2023. gada 1. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Par Smiltenes novada sociālā dienesta psihologa pakalpojuma sniegšanu

2021.gada janvārī Smiltenes novada sociālais dienests ir noslēdzis līgumus par psihologa pakalpojuma nodrošināšanu, radot iespēju dienesta klientiem organizēt individuālas psihologa konsultācijas ģimenēm ar bērniem un personām, kuras nokļuvušas sociālā riska situācijā atbilstoši personas (ģimenes) vajadzībām.

Sociālais dienests psihologa pakalpojumu sniedz saskaņā ar sociālā darbinieka izsniegtu nosūtījumu (atzinumu) vai izstrādātu individuālo sociālās rehabilitācijas plānu. Pašvaldības finansētu pakalpojumu var saņemt personas, kuras ir nonākušas krīzes situācijā; personas ar invaliditāti/prognozējamu invaliditāti; ģimenes, kurās aug bērns ar funkcionāliem traucējumiem; sociālā riska ģimenes, kurās netiek nodrošināta pietiekama bērna audzināšana un attīstība; audžuģimenes, aizbildņi, aizgādņi ar bāriņtiesas lēmumu par bērna ievietošanu ārpusģimenes aprūpē un adoptētājiem; kā arī pēc citu institūciju/speciālistu nosūtījuma/ieteikuma.

Psihologa pakalpojums ietver:

  • psihologa pakalpojums bērniem un pilngadīgām personām, kuras cietušas no vardarbības, lai veicinātu funkcionālo spēju uzlabošanos, psihoemocionālo stabilitāti un atbalsta sniegšanu; mazinātu/novērstu sociālās izolētības risku; veicinātu iekļaušanos sabiedrībā; personas pašapziņas paaugstināšanos un motivāciju integrēties sabiedrībā;
  • psihologa individuālās vai ģimenes konsultācijas ģimenēm ar bērniem un/vai pilngadīgām personām krīzes situācijās; konfliktsituāciju novēršanai; sociāla atbalsta sniegšanai; psiholoģiskās izpētes veikšanai; psihologa atzinumu sniegšanai bāriņtiesai;
  • psihoterapijas individuālās vai ģimenes konsultācijas ģimenēm ar bērniem un/vai pilngadīgām personām krīzes situācijās; konfliktsituāciju novēršanai; sociāla atbalsta sniegšanai.

Psihologa pakalpojumu nodrošinās: psiholoģe, psihoterapijas speciāliste  Dace Gailīte, psiholoģe Anna Stepīte, psiholoģe Anita Prodniece, psihoterapijas speciāliste Ilona Zariņa un psiholoģe, psihoterapijas speciāliste Zinta Biseniece.

Psihologa pakalpojuma apjoms ir līdz 10 konsultācijām vienai personai. Par psihologa pakalpojuma saņemšanas kārtību aicinām sazināties ar Sociālo dienestu, tālr.: 64707865, e-pasts: [email protected].

 

 

Sagatavoja: Marita Mūze, sabiedrisko attiecību speciāliste