2022. gada 8. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Jaunais mācību gads Smiltenes novada izglītības iestādēs

Iepriekšējā mācību gadā pavasara mēneši tika aizvadīti, īstenojot attālināto mācību procesu, kas bija izaicinājuma pilns laiks ikvienam, taču ar septembri visas Smiltenes novada izglītības iestādes 2020./2021. mācību gadu ir gatavas uzsākt klātienē, ievērojot visus valstī noteiktos ierobežojumus un epidemioloģiskās drošības pasākumus. Provizoriskais audzēkņu skaits novada izglītības iestādēs ir 2080, no tiem 126 pirmklasnieki.

Skolēnus un vecākus visvairāk interesē, kā tiks organizēts jaunais mācību process. 2020.gada 26.augusta sēdē Smiltenes novada dome pieņēma lēmumu pašvaldības izglītības iestādēs mācību procesu nodrošināt klātienē, kā arī noteica, ka 2020./2021.mācību gadā Covid-19 infekcijas izplatīšanās draudu gadījumā daļēju vai pilnībā attālinātu izglītības procesu iestādei nosaka tās vadītājs, saskaņojot lēmumu ar pašvaldību.

Zemāk ir apkopota būtiskākā informācija par mācību procesa organizēšanu novada izglītības iestādēs. 

Pirmsskolas un vispārējās izglītības iestādes

Smiltenes pirmsskolas izglītības iestādi “Pīlādzītis” 2020./2021.mācību gadā apmeklēs 309 bērni. Lai pēc iespējas mazinātu inficēšanās riskus, izglītības iestādē ir izstrādāta kārtība mācību procesa organizēšanai, ar kuru tiek iepazīstināti bērnu vecāki vai to likumiskie pārstāvji. Būtiskākā informācija vecākiem:    

 • Vecākiem bērni no rīta jāatved uz grupas laukumu līdz brokastīm, plkst. 8.05 un jāatdod skolotājai grupas rotaļlaukuma nojumē. Pēcpusdienā no plkst. 17.15 bērni ar skolotāju atrodas grupas rotaļlaukumā. Ja bērnu uz iestādi atved pēc 8.05, tad, izmantojot zvana pogu pie iestādes centrālajām ārdurvīm sagaida, līdz  kāds no administrācijas darbiniekiem aizvedīs bērnu uz grupu.
 • Bērniem, darbiniekiem un nepiederošām personām atrasties un uzturēties iestādē, tās teritorijā ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm ir aizliegts. Nepieciešamības gadījumā iestādei ir tiesības novērtēt bērnu veselības stāvokli. Ja bērnam, atrodoties iestādē, parādās akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes (iesnas, drudzis, klepus, elpas trūkums), grupas skolotājs par to informē saslimušā bērna vecākus un pirmsskolas iestādes medicīnas māsu. Vecākiem nekavējoties jāierodas pēc saslimušā bērna. Pēc slimošanas bērniem nepieciešama izziņa no ārsta par veselības stāvokli.
 • Aizliegts nest rotaļlietas no mājām, izņēmums – ja grupā līdz 4 gadu vecumam, bērna emocionālai labsajūtai nepieciešama viena pastāvīga mīļmantiņa.
 • Grupām pārvietošanās pa iestādi tiks organizēta tā, lai nepieļautu bērnu savstarpēju sastapšanos. Ēdināšana tiks organizēta pēc grafika. Daļa bērnu grupu ēdīs savās telpās, daļa – ēdnīcā norobežotā daļā.
 • Rotaļnodarbības, svētki un pulciņi tiks organizēti katrai grupai atsevišķi.

Smiltenes vidusskolā šogad mācības uzsāks 85 pirmo klašu un 54 – 10.klašu skolēni. Kopā skolā mācīsies 912 skolēni.

Mācību darbs Smiltenes vidusskolas pirmsskolā notiks tāpat kā vasarā, ievērojot visus Slimību profilakses un kontroles centra (turpmāk SPKC) noteikumus. Vecāki bērnus pavada tikai līdz izglītības iestādes ārdurvīm, kur viņus sagaida dežurante un pavada līdz grupai. Nodarbības notiek tikai grupu telpās. Sporta nodarbības iespējami ilgi notiks ārā.

