2023. gada 4. febr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Apstiprināta Jaunatnes politikas stratēģija pieciem gadiem

       Smiltenes novada jaunatnes politikas attīstības plānošanas dokuments ir vidējā termiņa plānošanas dokuments 2023. – 2028. gadam, kas nosaka darba ar jaunatni attīstības prioritātes, rīcības virzienus, mērķus, uzdevumus un to īstenotājus.

     Smiltenes novada Izglītības pārvalde un jaunatnes darbinieces vairāk kā gadu strādāja pie šī dokumenta izstrādes un projekta laikā notika vairākas aktivitātes jauniešiem, kā, piemēram, skolēnu pašpārvalžu forums, mobilā darba aktivitātes pagastos, pieredzes apmaiņas braucieni vidusskolas vecuma jauniešiem, kā arī tika veikta jauniešu anketēšana. Šo visu rīcību rezultātā tika izstrādāta stratēģija, kura ne vien ir kā reglamentējošs dokuments, bet reāli rīcības soļi lai sasniegtu izvirzītos mērķus, kuri balstīti jauniešu vēlmēs un vajadzībās.

     Jaunatnes politika ir mērķtiecīgu darbību kopums, kas veicina jauniešu kā sabiedrības locekļu pilnvērtīgu un vispusīgu attīstību un iekļaušanos sabiedrībā. Jaunatnes politikas īstenošanu ietekmē daudzi aspekti, jo jauniešu dzīve ir saistīta ar lielāko daļu valsts politikas jomām, tāpēc tā ir izteikta starpnozaru politika. Investējot bērnu un jaunatnes personības attīstībā pēc iespējas agrīnā vecumā, ilgtermiņā palielinās jauniešu potenciāls un konkurētspēja, kā arī, samazinās nepieciešamība izmantot resursus sociālo seku un negāciju likvidēšanai.

        Mūsu vīzija ir, ka Smiltenes novads ir draudzīga vieta, kas veicina jauniešus būt par atbildīgiem, sociāli nodrošinātiem un savstarpēji saliedētiem, patriotiskiem, uzņēmīgiem un izglītotiem sabiedrības locekļiem. Novadā ir nodrošināta atbilstoša infrastruktūra, lai attīstītu uzņēmējdarbību, radītu jaunas, labi atalgotas darba vietas. Novadā ir  labvēlīga vide, ģimenes dibināšanai, jauniešiem ir iespējas lietderīgi pavadītu savu brīvo laiku, jaunieši ar ierobežotām iespējām iesaistās sabiedriskajos procesos un lēmumu pieņemšanas procesā.

            Stratēģijas tapšanas laikā tika izvirzītas galvenās prioritātes, kuras attīstot tiks uzlabota jauniešu dzīves kvalitāte Smiltenes novadā.

Izvirzītās prioritātes:

  1. Darba ar jaunatni īstenošanas sistēmas un koordinācijas plāna izstrāde;
  2. Darba ar jaunatni redzamības nodrošināšana ar komunikācijas sistēmas izveides palīdzību;
  3. Jauniešu mentālā un fiziskā veselība un veselīgs dzīvesveids;
  4. Jauniešu iniciatīvas un līdzdalība sabiedriskajā dzīvē;
  5. Jauniešu neformālās un formālās izglītības mijiedarbība;
  6. Jauniešu sociālā iekļaušana, izmantojot mobilo darbu ar jaunatni;
  7. Jauniešu pieredzes paplašināšana, īstenojot brīvprātīgo darbu un Starptautisko sadarbību.

Dokuments izstrādāts projekta “Kvalitatīvas un ilgtspējīgas darba ar jaunatni sistēmas izveide Smiltenes novada pašvaldībā” īstenošanas ietvaros, un tas īstenots Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmas 2011-2023 gadam ietvaros.