2024. gada 24. apr.
A- A A+
lv Latviešu
Viegli lasīt

2022./ 2023. mācību gads Smiltenes novadā

Nevajag daudz: Es gribu, es varu un daru!

Smiltenes novada izglītības iestādēs mācību gadu uzsāka 1950 izglītojamie, kas ir par 128 vairāk nekā iepriekšējā mācību gadā. Cītīgi mācoties un skolotājiem atbalstot un motivējot, skolēni no visām izglītības iestādēm ir piedalījušies un veiksmīgi savas zināšanas apliecinājuši 12 VISC organizētās olimpiādēs un 2 novada olimpiādēs. Uz valsts olimpiādi kopā  tika uzaicināti 12 skolēni, iegūstot 2 godalgotas vietas – II pakāpe latviešu valodas olimpiādē un atzinība vēstures olimpiādē. ZPD konferencē piedalījās 6 skolēni, iegūstot 1 II pakāpes diplomu, 1 III pakāpes diplomu un 3 atzinības. Skolēnu skatuves runas priekšnesumu video konkursā valsts posmā iegūtas 4 augstākās pakāpes un 6 I pakāpes diplomi. Par labiem, teicamiem un izciliem mācību rezultātiem un sabiedrisko aktivitāti 1. semestrī 47, bet 2. semestrī 45 vidusskolēni saņēma pašvaldības stipendijas.

Visa mācību gada garumā, pateicoties metodisko apvienību un mācību jomu koordinatoru aktivitātei un iniciatīvai, skolotāji ir tikušies pieredzes apmaiņas braucienos un attālināti, lai uzzinātu jaunākās aktualitātes, dalītos labās prakses piemēros, kā arī gūtu atbildes uz jautājumiem, vai saņemtu atbalstu no kolēģiem. Savstarpējās sadarbības veicināšanai pievērsīsim uzmanību arī turpmāk, lai visa novada ietvaros būtu iespēja strādāt arvien mūsdienīgāk un sasniegt vēl augstākus rezultātus. Šī gada jaunums ir Metodisko izstrādņu skate, kurā tika saņemti 19 pieteikumi, kas norāda uz to, ka skolotāji ir gatavi dalīties ar savām labajām un vērtīgajām idejām. Paldies viņiem par to un uz tikšanos augusta konferencē uz prezentācijām!

Veicinot sadarbību starp novada izglītības iestādēm, skolotāji ir organizējuši skolēniem sporta sacensības, devušies ekskursijās, organizējuši erudīcijas un glītrakstīšanas konkursus, kas ir lieliska iespēja skolēniem sevi apliecināt un pierādīt dažādās jomās un aktivitātes.

Mēs varam, un kopā mums sanāk! Atcerēsimies, ka laime nav kaut kas jau izgatavots, tā rodas no paša rīcības! Lai mazinās rūgtums, kas iezadzies ikdienā, un  vasara iedvesmo jaunām idejām un izaicinājumiem, ko realizēt nākamajā mācību gadā!

Madara Kļaviņa

Smiltenes novada Izglītības pārvaldes izglītības metodiķe

Foto: Smiltenes novada pedagogi pieredzes apmaiņas braucienā Latgalē, pie Čertoka ezera.