2023. gada 10. dec.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Atsākas nodarbības!

No 15.maija sporta skolā atsākās grupu nodarbības – visos sporta veidos, ievērojot noteiktos IZM norādījumus par drošības noteikumu ievērošanu un nodarbību organizēšanu.

Kopējās nodarbības grupās atsākas visām grupām, kurās izglītojamie ir sasnieguši vismaz 7 gadus. Jaunākajiem izglītojamajiem, kuru gan nav daudz, vēl jāpaciešas. Viņi pagaidām turpina darboties attālināti.

Gandrīz visas grupas darbojas ārpus telpām – stadionā, vidusskolas laukumos, kartingtrasē, BMX trasē, apvidū utt.. Sporta skolas zālītē darbojas tikai volejbolisti.

Ir sastādīts nodarbību grafiks, kur un cikos katra grupa darbojas. Visvairāk nodarbību notiks stadionā. Nodarbības ieplānotas tā, lai starp nodarbībām būtu pietiekoši liela pauze (30 minūtes), kuras laikā izglītojamie varētu paspēt aiziet no stadiona, nesatiekoties ar tiem, kuri nāk uz nodarbībām. Stadions ir sadalīts vairākās zonās, tā, lai nodrošinātu, ka izglītojamie darbojas noteiktā zonā un visu laiku var ievērot 2 metru distanci. Stadiona platība to atļauj.

Pirms nodarbībām treneri instruē izglītojamos kā jādarbojas nodarbībā. Katram trenerim ir izdalīti dezinfekcijas līdzekļi, ar kuru dezinficē rokas paši treneri un izglītojamie, un priekšmetus, kurus treniņa nodarbībā izmanto.

 

Sagatavoja: Smiltenes Bērnu un jaunatnes sporta skola

 

Par fiziskajām aktivitātēm, pulcējoties sporta norišu vietās ārkārtējās situācijas laikā no

2020. gada 12. maija

1. Atļautas individuālas fiziskās aktivitātes, pulcējoties sporta norišu vietās (stadionos, sporta laukumos, motosporta trasēs, sporta zālēs, fitnesa un trenažieru zālēs, citās telpu un ārtelpu sporta bāzēs un atklātās ūdenstilpnēs) veselības saglabāšanai un uzlabošanai, ja tiek ievēroti šādi nosacījumi:

   1.1. fizisko aktivitāšu laikā, kā arī pirms un pēc tām tiek ievērota savstarpēja vismaz divu metru distance. Minētie nosacījumi par savstarpējo distanci neattiecas uz vienā mājsaimniecībā dzīvojošām personām, kā arī vecāku un viņa nepilngadīgiem bērniem (ja viņi nedzīvo vienā mājsaimniecībā);

   1.2. sporta norises vietā ikvienai personai labi saskatāmās vietās tiek izvietota skaidri salasāma informācija ar brīdinājumu ievērot distancēšanos, kā arī aicinājumu apmeklētājus izvērtēt savu veselības stāvokli un neapmeklēt sporta norises vietu, ja personai ir elpceļu infekcijas slimības simptomi (drudzis, klepus, elpas trūkums), kā arī ja uz personu attiecas pašizolācijas, karantīnas vai izolācijas nosacījumi. Attiecīgai informācijai jābūt pieejamai arī sporta norises vietas tīmekļvietnē internetā un sociālajos tīklos (ja tādi tiek izmantoti personu informēšanai par sporta norises vietas pakalpojumiem);

   1.3. personām vecākām par 65 gadiem, personām ar hroniskām slimībām (hroniskas elpošanas ceļu slimības, cukura diabēts, smagas sirds asinsvadu sistēmas slimības), kā arī personām ar imūndeficītu, atrodoties sporta norišu vietās, ievērot īpašus piesardzības pasākumus, piemēram izvairīties no sporta norišu vietu apmeklējuma, kad tur ir liels cilvēku pieplūdums;