Katrai klasei skolā atvēlēta sava telpa. Priekšmetu skolotāji dosies pie skolēniem. Visi pirmo līdz ceturto klašu skolēni mācīsies skolas ēkā Rīgas ielā 16 c. Lai izvairītos no skolēnu drūzmēšanās, izstrādāts grafiks, pēc kura skolēni varēs atstāt klasi un doties starpbrīdī. Šajā laikā klasē notiks telpu vēdināšana. 

Par to, kuri interešu izglītības pulciņi notiks, vēl tiks lemts, izvērtējot telpu iespējas un iespēju nodrošināt Valsts izglītības satura centra (turpmāk VISC) ieteikumus par ārpus klases darba organizēšanu.

Arī tradicionālie skolas pasākumi ar simtiem cilvēku piedalīšanos, bērnu un vecāku pilnu zāli tuvākajā laikā nenotiks, tiks meklētas citas formas, kā tos organizēt. Daļēji apstādināts arī projektu darbs. Šobrīd plānotās aktivitātes pārceltas uz vēlāku laiku. Plānojot ikvienu pasākumu, izvērtēs visus iespējamos riskus.

Smiltenes vidusskolas kolektīvā būtisku izmaiņu nav. Skolā šogad darbu sāka latviešu valodas skolotāja Tatjana Vovere un bioloģijas un dabaszinātņu skolotāja Inga Zariņa.

Bilskas pamatskolā mācību process notiks klātienē, attiecīgi 1.-4.klases skolēni mācīsies 1.stāvā, 5.-9.klases skolēni –  3. stāvā. Skolēnu ēdināšana tiks organizēta pa grupām: pirmsskolas audzēkņi; 1.-4.klases skolēni un 5.-9.klases skolēni. Darbu atsāks arī interešu pulciņi – skolā darbosies ansamblis un dejošanas nodarbības 1.-4.klašu skolēniem, kā arī radošā māksla un kokapstrāde. Nodarbības tiks organizētas, ievērojot visas epidemioloģiskās prasības un noteikumus.

Blomes pamatskolā pirmsskolas izglītības grupas turpina strādāt kā līdz šim – vecāki savus bērnus pavada līdz iestādes ieejai, vakarā sagaida pie ārdurvīm.  Mācības skolā notiks klātienē. Ēdināšana tiks organizēta maiņās. Pasākumi un dažādas aktivitātes tiks organizētas atsevišķi pa klasēm, klašu grupām, ievērojot noteikumus. Arī interešu izglītības pulciņi darbosies, ievērojot epidemioloģiskās prasības un noteikumus.

Grundzāles pamatskolā, rūpējoties par skolēnu drošību, katrai klasei atvēlēta noteikta telpa, kur notiks visas mācību stundas. 1.-4. klašu skolēni uzturēsies 1. stāvā savā klasē un starpbrīžos katra klase savā teritorijā, iekšpagalmā. 5.-9. klašu skolēni uzturēsies 2. stāvā savās klasēs un starpbrīžos katra klases savā teritorijā, skolas fasādes (priekšpuses) laukumā.  Sporta stundas septembrī notiks ārā. 1.-4. klases skolēni izmantos iekšpagalma durvis, 1. stāva gaitenī pārvietosies tikai nepieciešamības gadījumā, ievērojot distanci. 5.-9. klases skolēni izmantos skolas fasādes durvis, starpbrīžos, ievērojot distanci, uzturēsies skolas priekšpusē. Tiks nodrošināts attālinātais mācību process skolēniem, kas atradīsies pašizolācijā vai mājas karantīnā.

