2024. gada 25. febr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Decembris Smiltenes vidusskolā

 Mācības ar aktīvu skolēnu līdzdalību

2020/2021.m.g. pēc jaunās pieejas mācās visā skolā, izņemot trešo, sesto, devīto un divpadsmito klašu skolēni. Noslēdzies pirmais posms, kurā jaunās mācību programmas praktiski pielietotas pirmsskolā un pamatskolā, bet 11.klase šogad pabeigs pamatkursa apguvi, un viņiem būs iespēja optimālajā līmenī kārtot obligāto eksāmenu latviešu valodā, angļu valodā un matemātikā. Savukārt nākamgad  divos mācību priekšmetos, ko katrs izvēlējies apgūt padziļināti, būs jākārto eksāmens augstākajā līmenī.

11.klašu skolēni vidusskolas posmā ir pirmie, kuri mācās pēc kompetenču pieejas. Jaunieši visaugstāk novērtē tās katrā priekšmetā iegūtās zināšanas, kuras viņi varēs izmantot turpmākajā dzīvē.

Stāstot par to, kā notiek mācīšanās, skolēni atzīst, ka mācību procesā ļoti nozīmīgs ir viņu viedoklis, stundās lielu vērību pievērš kritiskai informācijas analīzei, dažādu avotu salīdzināšanai un secinājumu balstīšanai faktos. Prasme pamatot un argumentācijā izmantot zināšanas tiek attīstīta visos mācību priekšmetos. Jaunieši novērtē to, ka stundās tiek piedāvāts risināt reālas dzīves situācijas un problēmas, ka apgūtie fakti un jēdzieni jāmācās pielietot praktiski un nepietiek tikai ar teorētiskām zināšanām. Skolēni uzsver, ka skolā daudz uzmanības tiek pievērsts digitālo prasmju attīstīšanai un tam, ka stundās aizvien biežāk tiek izmantotas tehnoloģijas. Liela vērība tiek pievērsta savstarpējās komunikācijas veicināšanai, risinājumi problēmām jāmeklē gan individuāli, gan sadarbojoties ar citiem. Pētot kādu jautājumu, vairs nedominē tikai viens mācību priekšmets, daudzi temati tiek aplūkoti plašāk, sasaistot tos ar citās stundās apgūto.

Jaunieši atzinīgi novērtē, ka Smiltenes vidusskolā var izvēlēties savām interesēm un nākotnes plāniem atbilstošu mācību virzienu.

“Skolotāji ieguldījuši lielu darbu, lai sagatavotu aktuālus, reālās dzīves vajadzībās balstītus mācību materiālus un aktivitātes darbam klasēs. Gatavošanās stundām ir daudz darbietilpīgāka, nekā iepriekš;  ikdienā aizvien nozīmīgāka kļūst kolēģu sadarbība,” informē Smiltenes vidusskolas izglītības metodiķe Daina Zelmene.

Skolotāji un skolēni  pamazām krāj praksē balstītās atziņas par jauno pieeju izglītībai. Līdzšinējā pieredze apliecina, ka pārmaiņas palīdz veidot personības, kas spēj uzņemties atbildību par savu dzīvi, izvirzīt mērķus un tos sasniegt,  cieņpilni sadarboties ar citiem līdzcilvēkiem un veidot savu pagastu, pilsētu un valsti par vietu izaugsmei.

Rūķu gaismas stāsts

Laikā, kad visa Latvija un arī Smiltene iemirdzējās Ziemassvētku rotā, Smiltenes vidusskolas pašpārvaldes jaunieši aicināja skolēnu

vecākus, smilteniešus satikties ar skolu un piepildīt to ar sirds gaismu. Lai arī 20.decembris bija darbdienas vakars, daudzi teica paldies par iespēju uz brīdi apstāties un izbaudīt svētku gaisotni. Kādam tā bija satikšanās ar savu skolu, bērnības un jaunības atmiņām. Nāca rūķu mammas un tēti, vecvecāki un skolotāji. Vārdos neizsakāms prieks bija pensionētajai skolotājai Ligitai Upītei, kura, ieskatoties rūķu acīs, atpazina četrus savus “Bitīšu” grupiņas audzēkņus, kuri izauguši par skaistiem, darbīgiem, gudriem un jaukiem jauniešiem.

Eglīšu laiks

Ņemot vērā epidemioloģisko situāciju, visiem kopīgu svētku eglīti skolā rīkot nevarējām. Tāpēc meklējām citus radošus risinājumus. Bija kolektīvu saliedējošas sportiskās aktivitātes pie skolas un mežā. Tika vilkts bluķis, spēlētas spēles. Sākumskolas skolēni devās uz pieņemšanu pie Ziemassvētku vecīša. Pie pirmsskolas bērniņiem Ziemassvētku vecītis atnāca pats. Bērni piedalījās Baltajās stundās, radošās meistardarbnīcās un gāja rotaļas. Savs Ziemassvētku stāsts ir katrai klasei.