   1.4. sporta norises vietās neatrodas personas, kuras atbilst kādai no personu grupām, kam ir noteikts pienākums ievērot stingru izolāciju, pašizolāciju vai mājas karantīnu, kā arī personas ar elpceļu infekcijas slimības pazīmēm;

   1.5. ārtelpu sporta norises vietā vienlaicīgi atrodas tikai tāds personu skaits, kas atbilstoši sporta norises vietas ietilpībai, darbības specifikai un cilvēku plūsmām nodrošinātu šajā dokumentā noteikto nosacījumu (tai skaitā par 2 metru distances) izpildi un Veselības ministrijas ieteikumu Covid-19 infekcijas profilaksei ievērošanu. Katra ārtelpu sporta norises vieta nosaka maksimālo cilvēku skaitu, kas tajā vienlaicīgi var atrasties un nodrošina apmeklētāju informēšanu par to, izvietojot informāciju gan pie sporta norises vietas ieejas, gan sporta norises tīmekļvietnē internetā un sociālajos tīklos (ja tādi tiek izmantoti personu informēšanai par sporta norises vietas pakalpojumiem);

   1.6. organizējot fiziskās aktivitātes, izvērtē vietas, kur var veidoties cilvēku drūzmēšanās (piemēram, pie ieejām, izejām, tualetēm u.c.) un šajās vietās veic pasākumus distances ievērošanai un cilvēku plūsmas organizēšanai (iespēju robežās veido vairākas ieejas un izejas; maksimāli novērš jebkādus šķēršļus, kas varētu kavēt cilvēku plūsmu; veic cilvēku plūsmas kontroli), lai var garantēt 2 metru fizisko attālumu starp personām (gan apmeklētājiem, gan darbiniekiem);

   1.7. fizisko aktivitāšu organizēšanai izmanto attālinātās iespējas (reģistrācija, maksājumu veikšana u.tml.). Maksājumiem izmanto bezskaidras naudas norēķinus;

   1.8. nav pieļaujama cita ar konkrēto fizisko aktivitāšu norisi nesaistīta pulcēšanās sporta norises vietā un pie tās. Plānojot fizisko aktivitāšu norisi, to pēc iespējas saskaņo ar sabiedriskā transporta plūsmu, lai novērstu cilvēku pulcēšanos sabiedriskajā transportā, kā arī dalībniekiem pēc iespējas ierasties ar personīgo transportu vai izmantojot citus pārvietošanās līdzekļus, ne sabiedrisko transportu. Vienlaicīgi arī tiek regulēta cilvēku plūsma, lai nepieļautu cilvēku drūzmēšanos pie sporta norišu vietas un autostāvvietās;

   1.9. ja ārtelpu sporta norises vietā atrodas infrastruktūras objekti (piemēram, āra trenažieri, vingrošanas rīki u.tml.), kam nepieciešama regulāra dezinfekcija, tad tiem jābūt norobežotiem un pie tiem labi saskatāmās vietās tiek izvietota informācija, ka tos ir aizliegts izmantot fizisko aktivitāšu norisei, izņemot gadījumā, ja ārtelpu sporta norises vietas pārvaldnieks var nodrošināt šo objektu regulāru dezinfekciju, kā arī norīko personu, kura kontrolē šo objektu izmantošanu atbilstoši noteiktajām prasībām (attiecīgas prasības nosakāmas sporta norises vietas iekšējās kārtības noteikumos); 1 Attiecināms uz nodarbošanos ar sporta veidiem, kuros nav fizisks kontakts starp personām, tai skaitā arī sporta veidiem, kuros ir iesaistītas divas personas (piemēram, badmintons, teniss, galda teniss). Nav attiecināms uz nodarbošanos ar sporta veidiem, kuros ir fizisks kontakts starp personām (piemēram, cīņas sporta veidi, komandu sporta spēles, u.tml.), izņemot, ja fizisko aktivitāšu laikā nenotiek fizisks kontakts starp personām un var nodrošināt savstarpēju 2 metru distanci.
2