Palsmanes pagasta pirmsskolas izglītības iestādē ir izstrādāta kārtība, kā iestādē noritēs mācību process, lai pēc iespējas mazinātu inficēšanās riskus:

 • Iestādi drīkst apmeklēt tikai veseli bērni bez slimību simptomiem;
 • Durvju dežurants bērnus sagaida pie iestādes ārdurvīm līdz 8.30;
 • Rotaļlietas no mājām netiek ņemtas līdzi;
 • Vakarpusē bērni atrodas grupu laukumos;
 • Roku mazgāšana bērniem ar ziepēm ierodoties iestādē un pēc katras nodarbes;
 • Katra grupa ievēro distancēšanās attālumus, izvairoties no satikšanās ar citu grupu bērniem. Koplietošanas telpās noteikts laiks katrai grupai, lai telpas var uzkopt un izvēdināt;
 • Iestādes pasākumus organizē ārā, kuros var piedalīties vecāki, iekštelpā tikai bērni un darbinieki;
 • Tiek ievēroti pastiprināti visi telpu vēdināšanas, uzkopšanas un dezinfekcijas pasākumi un sekots līdzi darbinieku veselības stāvoklim.

Launkalnes sākumskolā pirmsskolas grupām ir atsevišķas ieejas skolas ēkā. Vecāki bērnus pavada līdz grupu garderobes telpām. Par ēdienreizēm – “Taurenīšu” grupa (bērni līdz 3 gadu vecumam) ēd savā grupas telpā. “Bitīšu” (no 3 līdz 4 gadu vecumam) un “Mārīšu” ( no 5 līdz 7 gadu vecumam) grupas bērni ēd divās maiņās skolas ēdamtelpā. Kopējie pirmsskolas tradīciju pasākumi 2020./2021. mācību gadā ir atcelti. Pasākumi notiks katrā grupā atsevišķi.

Mācību process skolā: apvienotajai 2./4. klasei, kurā mācīsies 5 bērni, būs sava mācību telpa, apvienotā 1./3. klase, ar 14 skolēniem, uz latviešu valodas, matemātikas un angļu valodas stundām tiks dalīta grupās, 1. klases skolēniem atvēlot atsevišķu klases telpu. Telpu platība starpbrīžus ļauj katrai klašu grupai pavadīt atsevišķi. Ēdināšanas laiki ir sakārtoti, lai  skolēni nesatiktos ar pirmsskolas grupu audzēkņiem: skolēni pusdieno plkst. 12.00 skolas ēdamtelpā, launagu ēd plkst. 15.00.

Palsmanes pamatskolā skolēniem, kuri izmanto skolas autobusu nokļūšanai no mājām uz skolu un atpakaļ, tiek nodrošināti vairāki skolas autobusa reisi. Skolēniem, kuri izmanto skolas autobusu, vecākiem jāiegādājas saviem bērniem vairākreižu lietojamas sejas maskas.

Skolēni, ierodoties skolā, dodoties mājās un mācību stundu starpbrīžos, izmanto divas ieejas durvis, kuras ir katrā ēkā. Ierodoties skolā, skolēni nekavējoties dodas uz klasi, kur noritēs pirmā mācību stunda. Mācību process tiks organizēts 2 ēkās (internāta ēkā un skolas ēkā). Mācības sākas plkst.8.00. Skolas ārdurvis tiks slēgtas plkst. 8.30. Vecāki drīkst bērnus pavadīt tikai līdz skolai. Skolotājus būs iespēja satikt, iepriekš vienojoties par apmeklējuma laiku.

1.-4.klasēm mācības notiek internāta ēkas 1. stāvā. 1.klases skolēniem nodrošināta atsevišķa ieeja, ģērbtuve, tualete, klase. Klases audzinātāja plāno mācību darbu, organizējot starpbrīžus sev un skolēniem pieņemamā laikā, 2. ,3.,4. klases skolēniem mācību stundu laikā starpbrīži tiek organizēti dažādos laikos pēc skolotāju sastādīta grafika. Lai mazinātu skolēnu plūsmu:

 • Tiek veidotas blokstundas;
 • Ir izstrādāti dažādi starpbrīžu laiki;
 • Mūzikas stundas tiks organizētas kultūras namā;
 • Mājturības un tehnoloģiju stundas, datorapmācība notiek internāta ēkas 2. stāvā;
 • Sporta stundas (ja laika apstākļi atļauj) notiek ārā.

Skolēnu ēdināšana tiek organizēta vairākās maiņās. Gan 1.- 4. gan 5.-9. klašu skolēni pusdienos 2 maiņās. Kamēr 1.-4. klašu skolēni pusdienos un atpūtīsies, 5.-9. klases skolēniem notiks mācību stunda. Skolēniem mācību laikā skolas teritoriju atstāt ir aizliegts!

