pati Inguna reiz teikusi: “Mācot audzēkni, pati nemitīgi mācos un analizēju katru sava audzēkņa neveiksmi, neizdošanos un arī veiksmi, tā pilnveidojot sevi šajā skaistajā instrumentspēles skolotāja profesijā, kura ietver tik daudz – palīdz apgūt un izprast mūzikas valodu un audzina skatuves kultūru, iedzīvinot un ieskandinot komponista uzrakstīto nošu tekstu.”

 

Gundega Upeniece, Smiltenes tehnikums.
Gundega ir pedagogs ar lielu atbildību, darba pieredzi un darbaspējām. Gundegai piemīt īpašs talants darbā ar jauniešiem, viņa neapmulst radikāli atšķirīgu nozaru – tūrisma un veterinārmedicīnas terminoloģijā,  mācot profesionālo svešvalodu. Ar inovatīvu pieeju, jaunu metožu un pieeju pielietojumu nodarbībās, viņa spēj aizraut un piesaistīt gan jauniešus, gan kolēģus. Gundega regulāri iesaistās citu kolēģu profesionālajā pilnveidē, strādājot arī novada metodiskajā komisijā, darbojas dažādos projektos. Vairākus gadus Gundega iesaistās un gatavo tūrisma programmu audzēkņus dalībai nacionālā jauno profesionāļu meistarības konkursa “Skills Latvia” pusfinālam un finālam konkursā nominācijā “Viesu uzņemšana”. Šis ir labs piemērs kā strādā komandā profesionālo priekšmetu un vispārizglītojošās jomas pedagogi, meklējot atslēgu, kā apvienot praktisku darbu ar profesionālo terminoloģiju angļu valodā.

 

 

Par kvalitatīvu pedagoģisko un saimniecisko vadību, mūsdienīgu izglītības darba organizāciju, sakārtotu dokumentāciju, personālvadību, līdzdalību projektos, finanšu piesaisti, inovāciju rosināšanu, ieviešanu un atbalstīšanu apbalvojumu nominācijā “PAR SASNIEGUMIEM IZGLĪTĪBAS  IESTĀDES VADĪŠANĀ” saņēma:

Kristīne Sausiņa, Grundzāles pamatskola.
Ikvienā profesionālajā izpausmē Kristīni var raksturot kā atbildīgu, empātisku un savstarpēju sadarbību veicinošu. Pagājušajā mācību gadā Kristīne sevi pierādīja gan kā lieliska metodiķe, gan pirmsskolas skolotāja. Neraugoties uz lielo noslodzi, Kristīne rod spēkus, lai tiktu galā ar visiem pienākumiem un labi saprastos ar visām iesaistītajām pusēm. Viņai piemīt augstas darba spējas, atbildības sajūta, viņa ir izpalīdzīga, nav grūtības nodarbībās iejusties jebkurā tēlā, īstenojot pārdrošas idejas un radoši izmantojot situāciju. Kristīne strādā no visas sirds un ir cilvēks īstajā vietā!

 

 

 

 

 

 

Vita Leite, Smiltenes vidusskola.
No 2016./2017. mācību gada ir pirmsskolas izglītības metodiķe – konstruktīvi plāno un vada pirmsskolas izglītības darbu. Ar entuziasmu un iedziļināšanos iedzīvinājusi projekta Skola2030 saturu, sākotnēji piedaloties pilotprojektā un jēgpilni turpinot to ikdienas mācību procesā. Veikts liels darbs ar personālu jaunā satura ieviešanā. Veic mentores darbu. Vita ir liels atbalsts kolēģiem ikdienas darbā IT jomā un nekad neatsaka, ja palīdzība tiek lūgta. Ikdienas darbā Vita Leite cenšas pamanīt gan katra skolotāja vajadzības, gan seko līdzi katra bērna izglītošanās procesam, nepieciešamības gadījumā sadarbojas ar bērnu vecākiem un atbalsta personālu. Vita savās prasībās ir konsekventa, vienmēr ar cieņu izturas pret bērniem pirmsskolas grupās, skolēniem un kolēģiem; viņas profesionālais dzīves redzējums ir ļāvis nonākt pie jauniem risinājumiem mācību procesā.