 

 

Ziemassvētku vecīšu skola

Ziemassvētku vecīšu skolas patiesībā ir konfidenciāla informācija. Parasti minēto pieredzi nodod no paaudzes paaudzē. Visplašāk šāda veida apmācība notiek Lapzemē, bet decembra sākumā Ziemassvētku vecīšu skola tika atklāta arī Smiltenes vidusskolā. Teātra mākslas skolotājs Aigars Apinis netur sveci zem pūra. Un tā, apguvuši pamatkursu, pirms Ziemassvētkiem Smiltenes ielās izgāja vairāki enerģiski, stalti, droši un izskatīgi Ziemassvētku vecīši. Tiem, kuri viņus satika, sirsnīgi smaidīja un jautāja: “Kad vidusskolā būs Ziemassvētku vecīšu mūžizglītības programma?”

 

Labo darbu mēnesis

Decembris Smiltenes vidusskolā bija labo darbu mēnesis. Jauniešu pašpārvaldes rosināti, skolēni palīdzēja sirmgalvjiem, sagādāja prieku Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīcas sociālās aprūpes rehabilitācijas nodaļas iemītniekiem. Vairākas klases aizveda dāvanas dzīvnieku patversmēm. Skolēni, kuru vecākiem pieder mežs, dāvināja eglītes cilvēkiem, kuri tās paši sarūpēt nespēja. No sirds uz sirdi aizceļoja daudz brīnišķīgu, skolēnu pašu gatavotu apsveikumu, kas ik pa laikam parādījās arī pateicīgo saņēmēju sociālo tīklu profilos.

 

 

 

Pirmizrāde uz Smiltenes vidusskolas jaunās skatuves

2021.gads latviešu literatūras vēsturē ieies kā dzejnieka Jāņa Poruka 150 gadu jubilejas gads. 11.klašu skolēni, kuri Smiltenes vidusskolā apgūst teātra mākslu, decembrī sadarbībā ar literatūras skolotāju Ivetu Krūmiņu un teātra mākslas skolotāju Aigaru Apini, novērtējot Jāņa Poruka devumu kultūrā, bija sarūpējuši pasākumu “Romantisms. Jānim Porukam 150”.

Pēc ilgāka laika tā bija pirmā neformālā kopā sanākšana klātienē. Tāpēc jo īpaši gaidīta. Skatītāji – 11. klašu skolēnu skolotāji un klasesbiedri, kas padziļināti apgūst citus mācību priekšmetus.

Rakstnieka Jāņa Poruka lomā iejutās Tomass Alfrēds Tūcis, bet viņa sievas Ernestīnes lomā – Nora Vīvuliņa. Taču pasākuma mērķis nebija izcelt kādu vienu lomu. Tas vairāk bija vēstījums par to, ka daļiņa no tās radošās dzirksts, kas mūs Jāņa Poruka daiļradē iedvesmo joprojām, ir ikvienā cilvēkā, kurš seko sirdsbalsij, meklē savu īsto aicinājumu, mīl, viļas un reizēm arī pakrīt. Vai šādos brīžos skaļākas būs rēgu vai draugu balsis? –  Tas lielā mērā atkarīgs gan no katra paša, gan no tiem, kas mums blakus.

Poruks un mūzika – tas ir vēl kāds īpašs stāsts. Jaunajā skolas zālē romantiski muzikālu noskaņu radīja Evelīna Ance Bormane un Ralfs Krūmiņš.

Jānis Poruks ir viens no pirmajiem, kurš savā daiļradē runā par mākslas sakrālo lomu cilvēces ētisko un garīgo vērtību saglabāšanā. Zīmīgi, ka  tieši ieskatam viņa dzīves un daiļrades lappusēs veltīts pirmais pasākums Smiltenes vidusskolas jaunajā zālē.

 

Informāciju sagatavoja

Baiba Vehere

 

 

Pie skolas rūķi un Ilze Vergina, foto autors – Jānis Krūmiņš

Puisis sēž pie galda, fonā – eglīte, autors: Jānis Ūdris

2020/2021.m.g. pēc jaunās pieejas mācās visā skolā, izņemot trešo, sesto, devīto un divpadsmito klašu skolēni. Foto autors – Jānis Ūdris

Savs Ziemassvētku stāsts ir katrai klasei. Foto – Baiba Vehere

9.c klase labo darbu mēnesī iepriecināja skolas tehniskos darbiniekus, Foto – Baiba Vehere