2024. gada 24. maijs
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

Apspriež iespējamās izmaiņas Smiltenes novada skolu tīklā

Kā ziņots iepriekš, Smiltenes novadā top izglītības attīstības stratēģija 2023. – 2028. gadam, kas paredz jomas kvalitātes uzlabojumus, tostarp, īstenojot izmaiņas skolu tīklā. Smiltenes novada pašvaldības un stratēģijas izstrādes darba grupas pārstāvji jau ir tikušies ar Launkalnes un Trapenes sākumskolu un Bilskas pamatskolas mācībspēkiem, skolēnu vecākiem un citiem interesentiem, lai klātienē informētu par iespējamām izmaiņām izglītības iestādē, atbildētu uz jautājumiem, uzklausītu ierosinājumus un kritiku. Šādas tikšanās organizēs arī citās novada mācību iestādēs.

Kas ir izglītības attīstības stratēģija un ko tā paredz

Smiltenes novada pašvaldības izglītības attīstības stratēģija 2023. – 2028. gadam ir plānošanas dokuments, kura mērķi ir:

  • nodrošināt pilnīgu administratīvo un saimniecisko sastāvu katrā mācību iestādē,
  • nodrošināt konkurētspējīgu atalgojumu,
  • sakārtot skolu tīklu un veidot vienlīdz mūsdienīgu mācību vidi visā novadā,
  • izkopt bērnu personības spējas, talantus un prasmes profesionālajā un interešu izglītībā,
  • nodrošināt pieejamu, uz prevenciju vērstu atbalsta personālu,
  • sniegt pirmskolas izglītības iespējas visiem novada bērniem no 1,5 gadu vecuma,
  • popularizēt un darīt pieejamas mūžizglītības iespējas.

Stratēģijas izstrāde notikusi vairākos posmos. Vispirms veikta rūpīga situācijas analīze, pētot izglītojamo skaita izmaiņas pēdējos 3 gados un prognozētās tendences, skolēnu sasniegumus, pedagoģiskā personāla nodrošinājumu un citus aspektus. Procesā tika pieaicināti Vidzemes augstskolas eksperti, kas pētīja arī skolu tīkla ietekmi uz sociālekonomisko un kultūras vidi Smiltenes novadā. Nākamajā posmā organizētas tikšanās ar skolu direktoriem un pagastu pārvaldniekiem, lai prezentētu darba grupas secinājumus un priekšlikumus, kā arī lūgtu atgriezenisko saiti.

Pamatojoties uz izpētes rezultātiem un pārrunās ar pagastu pārvaldniekiem un skolu direktoriem izdiskutēto, stratēģijas darba grupa* ir izstrādājusi priekšlikumus izglītības kvalitātes uzlabošanai Smiltenes novadā, tai skaitā, skolu tīkla pārkārtošanai. Tie tiek prezentēti mācību iestādēs, un uzklausīts iesaistīto pušu viedoklis.

Grūts, bet racionāli izsvērts risinājums

Tiekoties ar minēto skolu iesaistītajām pusēm, tika aktualizēti jautājumi par lielāko skolu kapacitāti papildu skolēnu uzņemšanai, izglītojamo mobilitāti, mācību kvalitāti lielās klasēs, sociālās aktivitātes mazināšanos līdz ar skolu reorganizāciju u.c.

Iespējamā skolu reorganizācija būtu nepopulārs un emocionāli sāpīgs lēmums, taču racionāli izsvērts un ilgtermiņā pozitīvas pārmaiņas nesošs. Ietaupītos finanšu līdzekļus pašvaldība plāno ieguldīt izglītības jomā, modernizējot mācību vidi, paaugstinot mācībspēku atalgojumu, piesaistot atbalsta personālu u.c., radot vienlīdz kvalitatīvas un pieejamas mācību iespējas visiem novada bērniem.

Kas tālāk?

2023. gada 22. februāra domes sēdē Smiltenes novada deputāti lems par Smiltenes novada izglītības attīstības stratēģijas 2023. – 2028. gadam nodošanu publiskajai apspriešanai. Ja lēmums būs pozitīvs, dokuments tiks publicēts pašvaldības tīmekļvietnē www.smiltenesnovads.lv, un iedzīvotāji varēs iesniegt savus komentārus un ierosinājumus dokumenta papildināšanai un precizēšanai.

Ievērībai! – nākamās tikšanās mācību iestādēs plānotas februāra otrajā pusē. Lūdzam sekot informācijai pašvaldības tīmekļa vietnē www.smiltenesnovads.lv!  


* Darba grupas vadītāja – Inga Ērgle, domes deputāte.

Darba grupas vadītājas vietnieks – Edgars Roslovs, Izglītības pārvaldes vadītājs.

Darba grupa:

Toms Markss, domes deputāts,

Ainārs Mežulis, domes deputāts,

Andris Lapiņš, pašvaldības izpilddirektors,

Jānis Adienis, Finanšu nodaļas vadītājs,

Ieva Dille, Attīstības un plānošanas nodaļas vadītāja,

Evija Kindzule, Izglītības pārvaldes vadītāja vietniece,

Lita Līcīte, Izglītības pārvaldes ekonomiste.

Eksperti: Vidzemes Augstskolas pētniece Sarmīte Rozentāle, Hanna Mihailova, Linda Valiverroneva.

Piesaistītie speciālisti: Attīstības un plānošanas nodaļas Teritorijas plānotāja Sarmīte Daudziete.

Izglītības metodiķes: Madara Kļaviņa, Linda Purmale,

Edurio pārstāve: Zane Kalberga.

Attīstības un plānošanas nodaļas praktikante: Madara Ziņģe Bumbure.

 

Madara Mūrniece

Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja p.i.