   1.10. fizisko aktivitāšu norisei ārtelpu sporta norises vietā tiek izmantots personīgais inventārs. Ja tiek izmantots citai personai piederošs inventārs, tad pirms inventāra nodošanas citai personai un pirms fizisko aktivitāšu norises uzsākšanas veicama tā dezinfekcija. Minētais nosacījums par inventāra nodošanu un tā dezinfekciju nav attiecināms uz spēles laikā izmantojamo pārvietojamo inventāru (piemēram, visa veida bumbas, volāni u.c.). Ja inventārs tiek izsniegts sporta norišu vietā, tad personai, kura to izsniedz, ir jālieto cimdi, kā arī jāveic pasākumi dezinficētā inventāra nodalīšanai no lietotā un nedezinficētā inventāra;

   1.11. pirms un pēc fiziskajām aktivitātēm ārtelpu sporta norises vietā netiek izmantotas ģērbtuves un dušas (neattiecas uz āra peldbaseiniem), izņemot gadījumā, ja sporta norises vietas pārvaldnieks var nodrošināt 1.16.6. un 1.16.7. apakšpunktā noteikto prasību izpildi, kā arī nodrošināt attiecīgo telpu un visu tajā esošo priekšmetu regulāru dezinfekciju. Netiek pieļauta cilvēku drūzmēšanās pie tualetēm un tiek novietotas norādes par 2 metru distances ievērošanu, kā arī tiek iezīmētas vietas uzgaidīšanai, lai nodrošinātu 2 metru distanci. Jāveic regulāra tualetes durvju rokturu, ūdens krānu un citu virsmu, kur pieskaras liels skaits apmeklētāju, dezinfekcija;

   1.12. sporta norises vietā ir jānodrošina iespējas veikt roku higiēnu (nodrošinot siltu ūdeni, šķidrās ziepes un roku susināšanas līdzekļus vai spirtu (vismaz 70% etanola) saturošus roku dezinfekcijas līdzekļus vai citus dezinfekcijas līdzekļus, kas iznīcina korona vīrusus);

   1.13. sporta norises vietā nav pieļaujama koplietošanas dzēriena vai uzkodu vietu organizēšana;

   1.14. sporta norises vieta darbu uzsāk ne agrāk kā plkst. 7.00 un beidz ne vēlāk kā plkst. 24.00;

   1.15. tiek ievēroti ar pakalpojuma sniegšanu saistītie ierobežojumi saskaņā ar normatīvo aktu prasībām.

   1.16. Ja fizisko aktivitāšu norise paredzēta telpās, papildus 1.1. – 1.15. apakšpunktā noteiktajam ievērojami šādi nosacījumi:

      1.16.1. fizisko aktivitāšu norise iespējama tikai pēc iepriekšēja pieraksta uz konkrētu apmeklējuma laiku (attālināta reģistrācija). Jānodrošina klientu uzskaite (vārds, uzvārds, kontaktinformācija), lai būtu iespējams apzināt un brīdināt kontaktpersonas Covid-19 infekcijas gadījumā;

      1.16.2. kopējais laiks, ko persona pavada telpās (no ieejas ēkā līdz iziešanai no tās), nedrīkst pārsniegt trīs stundas;

