2024. gada 24. maijs
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Godina Smiltenes novada izglītības iestāžu pedagogus

2023. gada 4. oktobra vakarā Smiltenes Kultūras centrā uz svinīgu pasākumu sanāca novada izglītības iestāžu pedagogi. Viņiem pateicās par ilggadēju darbu izglītības nozarē, kā arī godināja par panākumiem Smiltenes novada konkursā “Par sasniegumiem izglītībā”.

“Es jums novēlu izturību, pacietību un lai jums ir labi audzēkņi un saprotoši vecāki, kas ir gatavi ar jums sadarboties, lai mūsu bērni sasniegtu vislabākos rezultātus. Šī diena ir jums. Lai jums patīkami mirkļi, suminot kolēģus, daloties atmiņās un virzoties uz priekšu savā darbā,” svētkus atklāja Smiltenes novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Edgars Avotiņš.

“Paldies, ka Latvijā ir spēcīgas izglītības tradīcijas! Paldies, ka jūs esat spējuši izcelt šo profesiju gaismā! Paldies, ka kopā esam pierādījuši – izglītība ir viena no mūsu prioritātēm! Ja atskatāmies uz iepriekšējo gadu, jā, pārmaiņas nekad nav bijušas vieglas. Kāds tās atbalstīja, kāds – pretēji. Uzskatu, ka, strādājot kopā un konsultējoties ar pedagogiem, metodiķiem un citiem skolu darbiniekiem, mēs tomēr esam uz pareizā ceļa,” novada mācībspēku paveikto augstu novērtēja Izglītības pārvaldes vadītājs Edgars Roslovs.

 50 gadi ir pagājuši nemanot – kā viena diena. Strādāšu, kamēr mani skolā gaida,” saņemot pateicības rakstu par ilggadēju darbu izglītības jomā teica Smiltenes Mūzikas skolas Teorijas nodaļas skolotāja Gunta Pētersone.

Skolotāja Gunta Pētersone un vakara vadītājs aktieris Imants Strads.

40 gadus pedagoģijā strādā Sarmīte Granta (Ojāra Vācieša Gaujienas pamatskola), Inga Rācene (Smiltenes Mūzikas skola), Sandra Siliņa (Smiltenes novada speciālā pamatskola), Ligita Garsele-Aleksejeva, Diāna Kokorēviča, Gundega Upeniece (Smiltenes vidusskola), Rita Temnova (Raunas pamatskola), Mārīte Sīmane (Smiltenes pilsētas PII “Pīlādzītis”), Ina Broma un Antra Jaunbauere (Grundzāles pamatskola).

30 gadus skolotāja amatā aizvadījušas Ligita Krecele (Gaujienas pamatskola), Aldis Justaments (Smiltenes tehnikums), Ilma Sīmane, Jana Vīksna (Smiltenes vidusskola), Ilva Medne (Variņu pamatskola) un Anda Kalniņa (Blomes pamatskola).

20 darba gadus pedagoģijā aizvadījusi Dace Lazdiņa-Ivanova (Gaujienas Mūzikas un mākslas skola), Toms Cers, Vija Zvirgzdiņa, Mirdza Harkina (Smiltenes novada speciālā pamatskola), Ligita Kukarāne (Smiltenes vidusskola), Laura Līdaciņa (Palsmanes PII), Irita Eimane (Grundzāles pamatskola) un Gita Brālēna (Smiltenes pilsētas Bērnu un jaunatnes sporta skola), bet 10 gadus: Līga Akmentiņa (O. V. Gaujienas pamatskola), Solvita Jermakova (Gaujienas pamatskola), Solvita Bāliņa, Inese Dūjiņa, Ira Gaile, Evita Segleniece (Smiltenes tehnikums), Einārs Broms, Inga Švēde (Smiltenes novada speciālā pamatskola), Līga Veģere (Smiltenes vidusskola), Laura Gerasimoviča (Variņu pamatskola), Aiva Parandjuka, Sanita Vašile, Sanita Vītola (Raunas pamatskola), Zane Ozola (Smiltenes PII “Pīlādzītis”), Kristīne Tilberga-Līsmane (Grundzāles pamatskola), Agnis Apse, Raimonds Dūmiņš un Ingars Grēns (Smiltenes pilsētas BJSS).

Apbalvojumu saņēmējus sirsnīgi sveica viņu kolēģi. 