 

 

Valda Cirīte, Smiltenes vidusskola.
Smiltenes vidusskola ir Valdas vienīgā darba vieta, kopējais darba stāžs ir 41 gads. Nesavtīgs un atbildīgi veikts darbs, strādājot Smiltenes vidusskolas vadības komandā. Vienmēr atsaucīga, atbalsta idejas, kas veicina skolēnu un kolēģu personības izaugsmi. Valda ir ļoti taisnīga, līdzcietīga un sirsnīga, prot ātri reaģēt uz dažādām problēmsituācijām. Viņai svarīgākā ir skolēnu labklājība. Valda ir cilvēks ar lielo burtu. Ikvienā sarežģītā situācijā radīs risinājumu un nezaudēs humora izjūtu. Komunikācijā ar kolēģiem Valda vienmēr ir laipna, iejūtīga un atsaucīga. Nebaidās uzņemties atbildību darbā un lieliski prot motivēt arī citus, atrodot īpašu pieeju katram cilvēkam. Skolā ļoti labi izjūt darba vidi un nepieciešamo tās uzlabošanai, ir izcila skolotāja, iestādes vadībā ir ieguldījusi daudz darba, rūpīgu un lojālu attieksmi, ko novērtē arī kolēģi. Visu kolēģu atzinība un pateicība Valdai par ieguldīto darbu, veicot direktores vietnieces pienākumus un vienlaicīgi vadot Smiltenes vidusskolu pusgada garumā.

 

Ilze Dāve, Gaujienas Mūzikas un mākslas skola.
Ilze jau 20 gadus organizē un vada radošo nometni “Vītolēni”, iesaistot tās darbībā gan skolas audzēkņus, gan pedagogus.  Atbalsta audzēkņu dalību konkursos, koncertos un festivālos, piesaista finansējumu gan no ziedotājiem, gan projektiem. Ikdienā uztur pozitīvu un produktīvu sadarbību ar Gaujienas un Smiltenes novada kultūras un izglītības iestādēm. Ilze ir skolas stratēģisko mērķu virzītāja un atvērta inovatīvām idejām, kā arī profesionāla mūzikas skolotāja. 12 gadus ir Latvijas mūzikas izglītības iestāžu asociācijas domes locekle un organizācijas metodiskā izdevuma “Partita” redaktore.  Allaž rūpējas par labsajūtu iestādē visiem sarūpējot sava dārza ābolus, organizējot ekskursijas, pasākumus un pieredzes apmaiņas braucienus. Daudz enerģijas tiek veltīts, lai mācību process varētu notikt ne tikai Gaujienā, bet arī Apē.

 

 

 

 

Rudīte Grabovska, Smiltenes tehnikums.
Rudīte Grabovska savus pienākumus veic ar lielu atbildību. Viņai piemīt apbrīnojamas darba spējas un erudīcija. Rudīte ir ideju ģenerators. Viņa korekti, precīzi un noteikti vada darbu ar pedagogiem, izglītojamiem un viņu vecākiem, ir zinoša izglītības jautājumos, ļoti labi orientējas ar izglītības jomu saistītajos dokumentos, veiksmīgi komunicē gan ar dažādajām izglītības jomas institūcijām, gan ar kolēģiem no citām izglītības iestādēm un nozares. Rudīte Grabovska strādā kā labs stūrmanis, palīdzot direktoram milzīgo tehnikuma kuģi noturēt uz izvēlētā kursa, savā darbā ir zinoša, radoša, pacietīga un atbalstoša. Viņa ir klātesoša visos svarīgākajos tehnikuma notikumos, Rudīte ir lietas kursā praktiski par jebkuru jautājumu, kas skar tehnikumu, veiksmīgi “samenedžē” jebkuru situāciju.

 

 

 

Lai veiksmīgs un mierīgs mācību gads! Uz tikšanos kopējos svētkos jau nākamajā gadā!

Foto: Santa Sudraba

Informāciju apkopoja
Madara Tjukša
Smiltenes novada pašvaldības komunikācijas speciāliste