2024. gada 24. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Jaunajā mācību gadā tiks uzsākta projekta “Tu Vari” aktivitātes

Palsmanes pamatskola, sadarbībā ar biedrību “Māsas Veronikas” īstenos projektu “Tu vari” , kas vērsts uz priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas riska grupas izglītojamo motivācijas palielināšanu turpināt izglītību un veicināt aktīvu līdzdalību ikdienas dzīvē, kā arī iesaistīšanu jauniešu aktivitātēs un jaunatnes iniciatīvu projektos ārpus formālās izglītības.

Projekta ietvaros plānotas dažādas aktivitātes – ekskursijas, pārgājieni, meistarklases, nodarbības pilsoniskajā līdzdalībā, diskusijas, kopā ar jaunatnes organizāciju pārstāvjiem. Šo aktivitāšu ietvaros ikviens to dalībnieks varēs noskaidrot savas prasmes, intereses, attīstīt kompetences un veicinās izpratni, kas ļaus skaidri izprast mācību mērķus un apzināties savas izvēles.

Šo jaunatnes iniciatīvas projektu pilnībā finansē Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”
(PuMPuRS)

Informācija par projektu: www.pumpurs.lv

I.Pētersone – skolotāja