      1.16.3. nosakot pieļaujamo apmeklētāju skaitu vienā telpā, ņem vērā ne tikai nepieciešamību nodrošināt distancēšanās un citu piesardzības pasākumu ievērošanu, bet arī izmantojamo trenažieru rīku/staciju un citu atbilstoši sporta norises vietas darbības specifikai saistītu izmantojamo rīku skaitu, tomēr jebkurā gadījumā vienā atsevišķi nodalītā telpā nedrīkst atrasties vairāk par 25 personām (neieskaitot sporta norises vietas darbiniekus), izņemot 1.17.1. apakšpunktā noteikto attiecībā uz peldbaseiniem. Iekštelpu sporta norises vieta nodrošina apmeklētāju informēšanu par noteikto pieļaujamo apmeklētāju skaitu, izvietojot informāciju gan pie sporta norises vietas ieejas, gan sporta norises tīmekļvietnē internetā un sociālajos tīklos (ja tādi tiek izmantoti personu informēšanai par sporta norises vietas pakalpojumiem). Ja fiziskās aktivitātes vienlaikus norisinās vienas sporta norises vietas vairākās telpās, tad katrā no tām ir jāievēro noteiktie nosacījumi, turklāt katrā no telpām jāatrodas vismaz vienai sporta norises vietas pārvaldnieka (vai telpu nomnieka) norīkotai personai, kura kontrolē nosacījumu izpildi, izņemot organizēta sporta treniņa (nodarbības) gadījumā;

      1.16.4. jānodrošina regulāra telpu vēdināšana (nav attiecināms, ja telpā ierīkota ventilācijas sistēma);

      1.16.5. jānodrošina pakalpojuma sniegšanas vietas telpu un virsmu, tai skaitā inventāra tīrīšana un dezinfekcija2. Pievērst īpašu uzmanību virsmām un priekšmetiem, ar kuriem cilvēki bieži saskaras un veikt to dezinfekciju, piemēram, durvju rokturu, galdu virsmu, krēslu roku balstu, virsmu tualetēs, krānu u.c.;

      1.16.6. ģērbtuvēs jānodrošina, ka apmeklētājiem pieejami skapīši/pakaramie ar vismaz 2 metru distanci, pārējie slēgti vai nav izmantojami (izvietojot attiecīgus marķējumus), kā arī tiek nodrošināts, ka ģērbtuvē atrodas tikai tik daudz cilvēku, lai ģērbšanās laikā varētu nodrošināt 2 metru distanci.
2 Plašāk par ieteikumiem telpu un virsmu tīrīšanai: https://spkc.gov.lv/…/aktualitate-p…/tirisanaun-dezinfekcija
3

Ģērbtuvēs apmeklētājiem labi saredzamā vietā tiek izvietota informācija ar aicinājumu ievērot 2 metru distanci un ģērbtuvē uzturēties ne ilgāk kā 15 minūtes;

      1.16.7. dušās, kas nav aprīkotas kā atsevišķas kabīnes, tiek nodrošināts, ka tiek izmantotas dušas ierīces, vienu dušas ierīci izlaižot, kā arī tiek noteikts, ka dušu izmanto ne ilgāk kā 15 minūtes.

   1.17. Ja fizisko aktivitāšu norise paredzēta peldbaseinos3, papildus 1.1. – 1.16. apakšpunktā noteiktam ievērojami šādi nosacījumi:

      1.17.1. nosakot pieļaujamo apmeklēju skaitu, ņem vērā ne tikai nepieciešamību nodrošināt distancēšanās un citu piesardzības pasākumu ievērošanu (tai skaitā organizējot apmeklētāju plūsmu ūdenī, lai novērstu tuvošanos citai personai tuvāk par 2 metriem), bet arī ūdens m2 platību peldbaseina vannā, paredzot vienai personai ne mazāk kā 12 m2 lielu ūdens virsmas platību. Attiecīgas specifiskās prasības pēc saskaņošanas ar Slimības profilakses un kontroles centru nosaka biedrība „Latvijas Peldēšanas federācija”, nodrošinot to publisku pieejamību sporta federācijas tīmekļvietnē internetā;

      1.17.2. nav pieļaujama apmeklētāju pulcēšanās peldbaseina malā, kā arī atrodoties ūdenī;

      1.17.3. netiek izmantots koplietošanas individuālais treniņu inventārs;

      1.17.4. peldbaseinu neapmeklē personas, jaunākas par 12 gadiem;

      1.17.5. apmeklētājiem nav pieejamas saunas, pirtis un citas atpūtas telpas.

