2024. gada 24. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Interešu izglītības programmu iesniegšana 2023./2024. mācību gadam

Līdz 2023. gada 1. augustam interešu izglītības īstenotāji aicināti Smiltenes novada interešu izglītības jautājumu un programmu izvērtēšanas un mērķdotācijas sadales komisijai iesniegt savas programmas jaunajam mācību gadam.

Saskaņā ar 2021. gada 25. augustā apstiprināto Nolikumu, pieteikums jāiesniedz katru gadu, norādot programmas nosaukumu, tās autoru, īstenotāja/u vārdu, uzvārdu, plānoto dalībnieku un nepieciešamo stundu skaitu.

Ja programma tikusi īstenota jau iepriekš, iesniedzot jaunu programmas/u pieteikumu, jāpievieno arī iepriekšējā mācību gadā īstenotās programmas darbības izvērtējums.

Iesniegto dokumentāciju komisija apkopo, izskata un līdz 1. septembrim rakstiski informē par piešķirto finansējumu interešu izglītības programmu īstenošanai.

Smiltenes novada pašvaldības sadaļā “Izglītība” iespējams atrast Nolikumu.

Pieteikuma formu un Programmas apraksta formu iespējams atrast Smiltenes novada pašvaldības mājas lapā, sadaļā “Iesniegumu veidlapas“, atlasot izvēli “Izglītība”.

Interešu izglītības programmas īstenotāji pieteikumu var iesniegt klātienē vienā no Smiltenes novada Valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem (Dārza iela 3, Smiltene; Vidzemes iela 2, Rauna; Stacijas iela 2, Ape; Palsas iela 20, Drusti; Oktobra iela 13, Variņi; “Pilskalni” Gaujiena) vai Smiltenes novada pagastu pārvaldēs. Pieteikumu var iesniegt arī  elektroniski, ar norādi “Interešu izglītības programmas pieteikums”.

Sagatavoja

Smiltenes BJIIC direktore Inga Sīmane