Smiltenes novada speciālā pamatskolā noteikts atšķirīgs apmeklējumu laiks koplietošanas telpām. Ēdināšanai noteikts atšķirīgs ēdienreižu laiks: pirmajai maiņai – pirmsskolas grupai un 1.- 6.klasei un otrajai maiņai – 6.-9.klasei un profesionālās pamatizglītības kursiem. Tiks ievērotas distancēšanās un higiēnas prasības nodarbību, mācību stundu un brīvajā laikā. Ja izglītojamajam ir paaugstināta temperatūra, elpceļu saslimšanas simptomi, iesnas, izglītības iestādi apmeklēt nedrīkst. Internāta ēkā iekārtota atsevišķa telpa izglītojamo izolēšanai, kuriem slimību simptomi parādījušies izglītības iestādē. Pēc iespējas nodarbības un brīvais laiks tiks organizētas svaigā gaisā.

Variņu pamatskolā pirmsskolas grupu darbs turpināsies ierastajā režīmā. Skolā skolēnu plūsma tiek organizēta nepārklājoties. Starpbrīžos un pēc stundām, līdz autobusa reisam, skolēnus pieskata un ir atbildīgs dežūrējošais skolotājs. Ēdināšana turpinās ierastajā kārtībā, pārkārtojot ēdamgaldu izvietojumu. Skolu tradīciju pasākumi un plānotās projektu aktivitātes tiks organizētas, ievērojot noteiktos ierobežojumus. Skolā atsāks darboties deju pulciņš, mazpulki, sporta pulciņi,  zīda apgleznošanas  un keramikas pulciņš.

Profesionālās ievirzes izglītības iestādes

Smiltenes Mākslas skola, atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, ir gatava strādāt pēc piedāvātajiem trīs modeļiem. Ar 2. septembri 7- gadīgajā programmā “Vizuāli plastiskā māksla” mācības sāksies klātienē pēc stundu saraksta, ievērojot nepieciešamos drošības pasākumus, pastiprinātu higiēnu un audzēkņu plūsmu telpās. Interešu izglītības programmā (bērni no 7. – 8.g. vec.) mācības uzsāks 7. septembrī pēc stundu saraksta. Ja būs pārāk liels telpu pieblīvējums, tiks izvērtēts labākais risinājums mācību procesa organizēšanai gan skolā, gan attālināti. Mākslas skola ir izstrādājusi iekšējos noteikumus drošības pasākumu īstenošanai Covid-19 izplatības laikā. Skola noteiktajā kārtībā informēs audzēkņus, viņu vecākus vai likumiskos pārstāvjus par minētajiem noteikumiem un rīcības plānu, ja epidemioloģiskā situācija pasliktināsies.

Smiltenes Bērnu un jaunatnes sporta skolā, lai nodrošinātu piemērotus un drošus apstākļus treniņu procesā, treniņi no 1.septembra notiks klātienē. Izglītības iestāde nodrošina nepārtrauktu informācijas apmaiņu: administrācija-treneri-vecāki, izglītojamie, kā arī atgriezenisko saiti. Tiek veidoti slīdošie grafiki un ievēroti visi drošības pasākumi (distances ievērošana ārpus treniņa, higiēnas ievērošana, darbinieku un izglītojamo veselības stāvokļa uzraudzīšana, sporta inventāra dezinfekcija pēc katras nodarbības). Tiks regulēta treniņgrupu plūsma  – vecākiem un pavadošajām personām treniņgrupu nodarbību telpās ieiet aizliegts; uz nodarbību ierodas ne ātrāk kā 10 minūtes pirms sākuma laika, pēc nodarbības 10 minūšu laikā jāatstāj telpas; uz treniņu vēlams ierasties sporta tērpā (izņemot apavus); nodarbību telpā bez trenera uzaicinājuma atrasties aizliegts; dušas izmantot aizliegts; vienā garderobē atrasties drīkst tikai vienas grupas audzēkņi, treneri veic precīzu izglītojamo nodarbību apmeklējuma uzskaiti.