2. Atļauti organizēti sporta treniņi (nodarbības) individuālajos un komandu sporta veidos, pulcējoties sporta norišu vietās (stadionos, sporta laukumos, motosporta trasēs, sporta zālēs, fitnesa un trenažieru zālēs, citās telpu un ārtelpu sporta bāzēs un atklātās ūdenstilpnēs), ja tiek ievēroti 1.1. – 1.17. apakšpunktā minētie nosacījumi, kā arī papildus tiek ievēroti šādi nosacījumi:

   2.1. sporta treniņa (nodarbības) norisei vienā treniņgrupā4 vienlaikus organizēti pulcējas ne vairāk kā 25 personas (ieskaitot sporta treniņa (nodarbības) vadītāju un citus darbiniekus);

   2.2. sporta treniņa (nodarbības) laiks iekštelpās nepārsniedz trīs stundas, ārtelpās – netiek ierobežots;

   2.3. sporta treniņu (nodarbību) vada persona, kura atbilst normatīvajos aktos par sporta speciālistu sertifikāciju noteiktajām prasībām5;

   2.4. personas ievēro savstarpēju 2 metru distanci;

   2.5. netiek pieļauts, ka fiziski pārklājas dažādu treniņgrupu plūsmas6, kā arī tiek nodrošināta to darbības atsevišķa uzraudzība;

   2.6. sporta treniņā (nodarbībā) netiek iesaistītas personas, jaunākas par 7 gadiem7;

   2.7. tiek ievēroti sporta norises vietas pārvaldnieka un sporta treniņa (nodarbības) vadītāja norādījumi, tai skaitā attiecībā uz personu plūsmas ierobežošanu atbilstoši sporta norises vietas ietilpībai;

   2.8. tiek ievēroti citi noteiktie sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi.

3. Profesionālie sportisti (personas, kuras ir noslēgušas darba līgumus), kuri trenējas darba pienākumu izpildes ietvaros un kuri ir komandu sporta spēļu dalībnieki, sporta norises vietās ir tiesīgi trenēties kopā ar visu komandu, ja tiek ievēroti 1.1. – 1.17. apakšpunktā minētie nosacījumi (tai skaitā par savstarpējo 2 metru distanci). Lai kontrolējošās iestādes varētu pārliecināties par personas atbilstību profesionālā sportista statusam, treniņu norises vietā ir jābūt profesionāla sportista darba līguma kopijai, kā arī jābūt līdzi personu apliecinošam dokumentam. 3 Attiecināms uz publiskās lietošanas peldbaseiniem. Tie neattiecas uz ūdens atrakciju parkiem, SPA baseiniem un citām ūdens izklaides vietām. 4 Pieļaujami arī organizēti individuāli (vienai personai) treniņi (nodarbības) sporta treniņa (nodarbības) vadītāja vadībā. Ja tiek ievēroti noteiktie sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi, netiek pieļauta drūzmēšanās, kā arī to pieļauj attiecīgās sporta norises vietas kapacitāte, tad vienlaikus var norisināties vairāku treniņgrupu darbs (katras grupas darbu uzraugot vismaz vienam sporta treniņa (nodarbības) vadītājam), bet ir jānodrošina, ka dažādu treniņgrupu darbs fiziski nepārklājas, kā arī tiek ievērots noteiktais pieļaujamais apmeklētāju skaits. 5 Ministru kabineta 2010. gada 26. janvāra noteikumi Nr. 77 „Noteikumi par sporta speciālistu sertifikācijas kārtību un sporta speciālistam noteiktajām prasībām”. Pieejami: https://likumi.lv/ta/id/204329 6 Ievērojot noteiktos ierobežojumus par vienlaicīgu atrašanos sporta norises vietā. 7 Individuālajā (vienai personai) treniņā (nodarbībā) sporta treniņa (nodarbības) vadītāja vai bērna likumiskā pārstāvja vadībā drīkst trenēties arī persona, kura ir jaunāka par 7 gadiem. Peldēšanas nodarbību gadījumā ievērojams 1.17.4. apakšpunktā noteiktais.
4

