2024. gada 25. febr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Ar prieku par iespēju palīdzēt

Smiltenes novadā jau no 2017. gada tiek īstenots projekts PuMPuRS – atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai. Projekta ietvaros izglītojamiem tiek sniegts individuālais atbalsts, stiprināta motivācija iegūt izglītību, kā arī mazināts risks priekšlaicīgi pārtraukt mācības.

Projekta aktivitātēs 2021./2022. mācību gada 2. semestrī sastādīti 115 plāni. Paredzēts novadīt 3601 individuālo konsultāciju

Projekts dod iespēju 1.- 12. klašu skolēniem saņemt individuālas konsultācijas dažādos mācību priekšmetos, kā arī konsultatīvo atbalstu no pedagogiem dažādās jomās. Papildus konsultācijas sniedz skolas psihologs un sociālais pedagogs.

Attālinātā mācību procesa laikā un skolēnu pavasara brīvlaikā tiek nodrošinātas individuālās konsultācijas gan klātienē, gan attālināti. Tas ir liels atbalsts skolēniem, kuriem attālināts mācību process sagādā grūtības. Bieži skolēni neprot plānot laiku, ir nepietiekams digitālo prasmju līmenis, zema mācīšanās motivācija, nav iemaņu strādāt patstāvīgi.

Neskatoties uz attālinātā mācību procesa tehniskā un emocionālā rakstura grūtībām, pedagogi vienmēr ir gatavi sniegt skolēniem savlaicīgu atbalstu, iedrošināt, palīdzēt atrisināt mācīšanās laikā radušās problēmas.

Skolēni, viņu vecāki un skolotāji darba rezultātus vērtē ļoti atzinīgi. Daudziem skolēniem vērojamas pozitīvas izmaiņas attieksmē pret mācībām, samazinājies zemu vērtējumu skaits. Daļa vecāku norāda, ka komunikācija par projekta aktivitātēm ar bērniem ir pozitīvi iespaidojusi kopējo komunikāciju ar bērnu.

Variņu pamatskolas projekta koordinatore Ilva Medne projektu savā skolā vada pirmo gadu. Viņas skats uz iepriekšējā semestrī paveikto:

“Projekts ”Pumpurs” Variņu pamatskolas skolēniem ir devis daudz pozitīva.

Daļa izglītojamo projekta ietvaros ir saņēmuši individuālas mācību priekšmetu konsultācijas, kurās skolotājs centās bērnam iemācīt to, kas visvairāk nepieciešams, lai veiksmīgi turpinātu mācības.

Šajā laikā tika radīta iespēja skolēnam indviduāli apgūt mācību priekšmetu. Pedagogs varēja palīdzēt bērnam atrisināt tās problēmas, par kurām klasesbiedru vidū  viņš nerunātu. Apmācības tika piemērotas pēc izglītojamā individuālajām prasmēm un uztveres iespējām.

Skolēni, apmeklējot projekta „Pumpurs’’ nodarbības, kļuva pašpārliecinātāki par savām zināšanām. Audzēkņi stundā spēja vairāk padarīt nekā iepriekš, vairāk koncentrējās darbam, radās lielāka interese par doto mācību priekšmetu.

Projekta „Pumpurs’’ Variņu pamatskolā ieguvums bija visiem gan skolēniem, gan skolotājiem, kas priecājās par bērnu iegūtajām zināšanām un smaidu bērna sejā. Sākoties jaunam semestrim, no bērna mutes skanēja jautājums: „Vai es atkal varēšu iet uz konsultācijām?’’ Dzirdot šādus vārdus no bērna, ir prieks par padarīto.

Skolotāji, apmācot izglītojamos, vairāk iedziļinājās skolēnu vecumposmu īpatnībās, kā arī bija spiesti interesēties vairāk par bērniem ar mācīšanās traucējumiem un izprast viņu psiholoģiskās sajūtas.”

Savukārt Gaujienas pamatskolas koordinatore Gunta Dumārova par ieguvumiem skolēniem un skolotājiem, strādājot projektā “Pumpurs”, raksta tā: “Strādājot projektā un nodrošinot individuālās konsultācijas, skolēnos radīja drošības sajūtu un ticību saviem spēkiem. Skolēnos veidojās pārliecība par savām spējām. Pilnveidojās saskarsmes spējas. Uzlabojās sekmes. Skolēni izrādīja interesi par individuālajām konsultācijām, bija motivēti iegūt vairāk zināšanas. Skolotājs – iegūst pieredzi individuālajā darbā, iedziļinās apmācāmā skolēna spējās. Gūst skolēnu uzticību un cieņu. Paldies par iespēju strādāt projektā!”

Informāciju sagatavoja:

Smiltenes novada projekta koordinatore Vita Leite