Smiltenes mūzikas skola mācības uzsāks klātienē, ievērojot visus epidemioloģiskās drošības pasākumus. Mācību un aktualitāšu izziņošana notiek caur visām informatīvajām telpām, bet primārais saziņas kanāls starp skolu, audzēkņiem un to likumiskajiem pārstāvjiem ir e-klase. Skolā ir noteiktas atbildīgās personas par noteikumu ievērošanu. Kategoriski aizliegta drūzmēšanās. Audzēkņu nomaiņa pa kabinetiem notiks sistemātiski pedagoga pavadībā. Katrā mācību kabinetā ir pieejami dezinfekcijas līdzekļi, sejas maskas un vienreizlietojamie cimdi. Mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamās, bieži izmantotās saskares virsmas tiks dezinficētas pēc katras mācību stundas. Vecāki vai likumiskie pārstāvji audzēkņus nogādā uz skolu un sagaida no skolas, neieejot iestādes telpās. Sagatavošanas grupu audzēkņus, vedot uz vai sagaidot no nodarbībām, uzgaidāmajā telpā drīkstēs atrasties tikai viens audzēkņa likumiskais pārstāvis.

Interešu izglītība

Interešu pulciņu nodarbības skolās notiks, ievērojot visus epidemioloģiskās drošības pasākumus un valstī noteiktos piesardzības pasākumus interešu izglītības īstenotājiem.

Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu centrs (turpmāk Smiltenes BJIIC) 2020./2021.m.g. nodarbības atsāk ar septembri, organizējot darbu klātienē, ņemot vērā MK noteikumus Nr. 360 un VISC izstrādātos ieteikumus piesardzības pasākumiem interešu izglītības programmu un nodarbību īstenošanai. Atbilstoši noteikumiem, lai novērstu Covid-19 infekcijas izplatību sabiedrībā, iestāde ievēros šādus pamatprincipus: informēšana, distancēšanās, higiēnas un personas veselības stāvokļa uzraudzība.

Vecākiem/izglītojamā likumiskajiem pārstāvjiem ir pienākums raudzīties, lai izglītojamais neapmeklē nodarbības, ja viņam ir kādas akūtas veselības problēmas vai saslimšanas pazīmes, kā arī izvērtēt izglītojamā noslodzi un līdzdalību interešu izglītībā, ja izglītojamais apmeklē vienu vai vairākas interešu izglītības nodarbības/pulciņus/kolektīvus.

Papildu nosacījumi:

 • Interešu izglītības nodarbību dalībnieku skaitu nosaka BJIIC, ņemot vērā konkrētās vietas, telpu, aprīkojuma iespējas, interešu izglītības jomas specifiku un citus apstākļus konkrētajā situācijā.
 • Nodarbības rīko katrai interešu izglītības grupai atsevišķi, nepieļaujot šo grupu krustošanos, drūzmēšanos koplietošanas telpās (tualetēs, gaiteņos, garderobēs).
 • Smiltenes BJIIC nodrošina nodarbību dalībnieku savlaicīgu uzskaiti, atbilstoši Noteikumu Nr. 360 prasībām.
 • Interešu izglītības programmas apguvē vienas grupas ietvaros iespēju robežās ievēro 2m distancēšanos un nedrūzmēšanos.
 • Vairāku dziedātāju grupa, kora dziedātāji un vokālo ansambļu dalībnieki ievēro 2m distanci.
 • Vienas grupas ietvaros 2m fizisku distancēšanos var neievērot dejotāji un instrumentālās mūzikas kolektīva dalībnieki (MK not. Nr. 360 6.2.8.apakšpunkts).
 • BJIIC izstrādā nodarbību norises grafiku. Nodarbību ilgums iekštelpās nepārsniedz divas mācību stundas (ar pārtraukumu pēc katras mācību stundas), pārtraukuma laikā tiek nodrošināta telpu vēdināšana vismaz 15 minūtes.
 • Izglītojamie lieto tikai personīgos vai vienreizlietojamos rakstāmpiederumus, darba materiālus, darba rīkus u.c. piederumus. Izglītojamie savas drošības un veselības nolūkos var izmantot mutes un deguna aizsegu.