4. Profesionālās ievirzes sporta izglītības iestāžu vadītāji (sadarbībā ar iestādes dibinātāju) un sporta interešu izglītības programmu īstenotāji, izvērtējot sporta infrastruktūras pieejamību un ietilpību, iespēju nodrošināt distancēšanās un citu piesardzības pasākumu ievērošanu, ņemot vērā sporta veida specifiku un attiecīgās izglītības programmas saturu, pieņem lēmumu par sporta profesionālās ievirzes un sporta interešu izglītības programmu mācību procesa pakāpenisku (no 2020. gada 12. maija vai vēlāk) daļēju vai pilnīgu atsākšanu klātienē, vai mācību turpināšanu attālināti, par pieņemto lēmumu informējot izglītojamos (bērnu likumiskos pārstāvjus).

5. Sporta norises vietas pārvaldniekam un sporta treniņa (nodarbības) vadītājam ir pienākums īstenot arī citus pasākumus cilvēku plūsmas ierobežošanai atbilstoši sporta norises vietas ietilpībai un darbības specifikai, kas nodrošina šajā dokumentā noteikto nosacījumu (tai skaitā par 2 metru distances) izpildi un Veselības ministrijas ieteikumu Covid-19 infekcijas profilaksei ievērošanu, tai skaitā sporta norises vietas pārvaldniekam attiecīgi noteikumi ir jāiekļauj sporta norises vietas iekšējās kārtības noteikumos vai pakalpojumu sniegšanas noteikumos.

6. Aicināt Sporta likumā noteiktā kārtībā atzītās sporta federācijas, ievērojot tām Sporta likuma 10. panta 4. un 41. daļā noteiktās tiesības, izdot noteikumus par Covid-19 vīrusa izplatības ierobežošanai attiecīgajā sporta veidā ievērojamiem specifiskajiem noteikumiem sporta treniņu (nodarbību) norisē sporta norišu vietās, kuri papildina šajā dokumentā minētos nosacījumus8. Minētie sporta federācijas izdoti noteikumi ir saistoši visiem sportistiem un sporta darbiniekiem9 (saskaņā ar Sporta likuma 18. panta otrajā daļā un 20. panta pirmajā daļā noteikto).

7. Fiziskas personas ir atbildīgas par 1.1., 1.3. un 1.4. apakšpunktā, 1.8. apakšpunktā (attiecībā uz nesaistītu pulcēšanos) un 2.7. apakšpunktā noteikto prasību izpildi, kā arī sporta norises vietas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu un, ja attiecināms, arī pakalpojumu sniegšanas noteikumos un attiecīgajā sporta veidā Sporta likumā noteiktā kārtībā atzītās sporta federācijas izdotu noteikumu ievērošanu.

8. Sporta norises vietas pārvaldnieks ir atbildīgs par 1.2., 1.5. – 1.7. apakšpunktā, 1.9. – 1.17. apakšpunktā un 5. punktā noteikto prasību izpildi.

9. Sporta treniņa (nodarbības) vadītājs ir atbildīgs par 2.1. – 2.6. apakšpunktā, 2.8. apakšpunktā un 5. punktā noteikto prasību izpildi, kā arī sporta norises vietas iekšējās kārtības noteikumu ievērošanu un, ja attiecināms, arī attiecīgajā sporta veidā Sporta likumā noteiktā kārtībā atzītās sporta federācijas izdotu noteikumu ievērošanu.

Piezīme: Līdz turpmākiem Ministru kabineta lēmumiem ārkārtējās situācijas laikā joprojām ir aizliegti publiski un privāti sporta pasākumi (sporta sacensības, paraugdemonstrējumi u.tml.).

Šo materiālu sagatavojusi Izglītības un zinātnes ministrija, un tas ir saskaņots ar Veselības ministriju.