Jau vairākus gadus Smiltenes novada pašvaldība organizē konkursu “Par sasniegumiem izglītībā” ar mērķi stiprināt izglītības iestāžu darbinieku profesiju prestižu un atpazīstamību sabiedrībā, kā arī motivēt mācībspēkus un atbalsta personālu radošam darbam. Arī šogad tā ietvaros pasniegti apbalvojumi kategorijās:

  • “Mācību darbs” par kvalitatīvu, stabilu zināšanu prasmju un iemaņu nodrošināšanu, skolēnu sasniegumiem olimpiādēs, konkursos, sporta sacensībās un zinātniski pētniecisko darbu (ZPD) konkursos, interešu izglītība, rezultatīvu darbu ar bērniem, kam ir mācīšanās grūtības – Sarmītei Apei (Dāvja Ozoliņa Apes pamatskola), Vijai Marijai Būdai (Palsmanes pamatskola), Laurai Līdaciņai (Palsmanes pagasta PII), Ilzei Kalnītei (Smiltenes novada speciālā pamatskola), Īrai Balodei (Smiltenes novada speciālā pamatskola), Zanda Troiņikovai – Eglītei un Olitai Hakai (Smiltenes pilsētas PII “Pīlādzītis”), Solvitai Possei (Smiltenes vidusskola) un Egijai Kalniņai (Variņu pamatskola);
  • “Audzināšanas darbs” par izcilu darbu ar audzināmo klasi, grupu vai individuāli ar bērnu, kuram ir mācīšanās grūtības vai uzvedības traucējumi, patriotisko audzināšanu, karjeras izvēles darbību, panākumiem vispārcilvēcisko vērtību iedzīvināšanā – Ingrīdai Apsītei un Gitai Ģevelei (Blomes pamatskola), Ilzei Celenbergai (D. O. Apes pamatskola), Ingai Poševai (Gaujienas pamatskola), Andai Andersonei (Grundzāles pamatskola), Elitai Ruskai (Raunas pamatskola), Dacei Loginai un Inesei Melderei (PII “Pīlādzītis”), Līgai Bluķei (Smiltenes vidusskola);
  • “Mācību darbs” un “Audzināšanas darbs” – Lienei Tomiņai-Bambulei un Linetai Kazakai (Apes PII “Vāverīte”);
  • “Atbalsts izglītojamo augstiem sasniegumiem” par skolēnu sasniegumiem reģiona, valsts un starptautiskās mācību olimpiādēs, konkursos, skatēs, sporta sacensībās un ZPD lasījumos – Līgai Bukovskai (O. V. Gaujienas pamatskola), Aijai Krūzei un Ingunai Balodei (Smiltenes Mūzikas skola) un Gundegai Upeniecei (Smiltenes tehnikums);
  • “Radošums un inovācijas” par jaunu metožu un pieeju pielietošanu, mācību un metodisko līdzekļu izstrādāšanu un ieviešanu izglītības iestādē un novadā, pieredzes nodarbību, semināru un kursu vadīšanu – Aivai Ciemiņai (Palsmanes pamatskola, Dinai Būcei un Vēsmai Lapiņai (Raunas pamatskola), Renāram Augam (Smiltenes pilsētas BJSS) un Birutai Birkenšteinai (Smiltenes tehnikums);
  • “Izglītības iestādes vadīšana” par kvalitatīvu pedagoģisko un saimniecisko vadību, mūsdienīgu izglītības darba organizāciju, sakārtotu dokumentāciju, personālvadību, līdzdalību projektos, finanšu piesaisti, inovāciju rosināšanu, ieviešanu un atbalstīšanu – Kristīnei Sausiņai (Grundzāles pamastkola), Vitai Leitei un Valdai Cirītei (Smiltenes vidusskola), Ilzei Dāvei (Gaujienas Mūzikas un mākslas skola) un Rudītei Grabovskai (Smiltenes tehnikums).

Laureātes kategorijā “Izglītības iestādes vadīšana”, no kreisās – Rudīte Grabovska, Vita Leite, Valda Cirīte un Ilze Dāve.

Svētku otrajā daļā – pašvaldības sarūpēta dāvana. Par godu Smiltenes novada izglītības iestāžu darbiniekiem muzicēja iemīļotā latviešu dziedātāja Elza Rozentāle un ģitāras virtuozs Kaspars Zemītis.

Pasākuma viesi – Elza Rozentāle un Kaspars Zemītis. 

Smiltenes novada pašvaldība no sirds sveic visus bijušos, esošos un topošos pedagogus profesijas svētkos! Sakām lielu paldies ikvienam novada izglītības iestāžu darbiniekam par ieguldījumu mūsu bērnos, mūsu novadā, mūsu nākotnē. Jums sanāk!

 

Madara Mūrniece-Krūmiņa

Smiltenes novada pašvaldības komunikācijas un mārketinga speciāliste