Vecāku līdzmaksājums profesionālās ievirzes un interešu izglītības iestādēs paliek nemainīgs – Mākslas skolā tie ir  7,00 EUR, Bērnu un jaunatnes sporta skolā 5,00 EUR un Mūzikas skolā – 14 EUR mēnesī, bet Smiltenes Bērnu un jauniešu interešu centrā vienam audzēknim vienā programmā vecāku līdzmaksājums ir 9,00 EUR gadā.

Profesionālās izglītības iestāde

Smiltenes tehnikumā jaunajā mācību gadā mācības uzsāks 273 pirmo kursu audzēkņi, bet kopā skolā mācīsies 810 audzēkņi. No tiem – 679 Smiltenē, bet 131 – skolas teritoriālajā struktūrvienībā Alsviķos. Plānots, ka septembrī Smiltenes tehnikumā mācības notiks klātienē. Pēc tam, atkarībā no situācijas valstī, apsvērta arī iespēja Izglītības un zinātnes ministrijas piedāvāto plānu A apvienot ar plānu B (daļēji attālināto mācīšanos).

Lai ierobežotu audzēkņu pārvietošanos pa skolu, dienā tiks plānotas līdz četrām viena mācību priekšmeta stundām un ne vairāk kā divu trīs dažādu mācību priekšmetu stundas. Viena diena nedēļā katram kursam tiks atvēlēta praktiskajām nodarbībām. Lai nepieļautu audzēkņu drūzmēšanos skolas koplietošanas telpās, kustība pa tehnikuma galveno ēku, kur vienlaikus mācās visvairāk audzēkņu, notiks vienā virzienā. Pa vienām kāpnēm audzēkņi dosies uz augšstāviem, pa otrām – no trešā un otrā stāva uz pirmo stāvu un izeju.

Mācību stundas sāksies plkst. 8.00 un, lai skolā nebūtu drūzmēšanās, beigsies trīs dažādos laikos ar 5 minūšu intervālu. 5 minūšu starpbrīžos bez nopietna iemesla audzēkņiem plānots neatstāt klasi. 10 minūšu starpbrīžos varēs iziet pastaigāties. Klases pēc katras mācību stundas tiks vēdinātas. Skolā tiks nodrošinātas visas SPKC prasības, t.sk., regulāra koplietošanas virsmu un mācībām nepieciešamo priekšmetu dezinfekcija.

Smiltenes tehnikuma ēdnīcā, Kalnamuižā 5 no 1.septembra viesi un darbinieki aicināti paēst no plkst. 11.30 līdz 12.30. Pirmo kursu audzēkņi dosies pusdienās plkst. 13.35, bet pārējo kursu jaunieši – no 12.45. Arī ēdnīcā tiks nodrošināta “vienvirziena kustība”. Izeja no ēdnīcas – pa kādreizējām kafejnīcas durvīm.

Septembra otrajā pusē, ņemot vērā situāciju, lems par to, vai tiks organizēts skolas tradicionālais pasākums – pirmo kursu iepazīšanās mači. Ja pasākums notiks, tas tiks organizēts Kalnamuižas teritorijā. Jaunajā mācību gadā tehnikumā, ievērojot valstī noteiktos drošības pasākumus, darbosies deju kolektīvs “Amatnieki”, jauniešu jauktais koris, sporta pulciņi, vokāli instrumentālais ansamblis un amatierteātris “Dramis”.

Vasaras sākumā paldies par darba gadiem tehnikumā teicām ilggadējam “ceļinieku” skolotājam Jānim Steģim. Jaunajā mācību gadā pēc dekrēta atvaļinājuma darbu skolā atsāks angļu valodas skolotāja Liena Avotiņa. Savukārt pedagoga statusā būvniecības un mašīnzinību nodaļā mācību gadu sāks tehnikuma absolvents Kristaps Emīls Radziņš, kurš darbu apvienos ar studijām augstskolā. Dienesta viesnīcas skolotāju pulku papildinās Arnita Freiberga un kādreizējais tehnikuma skolotājs Pēteris Logins.

 

 

Sagatavoja:

Marita Mūze, sabiedrisko attiecību speciāliste sadarbībā ar Izglītības pārvaldi un novada izglītības iestādēm